SFS 1986:1386

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 1986:1386
861386.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Bilavgaslag;

SFS 1986:1386

.

,

'

Utkom från trycket

Utfärdad den 18 december 1986.

30 december 1986

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag sy ftar till a tt förebygga att bilar och andra motordrivna

fordon orsakar skador på människors hälsa eller på miljön genom utsläpp i

luften av avgaser och andra ämnen.

2 § Motordrivna fordon skall vara så konstruerade och utrustade att de
inte släpper ut avgaser och andra ämnen i stö rre mängd än vad som kan
godtas från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

För motordrivna fordon gäller i vissa fall krav på avgasgodkännande.

Föreskrifter härom meddelas av regeringen.

I fråga om fordon som tillverkats utomlands gäller för att tillverkaren

skall få sitt avgasgodkännande att denne har en behörig ställföreträdare i
Sverige. Ställföreträdaren svarar solidariskt med tillverkaren för de för­

pliktelser som tillverkaren har enligt denna lag eller enligt föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela föreskrifter om

1. begränsning av utsläpp i luften av avgaser och andra ämnen från

motordrivna fordon samt om fordonens beskaffenhet, utrustning, hållbar­
het och funktion för att uppfylla uppställda krav på begränsning av utsläpp,

2. skyldighet att underhålla den utrustning på fordonen som begränsar

utsläppen och att använda visst bränsle,

3. kontroll och tillsyn av att fordonen uppfyller kraven på begränsning

av utsläpp.

Tillsyn

4 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen
bestämmer.

5 § En tillsynsmyndighet får förelägga en tillverkare av motordrivna
fordon att utan ersättning lämna de upplysningar, tillhandahålla de fordon,

fordonsdelar och handlingar samt utföra de undersökningar som behövs

för tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.

För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till tillträde till

en fabrik eller annan anläggning och får där göra undersökningar.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

' Prop. 1986/87:56, JoU 7, rskr. 106,

2367

¬

background image

SFS 1986:1386

Tillverkarens ansvar

^

i

6 § Som villkor fö r avgasgodkännande gäller att tillverkaren gentemot
ägarna av fordonen åtar sig att kostnadsfritt avhjälpa bristerna, om fordo­

nen vid myndighets kontroll visar sig inte uppfylla de krav som föreskrivits
med stöd av 3 §.

Tillverkaren är inte skyldig att åta sig att avhjälpa brister på fordon som

vid tidpunkten för kontrollen har körts mer än åttiotusen kilometer eller
som är äldre än fem år och inte heller brister som beror på fordonens ägare

eller brukare eller på en olyckshändelse eller därmed jämförlig omständig­

het.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om utformningen av tillverkarens åtagande enligt

denna paragraf.

7 § Visar det sig beträffande avgasgodkända fordon av viss typ att de

krav på begränsning av utsläpp som har föreskrivits med stöd av 3 § inte
uppfylls i godtagbar utsträckning, skall den myndighet som regeringen
bestämmer förelägga tillverkaren att vidta de åtgärder som behövs för att
bristerna skall avhjälpas. Föreläggandet far förenas med vite.

8 § Regeringen får meddela föreskrifter som inskränker tillämpningen av
6 och 7 §§ till vissa slag av m otordrivna fordon.

Avgifter

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före­
skriva att särskilda avgifter skall tas ut för prövning för avgasgodkännande
samt för tillsyn och annan kontroll enligt denna lag eller föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen (kontrollavgift).

10 § Om und antag från meddelade föreskrifter medges för ett visst mo­

tordrivet fordon eller en grupp av sådana fordon, får en avgift till staten tas
ut för vatje fordon som undantaget omfattar (dispensavgift).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om dispensavgiftens beräkning. Härvid skall iakttas

att avgiften bör utjämna de ekonomiska fördelarna för den avgiftsskyldige
av att fordonet inte uppfyller uppställda krav.

�verklagande m. m.

11 § Ett beslut av en myndighet om föreläggande enligt 5 § eller om

kontrollavgift i ett särskilt fall enligt 9 § får överklagas hos kammarrätten

genom besvär.

En myndighets beslut i det särskilda fallet om dispensavgift enligt 10 §

får överklagas hos regeringen.

12 § Ett beslut av en myndighet om föreläggande enligt 7 § får överkla­
gas hos koncessionsnämnden för miljöskydd. Koncessionsnämndens be­
slut får överklagas hos regeringen.

2368

¬

background image

13 § För koncessionsnämnden gäller vid prövningen i tillämpliga delar 11

SFS 1986:1386

och 12 §§, 14 § första st ycket, andra stycket 3 och tredje-femte styckena

samt 15 § miljöskyddslagen (1969:387).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Bestämmelserna i 2 § tredje

stycket samt 6-8, 12 och 13 §§ gäller dock inte motordrivna fordon som

vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1988 eller tidigare års
modell.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BIRGITTA DAHL

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.