SFS 2004:1079 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2004:1079 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
041079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen;

utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2, 23, 24 och 27 §§ samt bilagorna

2 och 3 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motor-
bränslen skall ha följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

ramdirektiv: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motor-
fordon och släpvagnar till dessa

3, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/102/EG

4, och Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och tre-
hjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG

5,

ändrat genom kommissionens direktiv 2003/77/EG

6,

särdirektiv: direktiv som antagits med stöd av bestämmelserna i något av

ramdirektiven,

typgodkännande: det förfarande genom vilket det intygas att en typ av for-

don, system, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller före-
skrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning,

tillverkare: den som inför den ansvariga myndigheten ansvarar för samt-

liga delar av förfarandet vid typgodkännande och för produktionsöverens-
stämmelse, även om denne inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av
produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata
tekniska enhet som typgodkännandet avser,

utsläppsbegränsande anordningar: de komponenter i en bil som styr eller

begränsar utsläpp av avgaser och andra föroreningar,

fordonstyp: fordon som inte skiljer sig från varandra i fråga om tillver-

kare, tillverkarens typbeteckning och väsentliga konstruktions- eller form-
givningsaspekter som chassi, bottenplatta eller motor,

1 Prop. 2004/05:9, bet. 2004/05:MJU4, rskr. 2004/05:42.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/17/EG om ändring av direktiv 98/
70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (EUT L 76, 22.3.2003, s. 10, Celex
32003L0017).

3 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

4 EUT L 321, 6.12.2003, s. 15 (Celex 32003L0102).

5 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

6 EUT L 211, 21.8.2003, s. 24 (Celex 32003L0077).

SFS 2004:1079

Utkom från trycket
den 7 december 2004

background image

2

SFS 2004:1079

motortyp: en kategori av motorer som inte skiljer sig från varandra i fråga

om tillverkare, tillverkarens typbeteckning eller väsentliga konstruktions-
aspekter,

fordonssystem: ett sådant tekniskt fordonssystem som omfattas av kraven

i något av särdirektiven,

komponent: anordning som är avsedd att vara en del av ett fordon och som

kan typgodkännas separat oberoende av fordonet, om ett sådant förfarande
uttryckligen är tillåtet enligt något av särdirektiven,

separat teknisk enhet: anordning som är avsedd att vara en del av ett for-

don men som kan typgodkännas separat men då endast i samband med en
specificerad fordonstyp, förutsatt att ett sådant förfarande uttryckligen är till-
låtet enligt något av särdirektiven,

tung buss: buss med en totalvikt av över 3 500 kilogram,
motorbensin
: bensin som är avsedd för motordrift och som omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i Kombi-
nerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87
av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan

7, och

dieselbränsle: bränsle som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 25 i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/
87 och som är avsett att användas i sådana motorfordon som avses i rådets
direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlems-
staternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från
motorfordon

8, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/80/EG9

och rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga för-
oreningar från dieselmotorer som används i fordon

10, senast ändrat genom

kommissionens direktiv 2001/27/EG

11.

I övrigt har beteckningarna i denna lag samma innebörd som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

23 §

Bensin som är avsedd för motordrift eller uppvärmning skall av den

som tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in sådan bensin delas in i
och tillhandahållas i de miljöklasser som anges i bilaga 2 till denna lag.

Dieselbränsle skall av den som tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige

för in sådana motorbränslen delas in i och tillhandahållas i de miljöklasser
som anges i bilaga 3 till denna lag.

24 §

Motorbensin som inte uppfyller miljöspecifikationerna i miljöklass 2

och dieselbränsle som inte uppfyller miljöspecifikationerna i miljöklass 3 får
inte saluföras.

27 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbudet att salu-

föra motorbensin eller dieselbränsle enligt 24 §, döms till böter eller fäng-
else i högst två år.

7 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

8 EGT L 76, 4.6.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

9 EGT L 291, 28.10.2002, s. 20 (Celex 32002L0080).

10 EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077).

11 EGT L 107, 18.4.2001, s. 10 (Celex 32001L0027).

background image

3

SFS 2004:1079

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

background image

4

SFS 2004:1079

Bilaga 2

Miljöklasser för bensin

Krav

Miljö-
klass 1
Motor-
bensin

Miljö-
klass 1
Alkylat-
bensin

Miljö-
klass 2

Researchoktantal, lägst

95

�

95

Motoroktantal, lägst

85

�

85

�&ngtryck, högst kilopascal

70

a/95b

65

70

a/95b

�&ngtryck, lägst kilopascal

45

a/65b

50

�

Destillation:

