SFS 1991:2010

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 1991:2010
912010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:2010 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring 1 Mlavgaslagen (1986:1386);

den 30 december 1991

utfårdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 § bilavgaslagen (1986 :1386)

skall ha följande lydelse.

11

Ett beslut av en myndighet om föreläggande enligt 5§ eller om

kontrollavgift elle r dispensavgift i ett särskilt fall enligt 9 och 10§§ få r

överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan­

det gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs­
departementet)

' Prop. 1991/92:47, JoU8, rskr. 104.

^ �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.