SFS 1999:1325 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 1999:1325 Lag om ändring i miljöbalken
991325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om miljöbalken

dels

att bilagan till balken skall upphöra att gälla,

dels

att 14 kap. 22 § och 29 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas två nya bilagor, bilaga 1 och 2, av föl-

jande lydelse.

14 kap.

22 §

Bensin som är avsedd för motordrift eller uppvärmning skall av den

som tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in sådan bensin delas in i
och tillhandahållas i de miljöklasser som anges i bilaga 1 till denna balk.
Bensin som är avsedd för motordrift och som omfattas av nr 2710 00 27,
2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 eller 2710 00 36 i Kombinerade no-
menklaturen (KN-nr) enligt förordningen (EEG) 2658/87

3

, men som inte

uppfyller miljöspecifikationerna i miljöklass 2, får inte saluföras.

Dieselbrännolja och fotogen, med undantag för flygfotogen, som är av-

sedd för motordrift skall av den som tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige
för in sådana motorbränslen delas in i och tillhandahållas i de miljöklasser
som anges i bilaga 2 till denna balk. Dieselbrännolja som omfattas av nr
2710 00 66 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt förordningen
(EEG) 2658/87 och som är avsedd att användas i sådana motorfordon som
avses i direktiv 70/220/EEG

4

och 88/77/EEG

5

, men som inte uppfyller mil-

jöspecifikationerna för miljöklass 3, får inte saluföras.

29 kap.

8 §

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet bryter mot

1

Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och

dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998,
s. 58, Celex 398L0070).

3

EGT L 156, 7.9.1987, s. 1 (Celex 387R2658).

4

EGT L 076, 6.4.1970, s. 1 (Celex 370L0220).

5

EGT L 036, 9.2.1988, s. 33 (Celex 388L0077).

SFS 1999:1325

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1325

1. föreskrift för totalförsvaret meddelad med stöd av 1 kap. 5 §, om över-

trädelse av den lagbestämmelse från vilken avvikelse har föreskrivits är
straffbelagd,

2. i beslut om naturreservat eller kulturreservat angivna inskränkningar i

rätten att använda mark enligt 7 kap. 5 § andra eller tredje stycket,

3. förbud att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder inom biotopskydds-

område enligt 7 kap. 11 §,

4. föreskrifter som behövs för särskilt skydd för djur eller växter enligt 7

kap. 12 §,

5. förbud att inom strandskyddsområde uppföra ny byggnad eller vidta an-

nan åtgärd i strid mot 7 kap. 16 §,

6. föreskrifter om försiktighetsmått inom miljöskyddsområde meddelade

med stöd av 7 kap. 20 §,

7. föreskrifter om inskränkning inom vattenskyddsområde meddelade

med stöd av 7 kap. 22 §,

8. interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § första stycket,
9. föreskrifter om förbud till skydd för djur- och växtarter meddelade med

stöd av 8 kap. 1 eller 2 §,

10. föreskrifter om förbud eller föreskrifter om särskilda villkor för att

sätta ut djur- eller växtarter meddelade med stöd av 8 kap. 3 §,

11. föreskrifter meddelade med stöd av 8 kap. 4 § genom att ta sådan be-

fattning med djur, växter, ägg, rom, bon eller produkter av djur eller växter
som strider mot en sådan föreskrift eller mot ett villkor i beslut i enskilt fall,

12. föreskrifter eller beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten m.m.

meddelade med stöd av 9 kap. 4 §,

13. föreskrifter om försiktighetsmått vid miljöfarlig verksamhet medde-

lade med stöd av 9 kap. 5 §,

14. inskränkningar, villkor eller anmälningsskyldighet föreskrivna beträf-

fande miljöriskområde enligt 10 kap. 12 §,

15. skyldighet att underhålla en vattenanläggning enligt 11 kap. 17 § för-

sta stycket eller 20 § första stycket eller 21 § första stycket,

16. förbud att påbörja en verksamhet enligt 12 kap. 6 § tredje stycket,
17. förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket,
18. särskilda föreskrifter om utredning och försiktighetsmått vid gentek-

nisk verksamhet meddelade med stöd av 13 kap. 8 eller 11 §,

19. förbud att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg enligt 14 kap. 18 §

andra stycket,

20. förbud att sprida bekämpningsmedel mot lövsly enligt 14 kap. 19 §

första stycket,

21. föreskrifter som avser förbränning, handel, överlåtelse eller införsel av

bränslen meddelade med stöd av 14 kap. 21 §,

21 a. förbud att saluföra bensin eller dieselbrännolja enligt 14 kap. 22 §,
22. föreskrifter i fråga om hantering, införsel eller utförsel av kemiska

produkter eller biotekniska organismer meddelade med stöd av 14 kap. 24 §,

23. förbud att hantera, föra in eller föra ut kemisk produkt eller bioteknisk

organism enligt 14 kap. 25 §,

24. förbud mot dumpning eller förbränning av avfall enligt 15 kap. 31 §,
25. skyldighet att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt rådets förord-

ning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa
farliga kemikalier, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr

background image

3

SFS 1999:1325

237/97 av den 27 juni 1997 eller att lämna uppgifter enligt rådets förordning
(EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker
med existerande ämnen,

26. förbud eller skyldighet att lämna uppgifter enligt rådets förordning

(EG) nr 3093/94 av den 15 december 1994 om ämnen som bryter ned ozon-
skiktet,

27. bestämmelser om transport och därigenom transporterar avfall i strid

mot rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervak-
ning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemen-
skapen, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 120/97 av den 20 ja-
nuari 1997,

28. en bestämmelse eller mot villkor i beslut i enskilt fall som meddelats

med stöd av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om
skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med
dem, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 938/97 av den 26 maj
1997 såvitt avser import till Sverige, export och reexport från Sverige, han-
del med artificiellt förökade växter, transport och transitering eller köp, för-
säljning och annan kommersiell åtgärd.

