SFS 2018:848 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2018:848 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
SFS2018-848.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § drivmedelslagen (2011:319) ska

ha följande lydelse.

35 § En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:848

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.