SFS 2011:318 Avgasreningslag

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2011:318 Avgasreningslag
110318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Avgasreningslag;

utfärdad den 24 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Syfte

1 §

Denna lag syftar till att förebygga att utsläpp av avgaser och andra

föroreningar från bränslen i motorfordon skadar eller orsakar olägenheter för
människors hälsa eller miljön.

Bestämmelser om avgaser från mobila maskiner finns i lagen (1998:1707)

om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Definitioner

2 §

Med EU-förordningarna avses i denna lag

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den

20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp
från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om till-
gång till information om reparation och underhåll av fordon

2, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den

18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller ut-
släpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om repara-
tion och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/
2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/
EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG

3.

3 §

Om annat inte följer av 4�9 §§ har termer och uttryck i denna lag

samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordons-
lagen (2002:574) och drivmedelslagen (2011:000).

4 §

Med utsläpp avses i denna lag avgaser, avdunstningar och andra föro-

reningar från bränslen i ett motorfordon.

5 §

Med utsläppsbegränsande anordningar avses i denna lag de system,

komponenter och separata tekniska enheter i ett motorfordon eller i en motor
som styr eller begränsar utsläpp.

1 Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194.

2 EUT L 171, 29.6.2007, s. 1 (Celex 32007R0715).

3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 1 (Celex 32009R0595).

SFS 2011:318

Utkom från trycket
den 5 april 2011

background image

2

SFS 2011:318

6 §

Med konverteringssats avses i denna lag ett system för ändring av ett

motorfordon eller en motor från drift med bensin eller dieselbränsle till drift
med ett alternativt bränsle.

7 §

Med typgodkännande avses i denna lag ett godkännande av att en typ

av motorfordon, motor, system, komponent, separat teknisk enhet eller kon-
verteringssats uppfyller utsläppskraven i

1. någon av EU-förordningarna, eller
2. denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

8 §

Med etappvist typgodkännande avses i denna lag ett typgodkännande

för en fordonstyp som inte är färdigbyggd eller för en fordonstyp som byggs
med en tillverkningsprocess som är uppdelad i separata etapper, om fordons-
typen i det tillverkningsstadium där den befinner sig uppfyller gällande ut-
släppskrav.

9 §

Med godkännandemyndighet avses i denna lag den myndighet som

prövar frågor om typgodkännande enligt någon av EU-förordningarna eller
denna lag.

EU-förordningarna

10 §

I EU-förordningarna finns bestämmelser om

1. typgodkännande av motorfordon, motorer och reservdelar,
2. att motorfordon och motorer ska uppfylla vissa krav i fråga om utsläpp,
3. utsläppsbegränsande anordningars hållbarhet,
4. skyldighet att tillhandahålla information om reparation och underhåll,

och

5. förbud mot manipulation av avgasreningssystem.

Utsläppskrav och typgodkännande enligt denna lag

11 §

Ett motorfordon eller en motor som inte omfattas av någon av EU-

förordningarna

1. ska, i den omfattning som följer av denna lag eller föreskrifter som

meddelas i anslutning till lagen, ha utsläppsbegränsande anordningar som
fungerar,

2. får typgodkännas enligt denna lag eller föreskrifter som meddelas i an-

slutning till lagen, och

3. ska anses uppfylla de utsläppskrav som följer av denna lag eller före-

skrifter som meddelas i anslutning till lagen, om fordonet eller motorn om-
fattas av ett typgodkännande och annat inte följer av 14 § om bilägarens an-
svar, 19 § om återkallelse av typgodkännandet eller 20 § om typgodkännan-
dets giltighet.

Ansvar för att utsläppskrav uppfylls

12 §

Den som har tillverkat ett motorfordon som inte omfattas av någon av

EU-förordningarna eller en motor till ett sådant fordon ansvarar för att for-

background image

3

SFS 2011:318

donet uppfyller utsläppskrav enligt föreskrifter som meddelas i anslutning
till denna lag.

Första stycket gäller inte fel som beror på att ett fordon eller en motor har

ändrats med en konverteringssats.

13 §

Om ett motorfordon eller en motor som har ändrats med en konver-

teringssats inte uppfyller utsläppskrav enligt EU-förordningarna eller före-
skrifter som har meddelats i anslutning till denna lag och felet beror på kon-
verteringssatsen, ansvarar tillverkaren av konverteringssatsen för felet.

