SFS 1985:426

850426.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:426

Lag

Utkom från trycket

0111 keiiiiska produktcr;

den 17 juni 1985

utfardad den 6 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag är tillämplig på hantering och import av kemiska ämnen
och beredningar (kemiska produkter). Lagens syfte är att förebygga a tt

skador på människors hälsa eller i miljö n fö rorsakas av kemiska ämnens
inneboende egenskaper.

Om det är påkallat från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att lagens be­

stämmelser om kemiska produkter skall tillämpas på varor, som innehåller
eller har behandlats med en sådan produkt.

2 § Med hantering menas i denna lag tillverkning, bearbe tning, behand­
ling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, de­
struktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga

förfaranden.

3 § Denna lag gäller inte sådana kemiska produkter som omfattas av

livsmedelslagen (1971:511), läkemedelsförordningen (1962:701) eller lagen

(1985:295) om foder. Om det från hälso- eller miljöskyddssynpunkt är

särskilt påkallat får regeringen eller den myndighet som regeringen be­
stämmer dock föreskriva att bestämmelserna i denna lag skall tillämpas

även på sådan produkt.

I fråga om kemiska produkter som omfattas av strålskyddslagen

(1958:110) eller lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor är
bestämmelserna i denna lag inte tillämpliga för att förebygga hälso- eller
miljöskador på grund av joniserande strålning respektive explosion eller

brand.

I fråga om transport av sådana kemiska produkt er som är farligt gods

enligt lagen (1982:821) om transport av farlig t gods gäller denna lag endast
i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Denna lag gäller inte sådan hantering av kemiska produ kter som omfat­

tas av lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogs­

mark.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före­

skriva undantag från lagens tillämpning i fråga om visst produktslag eller

viss hantering eller import av kemiska produkter.

1058

I Prop. 1984/85; 118, JoU 30. rskr 340.

⬢ ⬢ .

¬

background image

Skyldigheter vid hantering och import av kemi ska produkter

5pg X9g5.425

5 § Den som hanterar eller importerar en kemisk produkt skall vidta de

åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människor eller i miljön.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

särskilda föreskrifter om försiktighetsmått.

6 § Det åligger särskilt den som tillverkar eller importerar en kemisk

produkt att genom egna undersökningar eller på annat sätt se till att det
finns tillfredsställande utredning för bedömning av vilka hälso - eller miljö­

skador som pr odukten kan orsaka. Utredningen skall vara gjord i enl ighet

med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter beträffande utredningen om kemiska produkter.

7 § Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en kemisk produkt
skall ha tillgång till den kemiska och toxikologiska kunskap som behövs

med hänsyn till verksamhetens omfattning och produktens egenskaper.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter i detta hänseende.

8 § Den som tillverkar, importerar eller överlåter en kemisk produkt

skall genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter av betydelse från

hälso- eller miljöskyddssynpunkt (produktinformation).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om produktinformation.

9 § Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en kemisk produkt
skall till den myndighet som regeringen bestämmer och i den omfattning

regeringen ell er, efter regeringens bemyndigande, myndigheten föreskri­
ver lämna de uppgifter om produkten och dess hantering som kan behövas

för att bedöma hälso- eller miljörisker.

Förhandsanmälan

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före­

skriva att den som a vser att tillverka eller importera en kemisk pro dukt,
som inte tidigare varit i bruk i Sverige, senast vid en viss tidpunkt till den

myndighet som regeringen bestämmer skall göra anmälan om tillverkning­

en eller importen samt redovisa undersökningsresultat och andra upp­

gifter.

Tillstånd m. m.

11 § Om det behövs från hälso-eller miljöskyddssynpunkt, får regering­
en eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att en kemisk

produkt får hanteras eller importeras endast efter tillstånd eller att för
hantering eller import av en sådan produkt skall gälla annat särskilt villkor.

1059

¬

background image

SFS 1985:426

12 § �r det av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt,

får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda

hantering eller import av en kemisk p rodukt.

Miljöfarligt avfall

13 § Om det är påkallat från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får rege­

ringen föreskriva att slutligt omhändertagande av visst avfall på vilket

denna lag är tillämplig (miljöfarligt avfall) får bedrivas yrkesmässigt endast

av juridisk person i vilken staten har inflytande.

Tillsyn
14 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt föreskrifter och

villkor som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller de

myndigheter som regeringen bestämmer.

15 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen.

16 § En tillsynsmyndighet far meddela de förelägganden och förbud som

behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen ska ll efterlevas.

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Underlåter någon att vidta en åtgärd som ålig ger honom enligt denna lag

eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen eller
enligt en tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten förordna om

rättelse på hans bekostnad.

17 § För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till tillträd e

till områden, lokaler och andra utrymmen som an vänds i samband med
hanteringen av kemiska pro dukter, dock inte bostäder, och f år där göra
undersökningar och ta prover. För uttaget prov betalas inte ersättning.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighet kostnader för provtag­

ning och undersökning av prov föreskriver regeringen eller den myn dighet

som regeringen bestämmer.

Avgifter

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före­

skriva om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna lag.

19 § Om det med stöd av denna lag har meddelats föreskrifter som
medger undantag från en bestämmelse om hantering eller import av en
kemisk produkt av visst slag och sädana föreskrifter kan a ntas innebära

ekonomisk fördel för den som hanterar eller importerar produkten får

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att

en särskild avgift ska ll tas ut för att utjämna en sådan fördel.

1060

¬

background image

Ansvar, sekretess m. m.

SFS 1985:426

20 § Den som

1. med uppså t eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 §,
2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift, villkor eller

förbud som m eddelats med stöd av 5-13 §§ eller

3. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som åligger

honom enligt 15 §,

döms till böter eller fängelse i högst ett år.
I ringa fall döms inte till ansva r.
Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960; 418) om straff för varu­
smuggling.

Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till

ansvar enligt derina lag f ör gärning som omfattas av föreläggandet eller

förbudet.

21 § Den som med upps åt eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om

förhållande av betydelse i ansök an eller annan handling som avges enligt

denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen döms till böter.

22 § Kemiska produkter eller varor som varit föremål för brott enligt
denna lag eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras
förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

23 § Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid erfarit om någons
affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i ställ et bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

24 § Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna
lag eller med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regering ­
en.

1. Denna lag tr äder i kraft den 1 janua ri 1986. Genom lagen upphävs

lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelser

som ersätts genom bestämmelserna i denna lag, tillämpas i stället de nya

bestämmelserna.

3. Beslut om förbud, föreskrift, tillstånd, medgivande eller registrering

som f attats enligt äldre bestämmelser skall anses meddelat med stöd av
motsvarande bestämmelser i denna lag om inte regeringen eller den myn­

dighet som regeringen bes tämmer förordnar annat.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

SVANTE LUNDKVIST

(Jordbruksdepartementet)

1061

\

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.