SFS 2006:927 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2006:927 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
060927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2001:1080) om

motorfordons avgasrening och motorbränslen

dels att 2 och 23 §§ skall ha följande lydelse,
dels att bilaga 2 och bilaga 3 skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya bilagor, bilaga 4 och bilaga 5, av

följande lydelse.

2 §

3 I denna lag avses med

ramdirektiv: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motor-
fordon och släpvagnar till dessa fordon

4, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2005/64/EG

5, och Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två-
och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv
92/61/EEG

6, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG7,

särdirektiv: direktiv som antagits med stöd av bestämmelserna i något av

ramdirektiven,

typgodkännande: det förfarande genom vilket det intygas att en typ av for-

don, system, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller före-
skrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning,

tillverkare: den som inför den ansvariga myndigheten ansvarar för samt-

liga delar av förfarandet vid typgodkännande och för produktionsöverens-
stämmelse, även om denne inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av
produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata
tekniska enhet som typgodkännandet avser,

1 Prop. 2005/06:181, bet. 2005/06:MJU28, rskr. 2005/06:345.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-
fande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,
Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG
(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

3 Senaste lydelse 2004:1079. �ndringen innebär bl.a. att definitionen av tung buss har
tagits bort.

4 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

5 EUT L 310, 25.11.2005, s. 10 (Celex 32005L0064).

6 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

7 EUT L 106, 27.4.2005, s. 17 (Celex 32005L0030).

SFS 2006:927

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

2

SFS 2006:927

utsläppsbegränsande anordningar: de komponenter i en bil som styr eller

begränsar utsläpp av avgaser och andra föroreningar,

fordonstyp: fordon som inte skiljer sig från varandra i fråga om tillver-

kare, tillverkarens typbeteckning och väsentliga konstruktions- eller form-
givningsaspekter som chassi, bottenplatta eller motor,

motortyp: en kategori av motorer som inte skiljer sig från varandra i fråga

om tillverkare, tillverkarens typbeteckning eller väsentliga konstruktionsas-
pekter,

fordonssystem: ett sådant tekniskt fordonssystem som omfattas av kraven

i något av särdirektiven,

komponent: anordning som är avsedd att vara en del av ett fordon och som

kan typgodkännas separat oberoende av fordonet, om ett sådant förfarande
uttryckligen är tillåtet enligt något av särdirektiven,

separat teknisk enhet: anordning som är avsedd att vara en del av ett for-

don men som kan typgodkännas separat men då endast i samband med en
specificerad fordonstyp, förutsatt att ett sådant förfarande uttryckligen är till-
låtet enligt något av särdirektiven,

motorbensin: bensin som är avsedd för motordrift och som omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i Kombi-
nerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87
av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan, och

dieselbränsle: bränsle som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 25 i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG)
2658/87

8 och som är avsett att användas i sådana motorfordon som avses i rå-

dets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlems-
staternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från mo-
torfordon

9, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG10, och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september
2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot ut-
släpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompres-
sionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga förore-
ningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka
används i fordon

11, ändrat genom kommissionens direktiv 2005/78/EG12.

alternativt motorbränsle: för motordrift avsett motorbränsle som inte är

motorbensin eller dieselbränsle som till övervägande del har sitt ursprung i
råolja.

I övrigt har beteckningarna i denna lag samma innebörd som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

23 §

13 Bensin som är avsedd för motordrift eller uppvärmning skall av den

som tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in sådan bensin delas in i
och tillhandahållas i de miljöklasser som anges i bilaga 2 till denna lag.

8 Rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistikno-
menklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1, Celex
31987R2658).

9 EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

10 EUT L 206, 15.8.2003, s. 29 (Celex 32003L0076).

11 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

12 EUT L 313, 29.11.2005, s. 1 (Celex 32005L0078).

13 Senaste lydelse 2004:1079.

background image

3

SFS 2006:927

Dieselbränsle skall av den som tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige

för in sådana motorbränslen delas in i och tillhandahållas i de miljöklasser
som anges i bilaga 3 till denna lag.