14 §

Den som äger ett motorfordon ska underhålla och sköta fordonet på

ett sådant sätt att utsläppskrav enligt EU-förordningarna eller föreskrifter
som har meddelats i anslutning till denna lag uppfylls.

Skyldigheter i samband med ett typgodkännande

15 §

En tillverkare som har ansökt om eller fått ett typgodkännande enligt

denna lag

1. ansvarar inför godkännandemyndigheten i alla delar av typgodkännan-

deförfarandet,

2. ansvarar för att samtliga fordon, motorer, system, komponenter, sepa-

rata tekniska enheter och konverteringssatser som omfattas av typgodkän-
nandet tillverkas i enlighet med den godkända typen,

3. är skyldig att medverka till den kontroll som behövs med anledning av

typgodkännandet,

4. är skyldig att till godkännandemyndigheten utan ersättning lämna de

upplysningar samt tillhandahålla de fordon, motorer, fordonsdelar, hand-
lingar och den utrustning som behövs för kontrollen, och

5. är, om tillverkaren är etablerad utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES), skyldig att utse någon som är etablerad inom EES att
företräda tillverkaren inför godkännandemyndigheten.

Vid etappvist typgodkännande gäller tillverkarens skyldigheter enligt för-

sta stycket 1 och 2 för de system, komponenter eller separata tekniska enhe-
ter som tillförts under den tillverkningsetapp som tillverkaren ansvarar för,
samt för de system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan
har godkänts vid tidigare etapper och som tillverkaren har ändrat.

16 §

Godkännandemyndigheten har rätt till tillträde till en fabrik eller en

annan anläggning för de undersökningar som behövs i samband med att
myndigheten prövar en fråga om typgodkännande enligt någon av EU-för-
ordningarna eller denna lag.

�&tgärdsplaner

17 §

Om godkännandemyndigheten finner att utsläppsbegränsande anord-

ningar som omfattas av ett typgodkännande enligt denna lag inte uppfyller
de krav som gäller för fordons- eller motortypen, får myndigheten förelägga
tillverkaren att ta fram en åtgärdsplan för att avhjälpa bristerna.

background image

4

SFS 2011:318

18 §

Godkännandemyndigheten ska pröva om en åtgärdsplan enligt 17 § är

tillräcklig. Om åtgärdsplanen är tillräcklig, ska myndigheten godkänna den.

�&terkallelse av ett typgodkännande

19 §

Om godkännandemyndigheten finner att fordon, motorer, system,

komponenter, separata tekniska enheter eller konverteringssatser inte längre
stämmer överens med den typ som myndigheten har godkänt enligt denna
lag, får myndigheten återkalla typgodkännandet.

Ett typgodkännandes giltighet

20 §

Ett typgodkännande av fordon enligt denna lag upphör att gälla när

1. tillverkningen av den godkända fordonstypen slutgiltigt har upphört, el-

ler

2. giltighetstiden för godkännandet har gått ut till följd av en särskild be-

gränsning.

Tillverkares ansvar gentemot en enskild bilägare

21 §

Bestämmelserna i 22�28 §§ gäller endast i fråga om personbilar, lätta

lastbilar och lätta bussar som inte är äldre än fem år och inte har körts längre
än 80 000 kilometer.

22 §

Om det vid en myndighets kontroll eller på ett annat tillförlitligt sätt

konstateras att de utsläppsbegränsande anordningarna på en bil inte upp-
fyller kraven i EU-förordningarna, denna lag eller anslutande föreskrifter,
ansvarar tillverkaren gentemot bilägaren för

1. att felen kostnadsfritt avhjälps,
2. de kostnader som en ny kontrollbesiktning medför, och
3. de kostnader som föranleds av ett körförbud för bilen.

23 §

Bestämmelserna i 22 § gäller inte om det görs sannolikt att felet beror

1. att bilägaren inte underhållit bilen på det sätt som behövs för att de ut-

släppsbegränsande anordningarna ska fungera,

2. att bilägaren har använt bränsle av en kvalitet som väsentligt avviker

från det som tillverkaren rekommenderat för att de utsläppsbegränsande an-
ordningarna ska fungera,

3. att bilägaren har bytt ut en utsläppsbegränsande anordning mot en an-

ordning som från miljösynpunkt är sämre än den som bilen var utrustad med
när bilen var ny,

4. en olycka eller annan liknande händelse, eller
5. onormal användning eller något annat liknande förhållande på biläga-

rens sida.

