SFS 2011:319 Drivmedelslag

Du är här: Start / Miljörätt / Drivmedelslag (2011:319) / SFS 2011:319 Drivmedelslag
110319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Drivmedelslag;

utfärdad den 24 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Syfte

1 §

Denna lag syftar till att förebygga att bränslen avsedda för motordrift

skadar eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

alternativt bränsle: ett bränsle avsett för motordrift som inte är bensin

eller dieselbränsle och som inte till övervägande del har sitt ursprung i rå-
olja,

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59 eller 2710 31 i
kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om
ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

3,

biodrivmedel: ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som är framställt

av biomassa och avsett för motordrift,

dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 19 41 eller 2710 19 25 i förordning (EG) nr 2031/2001,

drivmedel: ett bränsle som är avsett för motordrift eller energi i annan

form som också är avsedd för motordrift,

drivmedelsleverantör: den som genom att leverera ett drivmedel är skyl-

dig att betala skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

sommar: tiden från och med den 16 maj till och med den 31 augusti i

Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
samt tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september i övriga
Sverige, och

1 Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om
kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG
(EGT L 350, 28.12.1998, s. 58, Celex 31998L0070), senast ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 88, Celex
32009L0030).

3 EGT L 279, 23.10.2001, s. 1 (Celex 32001R2031).

SFS 2011:319

Utkom från trycket
den 5 april 2011

background image

2

SFS 2011:319

vinter: tiden från och med den 16 oktober till och med den 31 mars i

Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
samt tiden från och med den 1 november till och med den 15 mars i övriga
Sverige.

I övrigt har termer och uttryck i denna lag samma innebörd som i lagen

(1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, lagen
(1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner och
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Miljöklasser för bensin

3 §

Den som tillverkar en bensin eller yrkesmässigt för in en bensin till

Sverige ska ange bensinens miljöklass med hänsyn till de tekniska krav en-
ligt 4�6 §§ som bensinen uppfyller.

Bensin i miljöklass 1

4 §

För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tek-

niska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,
2. motoroktantalet ska vara lägst 85,
3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och

högst 95 kilopascal, dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst
70 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att
a) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst 47 volym-

procent har förångats vid 100 grader Celsius,

b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius, och
c) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius,
5. olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent,
6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,
7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,
9. i fråga om oxygenater får
a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,
d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,
e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,
f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma

med högst 22,0 volymprocent, och

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst

motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 förekomma
med högst 15 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,
12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma

med högst 6 milligram mangan per liter,

background image

3

SFS 2011:319

13. fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd,
14. bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för in-

sugnings- och insprutningsventiler, och

15. bensinen får inte innehålla askbildande ämnen, om den är avsedd för

fordon med katalytisk avgasrening.

Alkylatbensin i miljöklass 1

5 §

För klassificering i miljöklass 1 ska en alkylatbensin uppfylla följande

tekniska krav:

1. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 50 kilopascal och

högst 65 kilopascal,

2. destillationen ska innebära att
a) mellan 15 och 42 volymprocent har förångats vid 70 grader Celsius,
b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,
c) minst 46,0 och högst 72,0 volymprocent har förångats vid 100 grader

Celsius, om inte annat följer av d,

d) om skillnaden i temperatur mellan den temperatur då 45 volymprocent

har förångats och den temperatur då 72 volymprocent har förångats under-
stiger 10 grader Celsius, gäller i stället för c att den temperatur då 50 volym-
procent har förångats (T50-värdet) ska ligga mellan 90 och 105 grader Cel-
sius, och

e) slutkokpunkten är högst 200 grader Celsius,
3. olefiner får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
4. aromater får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
5. bensen får förekomma med högst 0,1 volymprocent,
6. cyklohexaner får förekomma med högst 2,0 volymprocent,
7. normalhexan får förekomma med högst 0,5 volymprocent,
8. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
9. bly får förekomma med högst 0,002 gram per liter,
10.

metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma

med högst 6 milligram mangan per liter, och

11. densiteten ska vid 15 grader Celsius vara mellan 680 och 720 kilo-

gram per kubikmeter.

Bensin i miljöklass 2

6 §

För klassificering i miljöklass 2 ska en bensin uppfylla följande tek-

niska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,
2. motoroktantalet ska vara lägst 85,
3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och

högst 95 kilopascal, dock högst 70,0 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att minst 46,0 volymprocent har förångats

vid 100 grader Celsius och minst 75,0 volymprocent har förångats vid
150 grader Celsius,

5. olefiner får förekomma med högst 18,0 volymprocent,
6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,
7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,
8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,

background image

4

SFS 2011:319

9. i fråga om oxygenater får
a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel

kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,
d) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma

med högst 22,0 volymprocent, och

e) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst

motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 eller mot-
svarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,
11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,
12.

metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma

med högst 6 milligram mangan per liter.