Ett alternativt motorbränsle får delas in och tillhandahållas i den miljö-

klass som anges i bilaga 4 eller 5 till denna lag, om bränslet uppfyller de
krav som anges i bilagan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar om ett

bränsle uppfyller kraven i bilaga 4 eller 5.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

background image

4

SFS 2006:927

Bilaga 2

14

Miljöklasser för bensin

14 Senaste lydelse 2004:1079.

Krav

Miljö-
klass 1
Motor-
bensin

Miljö-
klass 1
Alkylat-
bensin

Miljö-
klass 2

Researchoktantal, lägst

95

�

95

Motoroktantal, lägst

85

�

85

�&ngtryck, högst kilopascal

70

a/95b

65

70

a/95b

�&ngtryck, lägst kilopascal

45

a/65b

50

�

Destillation:

� Förångat vid 70ºC, volymhalt procent

�

15�42

�

� Förångat vid 100ºC, lägst volymhalt
procent

47

a/50b

46

c

46

� Förångat vid 100ºC, högst volymhalt
procent

�

72

c

�

� Förångat vid 150ºC, lägst volymhalt
procent

75

75

75

� Förångat vid 180ºC, lägst volymhalt
procent

�

�

�

Slutkokpunkt, högst ºC

205

200

�

Olefiner, högst volymhalt procent

13,0

1,0

18,0

d

Aromater, högst volymhalt procent

35,0

1,0

35,0

Bensen, högst volymhalt procent

1,0

0,1

1,0

Cyklohexaner, högst volymhalt procent

�

2,0

�

n-Hexan, högst volymhalt procent

�

0,5

�

Syre, högst masshalt procent

2,7

�

2,7

Oxygenater:

� Metanol, högst volymhalt procent, sta-
biliseringsmedel måste tillsättas

3

�

3

� Etanol, högst volymhalt procent, stabi-
liseringsmedel kan vara nödvändigt

5

�

5

�

Isopropylalkohol, högst volymhalt

procent

10

�

10

� Tertiär-butyalkohol, högst volymhalt
procent

7

�

7

� Isobutylalkohol, högst volymhalt pro-
cent

10

�

10

� Etrar som innehåller fem eller flera
kolatomer per molekyl, högst volymhalt
per procent

15

�

15

Andra oxygenater

e, högst volymhalt

procent

10

�

10

Svavel, högst milligram per kilogram

10

10

f

10

f

Bly, högst gram per liter

0,005

0,002

0,005

Fosfor

Inte
mätbar

�

�

background image

5

SFS 2006:927

a Avser tiden fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 31 augusti i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län
samt fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 september för övriga län. För övrig tid än den
som anges här eller under b är följande gränsvärden tillåtna: �&ngtryck vid 37,8ºC
högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volym-
halt.

b Avser tiden fr.o.m. den 16 oktober t.o.m. den 31 mars i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län
samt fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 15 mars för övriga län. För övrig tid än den
som anges här eller under a är följande gränsvärden tillåtna: �&ngtryck vid 37,8ºC
högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volym-
halt.

c Om temperaturökningen i intervallet 45-72 procent förångat understiger tio celsius-
grader gäller i stället att T50-värdet (temperaturen vid volymhalten 50 procent för-
ångat) skall ligga mellan 90ºC och 105ºC.

d Med undantag för blyfri bensin regular (ett minsta motoroktantal [MON] på 81 och
ett minsta researchoktantal [RON] på 91) för vilken olefinhalten skall vara en volym-
halt på högst 21 procent. Dessa gränsvärden hindrar inte att blyfri bensin med lägre
oktantal än vad som anges i denna bilaga får saluföras.

e Andra primära alkoholer och etrar, vilkas destillationskokpunkt inte överstiger den
destillationskokpunkt som angetts i nationella standarder, eller, där sådana saknas, i
industriella specifikationer för motorbränslen.

f T.o.m. den 31 december 2008 får svavelhalten uppgå till högst 50 milligram per kilo-
gram.

Densitet vid 15ºC, kilogram per kubik-
meter

�

680�720

Bensin i miljöklass 1 motorbensin skall uppfylla skäliga funktionskrav vad avser
renhet för insugnings- respektive insprutningsventiler.
Bensin i miljöklass 1 avsedd för fordon med katalytisk avgasrening får ej innehålla
askbildande ämnen.

