SFS 1994:1778 Lag om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 1994:1778 Lag om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
SFS 1994_1778 Lag om ändring i lagen (1985_426) om kemiska produkter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1778
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6a § lagen (1985:426) om kemis-

ka produkter skall ha följande lydelse.

6 a §2 Bensin som är avsedd för motordrift eller uppvärmning och som
innehåller högst 0,013 gram bly per liter vid 15°C skall av tillverkare och
importör delas in i och tillhandahållas i de miljöklasser som anges i bilaga
till denna lag.

För motorbensin gäller dessutom särskilda föreskrifter som meddelas av

regeringen.

1

Prop. 1994/95:54, bet. 1994/95: SkU4, rskr. 1994/95:152.

2

Senaste lydelse 1994:1390.

6430

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.