SFS 2014:536 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2014:536 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
140536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i drivmedelslagen (2011:319);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4, 6 och 22 §§ drivmedelslagen

(2011:319) ska ha följande lydelse.

4 §

2

För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tek-

niska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,
2. motoroktantalet ska vara lägst 85,
3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst

95 kilopascal, dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst 70 kilopascal
under sommaren,

4. destillationen ska innebära att
a) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst

47 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius,

b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius, och
c) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius,
5. olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent,
6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,
7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,
9. i fråga om oxygenater får
a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,
d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,
e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,
f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma

med högst 22,0 volymprocent, och

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst

motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 förekomma
med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,

1 Prop. 2013/14:180, bet. 2013/14:MJU18, rskr. 2013/14:307.

2 Senaste lydelse 2011:320.

SFS 2014:536

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:536

12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med

högst 2 milligram mangan per liter,

13. fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd,
14. bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för in-

sugnings- och insprutningsventiler, och

15. bensinen får inte innehålla askbildande ämnen, om den är avsedd för

fordon med katalytisk avgasrening.

6 §

3

För klassificering i miljöklass 2 ska en bensin uppfylla följande tek-

niska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,
2. motoroktantalet ska vara lägst 85,
3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst

95 kilopascal, dock högst 70,0 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att minst 46,0 volymprocent har förångats vid

100 grader Celsius och minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader
Celsius,

5. olefiner får förekomma med högst 18,0 volymprocent,
6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,
7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,
9. i fråga om oxygenater får
a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,
d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,
e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,
f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma

med högst 22,0 volymprocent, och

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst

motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 eller mot-
svarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter, och
12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med

högst 2 milligram mangan per liter.

22 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att

informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller
dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig använd-
ning av olika bränsleblandningar,

2. skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin

som avses i den paragrafen,

3 Senaste lydelse 2011:320.

4 Senaste lydelse 2012:340.

background image

3

SFS 2014:536

3. skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt

18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens
ställe,

4. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för bränsle-

påfyllning,

5. undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av

kolvmotorer i luftfartyg,

6. rapportering enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporteringsskyldig-

het,

7. åtgärder som ska vidtas enligt 21 §,
8. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för

fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordons-
industrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans, och

9. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt denna lag och före-

skrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.