SFS 2016:876 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2016:876 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
160876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i drivmedelslagen (2011:319);

utfärdad den 22 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 § drivmedelslagen (2011:319)

ska ha följande lydelse.

5 §

3

För klassificering i miljöklass 1 ska en alkylatbensin uppfylla följande

tekniska krav:

1. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 50 kilopascal och högst

95 kilopascal, dock högst 65 kilopascal under sommaren,

2. destillationen ska innebära att
a) mellan 15 och 42 volymprocent har förångats vid 70 grader Celsius,
b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,
c) minst 46,0 och högst 72,0 volymprocent har förångats vid 100 grader

Celsius, om inte annat följer av d,

d) om skillnaden i temperatur mellan den temperatur då 45 volymprocent

har förångats och den temperatur då 72 volymprocent har förångats understi-
ger 10 grader Celsius, gäller i stället för c att den temperatur då 50 volympro-
cent har förångats (T50-värdet) ska ligga mellan 90 och 105 grader Celsius,
och

e) slutkokpunkten är högst 200 grader Celsius,
3. olefiner får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
4. aromater får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
5. bensen får förekomma med högst 0,1 volymprocent,
6. cyklohexaner får förekomma med högst 2,0 volymprocent,
7. normalhexan får förekomma med högst 0,5 volymprocent,
8. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
9. bly får förekomma med högst 0,002 gram per liter,
10. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med

högst 2 milligram mangan per liter, och

11. densiteten ska vid 15 grader Celsius vara mellan 680 och 720 kilogram

per kubikmeter.

Denna lag träder i kraft den 18 oktober 2016.

1 Prop. 2015/16:185, bet. 2016/17:MJU3, rskr. 2016/17:1.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

3 Senaste lydelse 2011:320.

SFS 2016:876

Utkom från trycket
den 4 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:876

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.