För försök till brott mot första stycket 24 döms till ansvar enligt 23 kap.

brottsbalken.

Till ansvar enligt första eller andra stycket döms inte, om ansvar kan ådö-

mas enligt 1 eller 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

background image

4

SFS 1999:1325

Bilaga 1 till miljöbalken

Miljöklasser för bensin

Bilaga 1

Krav

Miljöklass 1

Miljöklass 1

Miljöklass 2

Motorbensin

Alkylatbensin

Researchoktantal, lägst

95

�

95

Motoroktantal, lägst

85

�

85

�&ngtryck enligt Reid, högst

70

a

/95

b

65

70

a

/95

b

kilopascal

�&ngtryck enligt Reid, lägst

45

a

/65

b

50

�

kilopascal
Destillation:
� Förångat vid 70ºC,

�

15�42

�

volymhalt procent
� Förångat vid 100ºC, lägst

47

a

/50

b

46

c

46

volymhalt procent
� Förångat vid 100ºC, högst

�

72

c

�

volymhalt procent
� Förångat vid 150ºC, lägst

75

�

75

volymhalt procent
� Förångat vid 180ºC, lägst

�

95

�

volymhalt procent
Slutkokpunkt, högst ºC

205

200

�

Olefiner, högst volymhalt procent

13,0

0,5

18,0

d

Aromater, högst volymhalt procent

42,0

0,5

42,0

Bensen, högst volymhalt procent

1,0

0,1

1,0

Cykloalkaner, högst volymhalt procent �

0,5

�

n-Hexan, högst volymhalt procent

�

0,5

�

Syre, högst masshalt procent

2,7

�

2,7

Oxygenater:
� Metanol, högst volymhalt

3

�

3

procent, stabiliseringsmedel måste
tillsättas
� Etanol, högst volymhalt procent,

5

�

5

stabiliseringsmedel kan vara
nödvändigt
� Isopropylalkohol, högst

10

�

10

volymhalt procent
� Tertiär-butylalkohol, högst

7

�

7

volymhalt procent
� Isobutylalkolhol, högst

10

�

10

volymhalt procent
� Etrar som innehåller fem eller flera
kolatomer per molekyl, högst volym-

15

�

15

halt procent
Andra oxygenater

e

, högst

10

�

10

volymhalt procent
Svavel, högst

50

50

150

milligram per kilogram
Bly, högst gram per liter

0,005

0,002

0,005

Fosfor

Inte mätbar

�

�

Densitet vid 15ºC,

�

680�720

�

kilogram per kubikmeter

background image

5

SFS 1999:1325

Bensin i miljöklass 1 skall uppfylla skäliga funktionskrav vad avser renhet för insug-
nings- respektive insprutningsventiler. Bensin i miljöklass 1 avsedd för fordon med

katalytisk avgasrening får ej innehålla askbildande ämnen.

a

Avser tiden fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 31 augusti i X-,Y-, Z-, AC- och BD-län

samt fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 september för övriga län. För övrig tid än den
som anges här eller under b är följande gränsvärden tillåtna: �&ngtryck vid 37,8ºC
högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volym-
halt.

b

Avser tiden fr.o.m. den 16 oktober t.o.m. den 31 mars i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län

samt fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 15 mars för övriga län. För övrig tid än den
som anges här eller under a är följande gränsvärden tillåtna: �&ngtryck vid 37,8ºC
högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volym-
halt.

c

Om temperaturökningen i intervallet 45�72 procent förångat understiger tio grader C

gäller i stället att T50-värdet (temperaturen vid volymhalten 50 procent förångat) skall
ligga mellan 90ºC och 105ºC.

d

Med undantag för blyfri bensin regular (ett minsta motoroktantal [MON] på 81 och

ett minsta researchoktantal [RON] på 91) för vilken olefinhalten skall vara en volym-
halt på högst 21 procent. Dessa gränsvärden hindrar inte att blyfri bensin med lägre
oktantal än vad som anges i denna bilaga får saluföras.

e

Andra primära alkoholer och etrar, vilkas destillationsslutkokpunkt inte överstiger

den destillationsslutkokpunkt som angetts i nationella standarder, eller, där sådana
saknas, i industriella specifikationer för motorbränslen.

background image

6

SFS 1999:1325

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Bilaga 2 till miljöbalken

Miljöklasser för dieselolja

Bilaga 2

Krav

Miljöklass 1

Miljöklass 2

Miljöklass 3

Cetanindex, lägst

50

47

�

Cetantal, lägst

51

a

51

a

51

Densitet vid 15ºC, lägst

800

800

�

kilogram per kubikmeter
Densitet vid 15ºC, högst

820

820

845

kilogram per kubikmeter
Destillation:
� begynnelsekokpunkt, lägst °C

180

180

�

� vid 95 procent destillat, högst °C

285

295

360

Aromatiska kolväten, högst

5

20

�

volymhalt procent
Polycykliska aromatiska kolväten,

Inte mätbar

b

0,1

b

�

högst volymhalt procent
Polycykliska aromatiska kolväten,
högst masshalt procent

�

�

11

c

Svavel, högst

10

50

350

milligram per kilogram

a

Gäller dieselbrännoljor som omfattas av nr 2710 00 66 i Kombinerade nomenklatu-

ren (KN-nr) enligt förordningen (EEG) 2658/87.

b

Enligt Svensk Standard 15 51 16.

c

Enligt IP 391.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.