24 §

Om en tillverkare ansvarar för avhjälpande av fel enligt 22 §, har den

som yrkesmässigt utför bilreparationer och på bilägarens uppdrag avhjälper
felen rätt till skälig ersättning från tillverkaren för avhjälpandet.

Den som har rätt till ersättning från tillverkaren enligt första stycket

har inte rätt till ersättning från den som äger bilen.

background image

5

SFS 2011:318

25 §

Den som begär ersättning från tillverkaren med stöd av 24 § ska

1. redogöra för de åtgärder som har vidtagits och resultatet av reparatio-

nen, om tillverkaren inte medger annat, och

2. på tillverkarens bekostnad skicka de delar av den utsläppsbegränsande

utrustningen som bytts ut till tillverkaren, om tillverkaren begär det inom två
veckor från det att ersättningen begärdes.

26 §

Tillverkaren får inte ifrågasätta skyldigheten att betala en ersättning

som har begärts enligt 25 § sedan fyra veckor har förflutit från det att till-
verkaren fick del av ersättningsanspråket. Om tillverkaren med stöd av 25 §
2 har begärt att få den utbytta utrustningen skickad till sig, ska fyraveckors-
fristen i stället räknas från det att tillverkaren fick utrustningen.

27 §

I fråga om bilar som har tillverkats utomlands ska tillverkaren ansvara

enligt 21�24 och 26 §§ endast för de bilar som förts in till Sverige av till-
verkaren eller av någon för tillverkarens räkning.

28 §

I fråga om bilar som har tillverkats utomlands ska den som för till-

verkarens räkning yrkesmässigt för in bilar till Sverige ansvara solidariskt
med tillverkaren enligt 21�24 och 26 §§.

29 §

I fråga om bilar som har ändrats med en konverteringssats ska skyl-

digheterna enligt 21�24 och 26�28 §§ gälla den som tillverkat eller för till-
verkarens räkning yrkesmässigt för in konverteringssatser, om felet beror på
konverteringssatsen.

Utsläppsklasser

30 §

En personbil, lätt lastbil och lätt buss ska vara klassificerad i utsläpps-

klass

1. Euro 5, om bilen uppfyller tillämpliga utsläppskrav och andra krav en-

ligt tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller enligt rad B.2 i
tabell 1 och 2 i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/
EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-
ning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från
motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp
av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med na-
turgas eller gasol vilka används i fordon

4, eller

2. Euro 6, om bilen uppfyller tillämpliga utsläppskrav och andra krav en-

ligt tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller enligt bilaga 1 till
förordning (EG) nr 595/2009.

31 §

En tung lastbil och tung buss ska vara klassificerad i utsläppsklass

1. Euro 5, om motorn uppfyller tillämpliga utsläppskrav och andra krav

enligt rad B.2 i tabell 1 och 2 i bilaga 1 till direktiv 2005/55/EG, eller

2. Euro 6, om motorn uppfyller tillämpliga utsläppskrav och andra krav

enligt bilaga I till förordning (EG) nr 595/2009.

4 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

background image

6

SFS 2011:318

32 §

Utöver det som följer av 30 och 31 §§ får en bil vara klassificerad i

utsläppsklass

1. El, om bilen är inrättad för att drivas enbart med elektrisk energi från

batterier,

2. Elhybrid, om bilen för sin framdrivning hämtar energi från två källor

som är placerade i bilen och där den ena källan är lagrad energi i form av ett
förbrukningsbart bränsle och den andra källan är ett batteri, en kondensator,
ett svänghjul, en generator eller annan anordning för lagring av elektrisk en-
ergi, eller

3. Laddhybrid, om bilen uppfyller förutsättningarna för utsläppsklassen

Elhybrid men har möjlighet till extern laddning med elektrisk energi.