Miljöklasser för dieselbränslen

7 §

Den som tillverkar ett dieselbränsle eller yrkesmässigt för in ett diesel-

bränsle till Sverige ska ange dieselbränslets miljöklass med hänsyn till de
tekniska krav enligt 8�10 §§ som dieselbränslet uppfyller.

Dieselbränsle i miljöklass 1

8 §

För klassificering i miljöklass 1 ska ett dieselbränsle uppfylla följande

tekniska krav:

1. cetanindexet ska vara lägst 50,
2. cetantalet ska vara lägst 51,0, om bränslet omfattas av nr 2710 19 41

i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG)
2658/87,

3. densiteten ska vid 15 grader Celsius vara lägst 800,0 och högst

830,0 kilogram per kubikmeter,

4. destillationen ska innebära att begynnelsekokpunkten är lägst 180 gra-

der Celsius och att minst 95 volymprocent har förångats vid 340,0 grader
Celsius,

5. aromatiska kolväten får förekomma med högst 5 volymprocent,
6. polycykliska aromatiska kolväten får inte förekomma i någon mätbar

mängd enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 1 eller motsvarande, före
inblandning av fettsyrametylestrar,

7. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram, och
8. fettsyrametylestrar får förekomma med högst 7,0 volymprocent och ska

uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN 14214, utgåva 2 eller mot-
svarande.

Dieselbränsle i miljöklass 2

9 §

För klassificering i miljöklass 2 ska ett dieselbränsle uppfylla följande

tekniska krav:

1. cetanindexet ska vara lägst 47,
2. aromatiska kolväten får förekomma med högst 20 volymprocent,

background image

5

SFS 2011:319

3. polycykliska aromatiska kolväten får förekomma med högst 0,1 volym-

procent enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 1, före inblandning av
fettsyrametylestrar, och

4. i övrigt ska bränslet uppfylla de krav som anges i 8 § 2�4, 7 och 8.

Dieselbränsle i miljöklass 3

10 §

För klassificering i miljöklass 3 ska ett dieselbränsle uppfylla följande

tekniska krav:

1. cetantalet ska vara lägst 51,0,
2. densiteten ska vid 15 grader Celsius vara högst 845,0 kilogram per

kubikmeter,

3. destillationen ska innebära att minst 95 volymprocent har förångats vid

360,0 grader Celsius,

4. polycykliska aromatiska kolväten får förekomma med högst 8,0 procent

av bränslets massa enligt Svensk Standard SS-EN 12916, utgåva 2, och

5. i övrigt ska bränslet uppfylla de krav som anges i 8 § 7 och 8.

Miljöklasser för alternativa bränslen

11 §

Den som tillverkar ett alternativt bränsle eller yrkesmässigt för in ett

alternativt bränsle till Sverige får ange att bränslet hör till någon av de miljö-
klasser som anges i 12�15 §§, om bränslet uppfyller de krav som gäller för
miljöklassen.

Den myndighet som regeringen bestämmer prövar om bränslet uppfyller

kraven.

Etanolbränsle i miljöklass 1 för gnisttända motorer

12 §

För klassificering i miljöklass 1 ska ett etanolbränsle för gnisttända

motorer som är avsett att ersätta en bensin uppfylla följande tekniska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,
2. motoroktantalet ska vara lägst 85,
3. ångtrycket ska vara lägst 35 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock

högst 70 kilopascal under sommaren och lägst 50 kilopascal under vintern,

4. etanol eller högre alkoholer ska förekomma med minst 75 volympro-

cent under sommaren och annars med minst 70 volymprocent,

5. bensin ska uppfylla miljöklass 1 enligt 4 § och förekomma med mellan

14 och 25 volymprocent under sommaren och annars med mellan 14 och
30 volymprocent,

