SFS 1995:64 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 1995:64 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
SFS 1995_64 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986_1386)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:64

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i bilavgaslagen (1986:1386);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § bilavgaslagen (1986:1386)

skall ha följande lydelse.

11 §2 Ett beslut av en myndighet om föreläggande enligt 5 § eller om

kontrollavgift eller dispensavgift i ett särskilt fall enligt 9 och 10 §§
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf

(Miljödepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1991:2010.

57

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.