Krav

Miljö-
klass 1
Motor-
bensin

Miljö-
klass 1
Alkylat-
bensin

Miljö-
klass 2

background image

6

SFS 2006:927

Bilaga 3

15

Miljöklasser för dieselbränsle

a Gäller dieselbränslen som omfattas av nr 2710 19 41 i Kombinerade nomenklaturen
(KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87.

b Enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 1, före inblandning av fettsyrametyles-
trar.

c Enligt Svensk Standard SS-EN 12916, utgåva 1.

d T.o.m. den 31 december 2008 får svavelhalten uppgå till högst 50 milligram per
kilogram.

e Fettsyrametylestrarna skall uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN 14214, utgåva
1 eller motsvarande.

15 Senaste lydelse 2004:1079.

Krav

Miljö-
klass 1

Miljö-
klass 2

Miljö-
klass 3

Cetanindex, lägst

50

47

�

Cetantal, lägst

51

a

51

a

51

Densitet vid 15ºC, lägst kilogram per
kubikmeter

800

800

�

Densitet vid 15ºC, högst kilogram per
kubikmeter

820

820

845

Destillation:

� begynnelsekokpunkt, lägst ºC

180

180

�

� vid 95 procent destillat, högst ºC

320

320

360

Aromatiska kolväten, högst volymhalt
procent

5

20

�

Polycykliska aromatiska kolväten, högst
volymhalt procent

Inte mätbar

b

0,1

b

�

Polycykliska aromatiska kolväten, högst
masshalt procent

�

�

11

c

Svavel, högst milligram per kilogram

10

10

d

10

d

Fettsyrametylestrar

e, högst volymhalt

procent

5

5

�

background image

7

SFS 2006:927

Bilaga 4

Miljöklass för alternativa motorbränslen som är avsedda att ersätta
motorbensin

För att indelas i miljöklass som anges i denna bilaga skall bränslet uppfylla
följande specifikation.

Specifikation (Etanolbränsle för gnisttända motorer)

a Avser tiden fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 31 augusti i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län
samt fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 september för övriga län. För övrig tid än den
som anges här eller under b är gränsvärden enligt antingen a eller b tillåtna.
b Avser tiden fr.o.m. den 16 oktober t.o.m. den 31 mars i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län
samt fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 15 mars i övriga län. För övrig tid än den som
anges här eller under a är gränsvärden enligt antingen a eller b tillåtna.
c Bensin skall uppfylla miljöklass 1.
d Inga fosfor-, järn-, mangan- eller blyhaltiga ämnen får tillsättas bränslet.
e Enligt standardiserad metod för bestämning av oxidationsstabilitet hos bensin.
f Enligt standardiserad metod för bestämning av pH-värde i etanol.
g Enligt standardiserad metod för bedömning av korrosiv inverkan på koppar.

Krav

Miljöklass 1

Researchoktantal, lägst

95

Motoroktantal, lägst

85

�&ngtryck, högst kilopascal

70

a/ 95b

�&ngtryck, lägst kilopascal

35

a/ 50b

Etanol samt högre alkoholer, lägst volymhalt procent

75

a/70b

Bensin

c, volymhalt procent

(14�25)

a/ (14�30)b

Slutkokpunkt, högst °C

205

Destillationsrest, högst volymhalt procent

2

Högre alkoholer med mellan tre och åtta kolatomer per
molekyl, högst volymhalt procent

2

Metanol, högst volymhalt procent

1

Etrar som innehåller fem eller fler kolatomer per mole-
kyl, högst volymhalt procent

5,2

Vatten, högst volymhalt procent

0,3

Oorganiskt klor, högst milligram per liter

1

Svavelhalt, högst milligram per kilogram

10

Bly, högst milligram per liter

5

d

Fosfor, högst milligram per liter

0,2

d

Oxidationsstabilitet, lägst minuter

e

360

Hartstal, högst milligram per 100 milliliter

5

pH

e

f

6,5�9,0

Korrosiv inverkan på koppar (3 timmar vid 50°C), enligt
skala

g

Klass 1

Syratal, högst masshalt procent
eller
räknat som ättiksyra, högst milligram per liter

0,005

40

background image

8

SFS 2006:927

Bilaga 5

Miljöklass för alternativa motorbränslen som är avsedda att ersätta
dieselbränsle

För att indelas i miljöklass som anges i denna bilaga skall bränslet uppfylla
någon av följande specifikationer.