6. destillationen ska innebära att slutkokpunkten är högst 205 grader Cel-

sius och att destillationsresten uppgår till högst 2 volymprocent,

7. högre alkoholer med mellan tre och åtta kolatomer per molekyl får före-

komma med högst 2 volymprocent,

8. metanol får förekomma med högst 1 volymprocent,
9. etrar med fem eller fler kolatomer per molekyl får förekomma med

högst 5,2 volymprocent,

10. vatten får förekomma med högst 0,3 volymprocent,
11. oorganiskt klor får förekomma med högst 1 milligram per liter,
12. svavel får förekomma med högst 10 milligram per kilogram,

background image

6

SFS 2011:319

13. bly får förekomma med högst 5 milligram per liter, men inget blyhal-

tigt ämne får ha tillsatts bränslet,

14. fosfor får förekomma med högst 0,2 milligram per liter, men inget fos-

forhaltigt ämne får ha tillsatts bränslet,

15. inget järnhaltigt eller manganhaltigt ämne får ha tillsatts bränslet,
16. oxidationsstabiliteten ska vara minst 360 minuter enligt en standardi-

serad metod för bestämning av oxidationsstabilitet hos bensin,

17. hartstalet får vara högst 5 milligram per 100 milliliter,
18. korrosiviteten, uttryckt som pH

e-värde, ska vara mellan 6,5 och 9,0

enligt en standardiserad metod för bestämning av pH-värde i etanol,

19. den korrosiva inverkan på koppar under tre timmar vid 50 grader Cel-

sius ska vara klass 1 i en skala enligt en standardiserad metod för bedömning
av korrosiv inverkan på koppar, och

20. syratalet får vara
a) högst 0,005 procent av bränslets massa, eller
b) högst 40 milligram per liter räknat som ättiksyra.

FAME i miljöklass 1

13 §

För klassificering i miljöklass 1 ska ett bränsle av fettsyrametylestrar

(FAME) uppfylla följande tekniska krav:

1. cetantalet ska vara lägst 51,0,
2. esterhalten ska vara lägst 96,5 viktprocent,
3. densiteten ska vid 15 grader Celsius vara lägst 860 och högst 900 kilo-

gram per kubikmeter,

4. viskositeten ska vid 40 grader Celsius vara mellan 3,50 och 5,00 kvad-

ratmillimeter per sekund,

5. flampunkten ska vara lägst 101 grader Celsius,
6. sulfataska får förekomma med högst 0,02 viktprocent,
7. vattenhalten får vara högst 500 milligram per kilogram,
8. svavelhalten får vara högst 10,0 milligram per kilogram,
9. kolåterstoden vid 10 procents destillationsåterstod får vara högst

0,30 viktprocent,

10. föroreningshalten får vara högst 24 milligram per kilogram,
11. den korrosiva inverkan på koppar under tre timmar vid 50 grader Cel-

sius ska vara klass 1 i en skala enligt en standardiserad metod för bedömning
av korrosiv inverkan på koppar,

12. oxidationsstabiliteten vid 110 grader Celsius ska vara lägst 6,0 timmar

enligt en standardiserad metod för oxidationsstabilitet hos bränslet,

13. syratalet får vara högst 0,50 milligram kaliumhydroxid per gram,
14. jodtalet får vara högst 120 gram jod per 100 gram,
15. linolensyrametylester får förekomma med högst 12,0 viktprocent,
16. fleromättade metylestrar (fler än tre dubbelbindningar) får förekomma

med högst 1 viktprocent,

17. metanolhalten får vara högst 0,20 viktprocent,
18. monoglyceridhalten får vara högst 0,80 viktprocent,
19. diglyceridhalten får vara högst 0,20 viktprocent,
20. triglyceridhalten får vara högst 0,20 viktprocent,
21. fri glycerol får förekomma med högst 0,02 viktprocent,
22. total glycerol får förekomma med högst 0,25 viktprocent,

background image

7

SFS 2011:319

23. natrium och kalium får sammanlagt förekomma med högst 5,0 milli-

gram per kilogram,

24. kalcium och magnesium får sammanlagt förekomma med högst

5,0 milligram per kilogram, och

25. fosfor får förekomma med högst 4,0 milligram per kilogram.

Etanolbränsle i miljöklass 1 för kompressionstända motorer

14 §

För klassificering i miljöklass 1 ska etanolbränsle för kompressions-

tända motorer uppfylla följande tekniska krav:

1. masshalten alkohol får vara lägst 92,4 procent varav masshalten andra

alkoholer än etanol får uppgå till högst 2 procent,

2. densiteten vid 15 grader Celsius ska vara lägst 795 och högst 815 kilo-

gram per kubikmeter,

3. masshalten aska får uppgå till högst 0,001 procent,
4. flampunkten får vara lägst 10 grader Celsius,
5.

