SFS 2015:593 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2015:593 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
150593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i drivmedelslagen (2011:319);

utfärdad den 22 oktober 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 8�10 §§ drivmedelslagen

(2011:319) ska ha följande lydelse.

8 §

För klassificering i miljöklass 1 ska ett dieselbränsle uppfylla följande

tekniska krav:

1. cetanindexet ska vara lägst 50,
2. cetantalet ska vara lägst 51,0, om bränslet omfattas av nr 2710 19 41 i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/
87,

3. densiteten ska vid 15 grader Celsius vara lägst 800,0 och högst 830,0

kilogram per kubikmeter,

4. destillationen ska innebära att begynnelsekokpunkten är lägst 180 grader

Celsius och att minst 95 volymprocent har förångats vid 340,0 grader Celsius,

5. aromatiska kolväten får förekomma med högst 5 volymprocent,
6. polycykliska aromatiska kolväten får inte förekomma i någon mätbar

mängd enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 2 eller motsvarande, före
inblandning av fettsyrametylestrar,

7. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
8. fettsyrametylestrar får förekomma med högst 7,0 volymprocent och ska

uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN 14214:2012+A1:2014, utgåva 1 eller
motsvarande, och

9. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med

högst 2 milligram mangan per liter.

9 § För klassificering i miljöklass 2 ska ett dieselbränsle uppfylla följande
tekniska krav:

1. cetanindexet ska vara lägst 47,
2. aromatiska kolväten får förekomma med högst 20 volymprocent,
3. polycykliska aromatiska kolväten får förekomma med högst 0,1 volym-

procent enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 2 eller motsvarande, före
inblandning av fettsyrametylestrar, och

1 Prop. 2014/15:113, bet. 2015/16:MJU3, rskr. 2015/16:3.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om änd-
ring av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och
införande av ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om änd-
ring av rådets direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används
av fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG, i den
ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:593

Utkom från trycket
den 3 november 2015

background image

2

SFS 2015:593

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

4. i övrigt ska bränslet uppfylla de krav som anges i 8 § 2�4 och 7�9.

10 § För klassificering i miljöklass 3 ska ett dieselbränsle uppfylla följande
tekniska krav:

1. cetantalet ska vara lägst 51,0,
2. densiteten ska vid 15 grader Celsius vara högst 845,0 kilogram per

kubikmeter,

3. destillationen ska innebära att minst 95 volymprocent har förångats vid

360,0 grader Celsius,

4. polycykliska aromatiska kolväten får förekomma med högst 8,0 procent

av bränslets massa enligt Svensk Standard SS-EN 12916, utgåva 2, och

5. i övrigt ska bränslet uppfylla de krav som anges i 8 § 7�9.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.