Information om reparation och underhåll

33 §

I frågor som har betydelse för fordons avgasrening får godkännande-

myndigheten förelägga en tillverkare att tillhandahålla information om repa-
ration och underhåll av fordon enligt det som följer av artiklarna 6 och 7 i
förordning (EG) nr 715/2007 eller artikel 6 i förordning (EG) nr 595/2009.
Föreläggandet får förenas med vite.

Bemyndigande

34 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. begränsning av utsläpp,
2. motorfordons och motorers utrustning och beskaffenhet,
3. skyldighet att underhålla motorfordon så att utsläppsbegränsande an-

ordningar fungerar,

4. skyldighet att använda visst bränsle,
5. tillsyn och annan kontroll,
6. förfarandet i samband med typgodkännande och återkallande av typ-

godkännande,

7. förfarandet i samband med godkännande av åtgärdsplaner och genom-

förande av åtgärdsplaner,

8. ibruktagande och försäljning av motorfordon, motorer och motorers ut-

rustning,

9. skyldighet för tillverkaren att tillhandahålla information och dokumen-

tation om motorfordon, motorer och motorers utrustning, reparation och
underhåll,

10. förfarandet i samband med motorfordons indelning i klasser i fråga

om utsläpp av avgaser och andra föroreningar enligt 30�32 §§,

11. att motorfordon som inte kan klassificeras enligt 30�32 §§ får klassi-

ficeras i utsläppsklasser som överensstämmer med EU-direktiv om sådan
klassificering,

12. avgifter för tillsyn och prövning enligt denna lag eller föreskrifter som

har meddelats i anslutning till lagen,

13. att beslut om betalning av avgift enligt denna lag ska gälla omedelbart

även om beslutet överklagas, och

14. sådana undantag från 11�16, 19 och 20 §§ som det finns särskilda skäl

för.

background image

7

SFS 2011:318

Tillsyn

35 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska ansvara för tillsynen

över att EU-förordningarna, denna lag och de föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen följs.

36 §

För tillsyn i frågor som har betydelse för fordons avgasrening ska den

som saluför motorfordon, motorer, system, komponenter, separata tekniska
enheter, fordonsdelar eller annan utrustning till fordon på begäran av till-
synsmyndigheten

1. lämna tillträde till fordonen eller utrustningen och slutna utrymmen i

fordonen samt till lokaler och anslutande områden där fordonen eller utrust-
ningen finns, och

2. lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar, varuprover och

liknande som behövs för tillsynen.

37 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för

att EU-förordningarna, denna lag och föreskrifter som har meddelats i an-
slutning till lagen ska följas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ansvar

38 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i samband med ett typgodkännandeförfarande, ett genomförande av en

åtgärdsplan eller återkallandeförfarande undanhåller en uppgift, lämnar en
oriktig uppgift, förfalskar ett testresultat, använder en manipulationsanord-
ning eller manipulerar ett system för begränsning av utsläpp av kväveoxider
och därigenom bryter mot tillverkarens skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5
i förordning (EG) nr 715/2007 eller artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr
595/2009,

2. inte tillhandahåller sådan information om reparation och underhåll av

fordon som har betydelse för fordonets avgasrening och därigenom bryter
mot artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2007 eller artikel 6 i förordning (EG)
nr 595/2009, eller

3. manipulerar ett system där förbrukningsbart reagens används eller an-

vänder ett fordon utan förbrukningsbart reagens och därigenom bryter mot
artikel 7 i förordning (EG) nr 595/2009.

39 §

Den som inte har följt ett vitesföreläggande enligt 33 eller 37 § får

inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av före-
läggandet.

�verklagande

40 §

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt före-

skrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 §
första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

8

SFS 2011:318

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011, då lagen (2001:1080) om

motorfordons avgasrening och motorbränslen ska upphöra att gälla.

2. Avgasreningskraven i den upphävda lagen gäller i fråga om typgodkän-

nanden som getts före den nya lagens ikraftträdande.

3. Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas i anslutning till 34 §

11 i den nya lagen, gäller den upphävda lagens bestämmelser om miljöklass-
indelning för bilar som delats in i en miljöklass före den nya lagens ikraft-
trädande.

4. I fråga om bilar som har tagits i bruk före den nya lagens ikraftträdande

gäller den upphävda lagens bestämmelser om en tillverkares ansvar gente-
mot en bilägare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDREAS CARLGREN
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.