SFS 2017:903 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

170903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i drivmedelslagen (2011:319);

utfärdad den 28 september 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om drivmedelslagen

(2011:319)

dels att nuvarande 25–27 §§ ska betecknas 33–35 §§,
dels att 2, 19, 20, 21 och 22 §§ och rubrikerna närmast före 2, 19 och 20 §§

ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 25 och 27 §§ ska sättas närmast före 33 re-

spektive 35 §,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 25–32 §§, och närmast före nya

25, 27, 29 och 30 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Ordförklaringar

2 §

3

I denna lag avses med

alternativt bränsle: ett bränsle avsett för motordrift som inte är bensin eller

dieselbränsle och som inte till övervägande del har sitt ursprung i råolja,

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om ändring av
bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

biodrivmedel: ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som är framställt

av biomassa och avsett för motordrift,

dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av

nr 2710 19 41 eller 2710 19 45 i förordning (EG) nr 2031/2001,

drivmedel: ett bränsle som är avsett för motordrift eller energi i annan form

som också är avsedd för motordrift,

drivmedelsleverantör: den som genom att leverera ett drivmedel är skyldig

att betala skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

koldioxidekvivalent: den mängd dikväveoxid eller metan som medför en

lika stor klimatpåverkan som koldioxid,

1 Prop. 2016/17:193, bet. 2017/18:MJU4, rskr. 2017/18:6.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2015/652 av den 20 april 2015 om fastställande av beräk-
ningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen, i den ursprungliga
lydelsen samt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 sep-
tember 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och diesel-
bränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av
energi från förnybara energikällor, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2016:97.

SFS 2017:903

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:903

sommar: tiden från och med den 16 maj till och med den 31 augusti i

Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
samt tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september i övriga
Sverige, och

vinter: tiden från och med den 16 oktober till och med den 31 mars i Gävle-

borgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt
tiden från och med den 1 november till och med den 15 mars i övriga Sverige.

I övrigt har ord och uttryck i denna lag samma innebörd som i lagen

(1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner, lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2016:96) om fritidsbåtar och
vattenskotrar.

Kvalitetsrapport

19 §

En drivmedelsleverantör ska en gång per år till den myndighet som

regeringen bestämmer i en kvalitetsrapport lämna uppgifter om sålda kvalite-
ter och mängder bensin och dieselbränslen.

Utsläppsrapport

20 §

En drivmedelsleverantör ska i en utsläppsrapport till den myndighet

som regeringen bestämmer en gång per år lämna uppgifter om de levererade
drivmedlens

1. typ,
2. volym,
3. energimängd,
4. innehåll,
5. ursprung,
6. inköpsställe, och
7. utsläpp av växthusgaser från hela livscykeln.

21 §

En drivmedelsleverantör ska vidta de åtgärder som behövs för att de

utsläpp av växthusgaser som avses i 20 § 7 senast under år 2020 uppgår till
högst 88,5 gram koldioxid eller koldioxidekvivalenter per megajoule levere-
rade drivmedel.

Drivmedelsleverantören får tillgodoräkna sig åtgärder som vidtas i sam-

arbete med andra drivmedelsleverantörer, om samarbetet redovisas i utsläpps-
rapporten.

22 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att

informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller
dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig använd-
ning av olika bränsleblandningar,

2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för bränsle-

påfyllning,

3. hur koldioxidekvivalenter ska beräknas,

4 Senaste lydelse 2014:536.

background image

3

SFS 2017:903

4. undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av

kolvmotorer i luftfartyg,

5. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för

fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordonsindu-
strins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans,

6. skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin

som avses i den paragrafen,

7. skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt

18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens
ställe,

8. rapporteringen enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporterings-

skyldigheten,

9. hur åtgärder får tillgodoräknas som minskning av utsläpp enligt 21 § och

hur minskning av utsläpp ska beräknas, och

10. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt denna lag och

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Förseningsavgift

25 §

En drivmedelsleverantör som inte har lämnat utsläppsrapport i rätt tid,

ska betala en förseningsavgift med 1 000 kronor.

26 §

Drivmedelsleverantören får befrias från förseningsavgiften, om

1. förseningen är ursäktlig med hänsyn till omständigheter som leverantö-

ren inte har kunnat råda över, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Utsläppsavgift

27 §

Den som levererar drivmedel i strid med 21 § ska betala en utsläpps-

avgift med 7 kronor per kilo koldioxid eller koldioxidekvivalenter som över-
stiger den utsläppsmängd som anges i den paragrafen.

Drivmedelsleverantörer som har redovisat gemensamma åtgärder ska an-

svara solidariskt för att avgiften betalas.

28 §

Drivmedelsleverantören får helt eller delvis befrias från utsläppsavgif-

ten, om det finns synnerliga skäl.

Prövning av avgifter

29 §

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgift och utsläpps-

avgift.

Avgifternas betalning

30 §

En förseningsavgift eller utsläppsavgift ska betalas till tillsynsmyndig-

heten inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften fick laga
kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

Avgifterna tillfaller staten.

background image

4

SFS 2017:903

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

31 §

Om en förseningsavgift eller utsläppsavgift inte betalas i rätt tid, ska

tillsynsmyndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får fordran verkställas enligt utsök-
ningsbalken.

32 §

En förseningsavgift eller utsläppsavgift faller bort om den inte har

verkställts inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften fick laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.
2. Bestämmelserna i de nya 20 och 25 §§ ska tillämpas första gången i

fråga om rapportering som avser kalenderåret 2018.

3. Bestämmelsen i den nya 27 § ska tillämpas första gången i fråga om

drivmedel som levererats under 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.