SFS 1997:1143 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 1997:1143 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
SFS 1997_1143 Lag om ändring i bilavgaslagen (1986_1386)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2101

SFS 1997:1143
Utkom från trycket
den 19 december 1997

Lag
om ändring i bilavgaslagen (1986:1386);

utfärdad den 11 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2-3, 6-8, 9 och 11 §§ bilavgas-

lagen (1986:1386) skall ha följande lydelse.

2 §2 Motordrivna fordon skall vara så konstruerade och utrustade att de
inte släpper ut avgaser och andra ämnen i större mängd än vad som kan god-
tas från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

2 a §3 Bilar skall delas in i miljöklasser. I fråga om lastbilar och bussar
med en totalvikt över 3 500 kilogram skall indelningen endast omfatta bilar
som är försedda med dieselmotor. En bil hänförs till den miljöklass som
anges av tillverkaren, om bilen uppfyller utsläppskraven för den angivna
miljöklassen.

Indelningen i miljöklasser skall omfatta

1

Prop. 1997/98:35, bet. 1997/98:JoU 10, rskr. 1997/98:101.

2

�ndringen innebär att andra och tredje stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1995:1387.

background image

2102

SFS 1997:1143

a) bilar som uppfyller de grundläggande krav i fråga om utsläpp av avga-

ser och andra ämnen som beslutats inom Europeiska gemenskaperna (miljö-

klass 3),

b) bilar som har väsentligt lägre utsläpp eller uppfyller högre krav i fråga

om avgasreningssystemens hållbarhet (miljöklass 2),

c) bilar enligt b) som dessutom uppfyller särskilt höga krav beträffande

avgasreningssystemens hållbarhet eller som till följd av låga utsläpp av av-
gaser och andra ämnen eller låga bulleremissioner är särskilt lämpade för an-
vändning i tätortstrafik (miljöklass 1),

d) bilar som är inrättade för att drivas med enbart elektricitet från batterier

(miljöklass 1 E),

e) bilar som är inrättade för att drivas med antingen elektricitet från batte-

rier eller förbränningsmotor (miljöklass 1 H).

3 §4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. begränsning av utsläpp i luften av avgaser och andra ämnen från motor-

drivna fordon samt om fordonens beskaffenhet, utrustning, hållbarhet och
funktion för att uppfylla uppställda krav på begränsning av utsläpp,

2. skyldighet att underhålla den utrustning på fordonen som begränsar ut-

släppen och att använda visst bränsle,

3. kontroll och tillsyn av att fordonen uppfyller kraven på begränsning av

utsläpp,

4. utfärdande av typgodkännande, registrering, ibruktagande och försälj-

ning av fordon och motorer,

5. de utsläppskrav och övriga tekniska villkor som skall gälla för miljö-

klasserna, och

6. förfarandet vid miljöklassning av fordon.

6 §5 I fråga om sådana bilar med förbränningsmotor som miljöklassindelas
enligt 2 a § första stycket svarar tillverkaren gentemot ägarna av fordonen
för att brister kostnadsfritt avhjälps, om det vid en myndighets kontroll eller
på annat tillförlitligt sätt visas att fordonen inte uppfyller de krav som före-
skrivits med stöd av 3 §. Tillverkaren skall också svara för de kostnader som
föranleds av

1. ny kontrollbesiktning efter anmärkning mot avgasreningssystemet, och

2. körförbud för bilen som beror på omständigheter som tillverkaren sva-

rar för.

Tillverkaren är inte skyldig att avhjälpa brister på fordon som är äldre än

fem år och inte heller brister som beror på fordonens ägare eller brukare eller
på en olyckshändelse eller därmed jämförlig omständighet. Skyldigheten
gäller inte heller fordon med en totalvikt av högst 3 500 kilogram som har
körts mer än 80 000 kilometer eller fordon med högre totalvikt som har körts
mer än 160 000 kilometer.

Tillverkarens ansvar gäller om bilägaren

1. låter bilen genomgå den underhållsservice som behövs för att vidmakt-

hålla funktionerna hos bilens utsläppsbegränsande anordningar,

4

Senaste lydelse 1996:542.

5

Senaste lydelse 1995:1387.

background image

2. vid bensinmotordrift inte använder bränsle som kan försämra funktio-

nen hos bilens utsläppsbegränsande anordningar,

3. vid utbyte av utsläppsbegränsande anordningar inte skaffar nya delar

som från miljösynpunkt är sämre än de delar som bilen var utrustad med när
den var ny.

6 a §6 Om bilägaren låter någon annan än tillverkaren avhjälpa brist som
omfattas av tillverkarens ansvar enligt 6 § och därvid anlitar någon som yr-
kesmässigt utför bilreparationer, är tillverkaren skyldig att betala skälig er-
sättning för reparationen till den som har utfört arbetet. Denne har inte rätt
att få betalning för reparationen från bilägaren och får inte heller gentemot
bilägaren göra gällande åtgärder som kan komma i fråga vid bristande be-
talning.

Anspråk på ersättning som avses i första stycket skall, om inte tillverkaren

medger annat, åtföljas av en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits
och en utredning om resultatet av reparationen. Tillverkaren har rätt att inom
två veckor från det att han fick del av ersättningsanspråket kräva att den som
har utfört arbetet tillställer tillverkaren på dennes bekostnad de delar som har
bytts ut vid reparationen. Tillverkaren får inte ifrågasätta betalningsskyldig-
heten sedan fyra veckor har förflutit efter det att han fick del av ersättnings-
anspråket och, om han har krävt att erhålla utbytta delar, dessa delar tillställ-
des honom.

Om tillverkaren har betalat ersättning som avses i första stycket, får han

därefter inte gentemot bilägaren åberopa brist i reparationen som sådan om-
ständighet som avses i 6 § andra stycket.

7 §7 Visar det sig beträffande fordon av viss typ att de krav på begränsning
av utsläpp som har föreskrivits med stöd av 3 § eller som gäller för den mil-

jöklass som fordonen tillhör inte uppfylls i godtagbar utsträckning, skall den

myndighet som regeringen bestämmer förelägga tillverkaren att vidta de åt-
gärder som behövs för att bristerna skall avhjälpas. Föreläggandet får för-
enas med vite.

Regeringen får meddela föreskrifter som inskränker tillämpningen av för-

sta stycket till vissa slag av fordon.

8 § I fråga om fordon som tillverkas utomlands svarar den som yrkesmäs-
sigt för in fordon till Sverige för tillverkarens räkning solidariskt med tillver-
karen för de förpliktelser som tillverkaren har enligt denna lag eller enligt fö-
reskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Tillverkaren är inte ansvarig för fordon som förts in i Sverige av någon

annan än tillverkaren själv eller av den som annars för in fordon i Sverige för
tillverkarens räkning.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att särskilda avgifter skall tas ut för tillsyn och kontroll enligt denna
lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (kontrollavgift).

6

Senaste lydelse 1989:317.

7

Senaste lydelse 1991:542

2103

SFS 1997:1143

background image

SFS 1997:1143

11 §8 Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller

med stöd av lagen meddelade föreskrifter får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

8

Senaste lydelse 1996:542.

2104

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.