SFS 1995:827 Lag om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 1995:827 Lag om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
SFS 1995_827 Lag om ändring i lagen (1985_426) om kemiska produkter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:827
Utkom från trycket
den 21 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter;

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1985:426) om

kemiska produkter

dels att 14, 20 och 21 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter om hantering, import och export av kemiska
produkter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.

14 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt föreskrifter och
villkor som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

Tillsynen skall i den utsträckning regeringen föreskriver även avse efter-

levnaden av förordningar som har beslutats av Europeiska gemenskapen.

20 §2 Den som i fråga om kemiska produkter eller varor som avses i

1 § andra stycket

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 §,

2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift, villkor eller

förbud som meddelats med stöd av 5 �13 §§,

3. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som

åligger honom enligt 15 §,

4. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att göra anmälan eller att

lämna uppgifter enligt rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli

1992 om export och import av vissa farliga kemikalier3 eller att lämna

uppgifter enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993
om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen4,

1

Prop. 1994/95: 181, bet. 1994/95: JoU21, rskr. 1994/95:420.

2

Senaste lydelse 1990:239.

3

EGT nr L 251, 29.8.1992, s. 13 (Celex 392R2455).

4

EGT nr L 84, 5.4.1993, s. 1 (Celex 393R0793).

1479

background image

SFS 1995:827

5. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbud eller underlåter att

lämna uppgifter enligt rådets förordning (EG) nr 3093/94 av den 15
december 1994 om ämnen som bryter ned ozonskiktet5 eller

6. med uppsåt eller av oaktsamhet transporterar avfall i strid med

rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning
och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemen-
skapen6,

döms till böter eller fängelse i högst ett år.
I ringa fall döms inte till ansvar.
Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling.

Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till

ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

21 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om
förhållande av betydelse i ansökan eller annan handling som avges enligt
denna lag, rättsakter som avses i 20 § första stycket 4, 5 eller 6 eller
föreskrift som meddelats med stöd av denna lag döms till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

5

EGT nr L 333, 22.12.1994, s. 1 (Celex 394R3093).

6

EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1 (Celex 393R0259).

1480

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.