Specifikation 1 (FAME � fettsyrametylestrar)

a Enligt standardiserad metod för bedömning av korrosiv inverkan på koppar.

b Enligt standardiserad metod för bestämning av oxidationsstabilitet hos bränslet.

Krav

Miljöklass 1

Cetantal, lägst

51

Esterhalt, lägst masshalt procent

96,5

Densitet vid 15°C, högst kilogram per kubikmeter

900

Densitet vid 15°C, lägst kilogram per kubikmeter

860

Viskositet vid 40°C, kvadratmillimeter per sekund

3,50�5,00

Flampunkt, lägst °C

120

Sulfataska, högst masshalt procent

0,02

Vattenhalt, högst milligram per kilogram

500

Svavelhalt, högst milligram per kilogram

10

Kolåterstod vid 10 procent destillationsåterstod, högst
masshalt procent

0,30

Föroreningshalt, högst milligram per kilogram

24

Korrosiv inverkan på koppar (3 timmar vid 50°C), enligt
skala

a

Klass 1

Oxidationsstabilitet vid 110°C, lägst timmar

b

6

Syratal, högst milligram KOH per gram

0,50

Jodtal, högst gram jod per 100 gram

120

Linolensyrametylester, högst masshalt procent

12,0

Fleromättade metylestrar (fler än tre dubbelbindningar),
högst masshalt procent

1

Metanolhalt, högst masshalt procent

0,20

Monoglyceridhalt, högst masshalt procent

0,80

Diglyceridhalt, högst masshalt procent

0,20

Triglyceridhalt, högst masshalt procent

0,20

Fri glycerol, högst masshalt procent

0,02

Total glycerol, högst masshalt procent

0,25

Natrium + Kalium, högst milligram per kilogram

5,0

Kalcium + Magnesium, högst milligram per kilogram

5,0

Fosfor, högst milligram per kilogram

10,0

background image

9

SFS 2006:927

Specifikation 2 (Etanolbränsle för kompressionstända motorer)

a Enligt standardiserad metod för färgbestämning.

Specifikation 3 (Syntetiska dieselbränslen)

a Enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 1.

Krav

Miljöklass 1

Alkohol, lägst masshalt procent
varav andra alkoholer än etanol, högst masshalt procent

92,4

2

Densitet vid 15°C, högst kilogram per kubikmeter

815

Densitet vid 15°C, lägst kilogram per kubikmeter

795

Askhalt, högst masshalt procent

0,001

Flampunkt, lägst °C

10

Surhetsgrad, räknat som ättiksyra, högst masshalt procent

0,0025

Neutraliseringstal (stark syra) KOH milligram per liter högst

1

Färg, enligt skala högst

a

10

Torrhalt vid 100°C, högst milligram per kilogram

15

Vattenhalt, högst masshalt procent

6,5

Fosfor, högst gram per liter

0,2

Aldehydhalt, räknat som ättiksyra, högst masshalt procent

0,0025

Svavelhalt, högst milligram per kilogram

10

Esterhalt, räknat som etylacetat, högst masshalt procent

0,1

Ett bränsle som uppfyller ovanstående krav får spädas med
cetanförbättringsmedel, om spädningen uppgår till högst 10
massprocent av det ospädda bränslet. Därutöver får denatu-
rerings- och färgämnen tillsättas.

Krav

Miljöklass 1

Bränsle som huvudsakligen består av paraffinkolväten fram-
ställda ur biomassa eller fossil råvara.

Cetantal, lägst

51

Densitet vid 15°C, högst kilogram per kubikmeter

845

Destillation: vid 95 volymprocent destillat, högst °C

360

Aromatiska kolväten, högst volymhalt procent

5

Polycykliska aromatiska kolväten, högst volymhalt procent

Inte mätbar

a

Svavelhalt, högst milligram per kilogram

10

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.