SFS 2011:320 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2011:320 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
110320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i drivmedelslagen (2011:319);

utfärdad den 24 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4�6 §§ drivmedelslagen

(2011:319) ska ha följande lydelse.

4 §

För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tek-

niska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,
2. motoroktantalet ska vara lägst 85,
3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och

högst 95 kilopascal, dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst
70 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att
a) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst 47 volympro-

cent har förångats vid 100 grader Celsius,

b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius, och
c) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius,
5. olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent,
6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,
7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,
9. i fråga om oxygenater får
a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,
d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,
e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,
f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma

med högst 22,0 volymprocent, och

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst

motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 förekomma
med högst 15 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,

1 Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194.

SFS 2011:320

Utkom från trycket
den 5 april 2011

background image

2

SFS 2011:320

12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma

med högst 2 milligram mangan per liter,

13. fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd,
14. bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för in-

sugnings- och insprutningsventiler, och

15. bensinen får inte innehålla askbildande ämnen, om den är avsedd för

fordon med katalytisk avgasrening.

5 §

För klassificering i miljöklass 1 ska en alkylatbensin uppfylla följande

tekniska krav:

1. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 50 kilopascal och

högst 65 kilopascal,

2. destillationen ska innebära att
a) mellan 15 och 42 volymprocent har förångats vid 70 grader Celsius,
b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,
c) minst 46,0 och högst 72,0 volymprocent har förångats vid 100 grader

Celsius, om inte annat följer av d,

d) om skillnaden i temperatur mellan den temperatur då 45 volymprocent

har förångats och den temperatur då 72 volymprocent har förångats under-
stiger 10 grader Celsius, gäller i stället för c att den temperatur då 50 volym-
procent har förångats (T50-värdet) ska ligga mellan 90 och 105 grader Cel-
sius, och

e) slutkokpunkten är högst 200 grader Celsius,
3. olefiner får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
4. aromater får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
5. bensen får förekomma med högst 0,1 volymprocent,
6. cyklohexaner får förekomma med högst 2,0 volymprocent,
7. normalhexan får förekomma med högst 0,5 volymprocent,
8. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
9. bly får förekomma med högst 0,002 gram per liter,
10. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma

med högst 2 milligram mangan per liter, och

11. densiteten ska vid 15 grader Celsius vara mellan 680 och 720 kilo-

gram per kubikmeter.

6 §

För klassificering i miljöklass 2 ska en bensin uppfylla följande tek-

niska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,
2. motoroktantalet ska vara lägst 85,
3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och

högst 95 kilopascal, dock högst 70,0 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att minst 46,0 volymprocent har förångats

vid 100 grader Celsius och minst 75,0 volymprocent har förångats vid
150 grader Celsius,

5. olefiner får förekomma med högst 18,0 volymprocent,
6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,
7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,
9. i fråga om oxygenater får

background image

3

SFS 2011:320

a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,
d) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma

med högst 22,0 volymprocent, och

e) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst

motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 eller mot-
svarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,
12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma

med högst 2 milligram mangan per liter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.