SFS 1996:542 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 1996:542 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
SFS 1996_542 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986_1386)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:542
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om ändring i bilavgaslagen (1986:1386);

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bilavgaslagen (1986:1386)
dels att 12 och 13 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3 och 11 §§ skall ha följande lydelse.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. begränsning av utsläpp i luften av avgaser och andra ämnen från mo-

tordrivna fordon samt om fordonens beskaffenhet, utrustning, hållbarhet
och funktion för att uppfylla uppställda krav på begränsning av utsläpp,

2. skyldighet att underhålla den utrustning på fordonen som begränsar

utsläppen och att använda visst bränsle,

3. kontroll och tillsyn av att fordonen uppfyller kraven på begränsning

av utsläpp,

4. utfärdande av typgodkännande, registrering, ibruktagande och försälj-

ning av fordon och motorer, och

5. de utsläppskrav och övriga tekniska villkor som skall gälla för miljö-

klasserna.

11 §2 Ett beslut av en myndighet om föreläggande enligt 5 och 7 §§ eller

om kontrollavgift eller dispensavgift i ett särskilt fall enligt 9 och 10 §§ får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 men tillämpas inte i de fall där det

första beslutet i ett ärende enligt 7 § fattats innan dess.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1995/96:175, bet. 1995/96:JoU22, rskr. 1995/96:244.

2

Senaste lydelse 1995:64.

820

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.