SFS 2016:97 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2016:97 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
160097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i drivmedelslagen (2011:319);

utfärdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § drivmedelslagen (2011:319) ska

ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

alternativt bränsle: ett bränsle avsett för motordrift som inte är bensin eller

dieselbränsle och som inte till övervägande del har sitt ursprung i råolja,

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr 2710 11

41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i kommissionens
förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om ändring av bilaga I
till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatu-
ren och om Gemensamma tulltaxan,

biodrivmedel: ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som är framställt

av biomassa och avsett för motordrift,

dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 19 41 eller 2710 19 45 i förordning (EG) nr 2031/2001,

drivmedel: ett bränsle som är avsett för motordrift eller energi i annan form

som också är avsedd för motordrift,

drivmedelsleverantör: den som genom att leverera ett drivmedel är skyldig

att betala skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

sommar: tiden från och med den 16 maj till och med den 31 augusti i Gäv-

leborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt
tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september i övriga Sverige,
och

vinter: tiden från och med den 16 oktober till och med den 31 mars i Gävle-

borgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt
tiden från och med den 1 november till och med den 15 mars i övriga Sverige.

I övrigt har termer och uttryck i denna lag samma innebörd som i lagen

(2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar, lagen (1998:1707) om åtgärder
mot buller och avgaser från mobila maskiner och lagen (2001:559) om väg-
trafikdefinitioner.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

1 Prop. 2015/16:64, bet. 2015/16:TU8, rskr. 2015/16:142.

2 Senaste lydelse 2012:340.

SFS 2016:97

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:97

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.