SFS 2020:260 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2020:260 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
SFS2020-260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Utfärdad den 29 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § drivmedelslagen (2011:319) ska
ha följande lydelse.

2 §2 I denna lag avses med

alternativt bränsle: ett bränsle avsett för motordrift som inte är bensin

eller dieselbränsle och som inte till övervägande del har sitt ursprung i råolja,

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om ändring
av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

biodrivmedel: ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som är framställt

av biomassa och avsett för motordrift,

dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 19 41 eller 2710 19 45 i förordning (EG) nr 2031/2001,

drivmedel: ett bränsle som är avsett för motordrift eller energi i annan

form som också är avsedd för motordrift,

drivmedelsleverantör: den som genom att leverera ett drivmedel är skyl-

dig att betala skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

koldioxidekvivalent: den mängd dikväveoxid eller metan som medför en

lika stor klimatpåverkan som koldioxid,

sommar: tiden
� från och med den 1 juni till och med den 31 augusti i Gävleborgs, Väster-

norrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, och

� från och med den 1 juni till och med den 15 september i övriga Sverige,

och

vinter: tiden
� från och med den 16 oktober till och med den 31 mars i Gävleborgs,

Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, och

� från och med den 1 november till och med den 15 mars i övriga Sverige.
I övrigt har ord och uttryck i denna lag samma innebörd som i lagen

(1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner,
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2016:96) om fritids-
båtar och vattenskotrar.

1 Prop. 2019/20:160, bet. 2019/20:MJU18, rskr. 2019/20:227.

2 Senaste lydelse 2017:903.

SFS

2020:260

Publicerad
den

30 april 2020

background image

2

SFS

2020:260

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.