SFS 1994:1390 Lag om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 1994:1390 Lag om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
SFS 1994_1390 Lag om ändring i lagen (1985_426) om kemiska produkter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter;

SFS 1994:1390
Utkom från trycket
den 6 december 1994

utfärdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1985:426) om kemi-

ska produkter skall föras in en ny paragraf, 6 a §, och en bilaga av följande
lydelse.

6 a § Bensin som är avsedd för motordrift och som innehåller högst
0,013 gram bly per liter vid 15° C skall av tillverkare och importörer delas
in i och tillhandahållas i de miljöklasser som anges i bilaga till denna lag.

För motorbensin gäller dessutom särskilda föreskrifter som meddelas av

regeringen.

2893

1

Prop. 1994/95:4, bet. 1994/95: JoU5, rskr. 1994/95:15.

background image

SFS 1994:1390

Krav

Svavelhalt, högst
massprocent

�&ngtryck vid 37,8° C,
högst kilopascal

�&ngtryck vid 37,8° C,
lägst kilopascal

Förångat vid 100° C,
lägst volymprocent

Slutkokpunkt, högst ° C

Bensenhalt vid 15° C,
högst volymprocent

Aromatindex3, högst

Syrehalt, högst massprocent

Blyhalt vid 15° C,
högst milligram per liter

Fosforhalt, högst
milligram per liter

Tillsatsämnen

Bensin i miljöklass 2 skall uppfylla
respektive insprutningsventiler.

Miljöklass

kategori 2a

avsedd för fordon med

katalytisk avgasrening

0,01

707952

45V652

47V502

205

3

5,5

2

5

Inte
mätbar

*4

i skäliga funktionskrav

2

kategori 2b

avsedd för fordon

utan katalytisk

avgasrening

0,03

707952

45V652

47V502

200

3

6

2

5

2

Miljöklass 3

-

-

-

-

-

5

-

-

13

-

vad avser renhet för insugnings-

Bilaga

1

Avser tiden fr. o. m. den 15 maj t. o. m. den 30 augusti i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län samt tiden fr. o. m. den 15

april t. o. m. den 30 september i övriga län.

2

Avser övrig tid än den som anges under 1.

3

Med aromatindex avses halten aromatiska kolväten dividerat med 13 med tillägg av bensenhalten varvid

halterna uttrycks i volymprocent.

4

Får ej innehålla askbildande ämnen.

2894

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Stefan Rubenson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.