SFS 2018:1513 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2018:1513 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
SFS2018-1513.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Utfärdad den 12 juli 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 § drivmedelslagen (2011:319) ska
ha följande lydelse.

22 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. skyldighet för den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett

flytande eller gasformigt drivmedel, eller i en sådan verksamhet tillhanda-
håller el som drivmedel, att informera konsumenter om

a) drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har

betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan, och

b) hur stor andel biodrivmedel som en bensin eller ett dieselbränsle har, om

metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsle-
blandningar,

2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för bränsle-

påfyllning,

3. hur koldioxidekvivalenter ska beräknas,
4. undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av

kolvmotorer i luftfartyg,

5. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning

för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordons-
industrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans,

6. skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin

som avses i den paragrafen,

7. skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt

18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens
ställe,

8. rapporteringen enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporterings-

skyldigheten,

9. hur åtgärder får tillgodoräknas som minskning av utsläpp enligt 21 §

och hur minskning av utsläpp ska beräknas, och

10. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt denna lag och

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:229, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440.

2 Senaste lydelse 2017:903.

SFS

2018:1513

Publicerad
den

18 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1513

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.