SFS 1990:239

900239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:239

om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter;

Utkom från trycket

den 30 maj 1990

utfärdad den 17 m aj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 och 20 §§ lagen (1985:426) om

kemiska produkter skall ha följande lydelse.

5 § Den som ha nterar eller importerar en kemisk produkt skall vidta d e
åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människor eller i miljön. Därvid skall sådana

kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produk­
ter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

särskilda föreskrifter om försiktighetsmått.

20 § Den som i frå ga om kemi ska produkter eller varor som avses i 1 §
andra stycket

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 §,

2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift, villkor eller

förbud som meddelats med stöd av 5 �13 §§ eller

3. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som

åligger honom enligt 15 §, döms till böter eller fängelse i högst ett år.

I rin ga fall döms inte till ansvar.

Till ansvar enligt första stycket döms inte om a nsvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960:418) om straff för

varusmuggling.

Den som ha r överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till

ansvar enligt denna lag för gärni ng som omfattas av f öreläggandet eller

förbudet.

Denna lag träder i k raft den 1 j uli 1990.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Ulf Andersson

(Miljödepartementet)

'Prop. 1989/90:100 (bil, i6).Jo U 16. rskr. 241.

335

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.