� Förångat vid 70ºC, volymhalt procent

�

15�42

�

� Förångat vid 100ºC, lägst volymhalt
procent

47

a/50b

46

c

46

� Förångat vid 100ºC, högst volymhalt
procent

�

72

c

�

� Förångat vid 150ºC, lägst volymhalt
procent

75

�

75

� Förångat vid 180ºC, lägst volymhalt
procent

�

95

�

Slutkokpunkt, högst ºC

205

200

�

Olefiner, högst volymhalt procent

13,0

0,5

18,0

d

Aromater, högst volymhalt procent

35,0

0,5

35,0

Bensen, högst volymhalt procent

1,0

0,1

1,0

Cykloalkaner, högst volymhalt procent

�

0,5

�

n-Hexan, högst volymhalt procent

�

0,5

�

Syre, högst masshalt procent

2,7

�

2,7

Oxygenater:

� Metanol, högst volymhalt procent, sta-
biliseringsmedel måste tillsättas

3

�

3

� Etanol, högst volymhalt procent, stabi-
liseringsmedel kan vara nödvändigt

5

�

5

�

Isopropylalkohol, högst volymhalt

procent

10

�

10

� Tertiär-butyalkohol, högst volymhalt
procent

7

�

7

� Isobutylalkohol, högst volymhalt pro-
cent

10

�

10

� Etrar som innehåller 5 eller flera kol-
atomer per molekyl, högst volymhalt per
procent

15

�

15

Andra oxygenater

e, högst volymhalt pro-

cent

10

�

10

Svavel, högst milligram per kilogram

10

10

f

10

f

Bly, högst gram per liter

0,005

0,002

0,005

background image

5

SFS 2004:1079

a Avser tiden fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 31 augusti i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län
samt fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 september för övriga län. För övrig tid än den
som anges här eller under b är följande gränsvärden tillåtna: �&ngtryck vid 37,8ºC
högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volym-
halt.

b Avser tiden fr.o.m. den 16 oktober t.o.m. den 31 mars i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län
samt fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 15 mars för övriga län. För övrig tid än den
som anges här eller under a är följande gränsvärden tillåtna: �&ngtryck vid 37,8ºC
högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volym-
halt.

c Om temperaturökningen i intervallet 45�72 procent förångat understiger tio celsius-
grader gäller i stället att T

50-värdet (temperaturen vid volymhalten 50 procent för-

ångat) skall ligga mellan 90ºC och 105ºC.

d Med undantag för blyfri bensin regular (ett minsta motoroktantal [MON] på 81 och
ett minsta researchoktantal [RON] på 91) för vilken olefinhalten skall vara en volym-
halt på högst 21 procent. Dessa gränsvärden hindrar inte att blyfri bensin med lägre
oktantal än vad som anges i denna bilaga får saluföras.

e Andra primära alkoholer och etrar, vilkas destillationskokpunkt inte överstiger den
destillationskokpunkt som angetts i nationella standarder, eller, där sådana saknas, i
industriella specifikationer för motorbränslen.

f T.o.m. den 31 december 2008 får svavelhalten uppgå till högst 50 milligram per kilo-
gram.

Fosfor

Inte
mätbar

�

�

Densitet vid 15ºC, kilogram per kubik-
meter

�

680�720

Bensin i miljöklass 1 motorbensin skall uppfylla skäliga funktionskrav vad avser
renhet för insugnings- respektive insprutningsventiler. Bensin i miljöklass 1 avsedd
för fordon med katalytisk avgasrening får ej innehålla askbildande ämnen.

Krav

Miljö-
klass 1
Motor-
bensin

Miljö-
klass 1
Alkylat-
bensin

Miljö-
klass 2

background image

6

SFS 2004:1079

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Bilaga 3

Miljöklasser för dieselbränsle

a Gäller dieselbränslen som omfattas av nr 2710 19 41 i Kombinerade nomenklaturen
(KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87.

b Enligt Svensk Standard 15 51 16.

c Enligt EN 12916.

d T.o.m. den 31 december 2008 får svavelhalten uppgå till högst 50 milligram per
kilogram.

Krav

Miljö-
klass 1

Miljö-
klass 2

Miljö-
klass 3

Cetanindex, lägst

50

47

�

Cetantal, lägst

51

a

51

a

51

Densitet vid 15ºC, lägst kilogram per
kubikmeter

800

800

�

Densitet vid 15ºC, högst kilogram per
kubikmeter

820

820

845

Destillation:

� begynnelsekokpunkt, lägst ºC

180

180

�

� vid 95 procent destillat, högst ºC

285

295

360

Aromatiska kolväten, högst volymhalt
procent

5

20

�

Polycykliska aromatiska kolväten, högst
volymhalt procent

Inte mätbar

b

0,1

b

�

Polycykliska aromatiska kolväten, högst
masshalt procent

�

�

11c

Svavel, högst milligram per kilogram

10

10

d

10

d

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.