surhetsgraden, uttryckt som masshalt ättiksyra, får vara högst

0,0025 procent,

6. neutraliseringstalet för stark syra uttryckt som milligram kaliumhyd-

roxid per liter får vara högst 1,

7. färg får enligt standardiserad metod för färgbestämning enligt skala

vara högst 10,

8. torrhalten vid 100 grader Celsius uttryckt i milligram per kilogram får

vara högst 15,

9. vatten får förekomma med högst 6,5 viktprocent,
10. mängden fosfor får uppgå till högst 0,2 gram per liter,
11. aldehyd, uttryckt som masshalt ättiksyra, får vara högst 0,0025 pro-

cent,

12. svavelhalten får vara högst 10 milligram per kilogram, och
13. ester, uttryckt som masshalt etylacetat, får vara högst 0,1.
Tändförbättringsmedel får tillsättas i ett bränsle som uppfyller kraven i

första stycket, om det tillsatta medlet uppgår till högst 10 procent av bräns-
lets vikt före tillsättningen. Vidare får denaturerings- och färgämnen till-
sättas.

Syntetiska dieselbränslen i miljöklass 1

15 §

Ett syntetiskt dieselbränsle i miljöklass 1 är ett bränsle som huvud-

sakligen består av paraffinkolväten framställda ur biomassa eller fossil råva-
ra och uppfyller följande tekniska krav:

1. cetantalet får vara lägst 51,
2. densiteten vid 15 grader Celsius får vara högst 845 kilogram per kubik-

meter,

3. destillationen ska innebära att minst 95 volymprocent har förångats vid

360 grader Celsius,

4. aromatiska kolväten får inte förekomma med mer än 5 volymprocent,
5. volymhalten polycykliska aromatiska kolväten får enligt Svensk Stan-

dard SS 155116, utgåva 1, inte vara mätbar, och

6. svavelhalten får vara högst 10 milligram per kilogram.

background image

8

SFS 2011:319

Förbud

16 §

En bensin som inte uppfyller kraven för miljöklass 2 enligt 6 § och ett

dieselbränsle som inte uppfyller kraven för miljöklass 3 enligt 10 § får inte
saluföras.

Första stycket gäller inte i fråga om kravet i 6 § 1 och 2, om bensinen är

blyfri med ett researchoktantal som är lägst 91 och ett motoroktantal som är
lägst 81.

Tillgång till bensin med låga halter av syre och etanol

17 §

Den som tillverkar en bensin eller yrkesmässigt för in en bensin till

Sverige ska se till att det på marknaden finns tillgång till bensin med en hög-
sta syrehalt av 2,7 viktprocent och en högsta etanolhalt av 5 volymprocent.

Information om felaktiga drivmedel

18 §

Om ett drivmedel inte uppfyller kraven enligt denna lag eller före-

skrifter som har meddelats i anslutning till lagen och kan antas påverka ut-
släppsbegränsande anordningar så att det medför risk för skada eller olägen-
heter för människors hälsa eller miljön, ska drivmedelsleverantören se till att
de som äger eller tillverkar motorfordon eller motorer och de som yrkes-
mässigt för in motorfordon eller motorer till Sverige får information om
detta.

Rapportering om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

19 §

En drivmedelsleverantör ska en gång per år till den myndighet som

regeringen bestämmer rapportera om sålda kvaliteter och mängder.

Rapportering om utsläpp av växthusgaser

20 §

En drivmedelsleverantör ska i en rapport till den myndighet som re-

geringen bestämmer en gång per år lämna uppgifter om

1. den totala volymen levererade drivmedel,
2. drivmedlens ursprung, och
3. utsläppen av växthusgaser som drivmedlen vid transport, distribution,

bearbetning, förbränning eller annars ger upphov till eller som uppkommit
under hela den process varigenom drivmedlen har framställts, såsom vid ex-
traktion, odling och ändrad markanvändning.

�&tgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

21 §

En drivmedelsleverantör ska vidta åtgärder för att de växthusgas-

utsläpp som avses i 20 § minskar och senast år 2020 uppgår till högst 94 pro-
cent av utsläppen från fossila bränslen under år 2010.

background image

9

SFS 2011:319

Bemyndigande

22 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle

att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen el-
ler dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig an-
vändning av olika bränsleblandningar,

2. skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin

som avses i den paragrafen,

3. skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt

18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens
ställe,

4. märkning och utformning av anordningar för bränslepåfyllning,
5. undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av

kolvmotorer i luftfartyg,

6. rapportering enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporteringsskyl-

dighet, och

7. åtgärder som ska vidtas enligt 21 §.

Tillsyn

23 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ansvarar för tillsynen över

att denna lag och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen följs.

24 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar

som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska föl-
jas. Föreläggandena får förenas med vite.

Ansvar

25 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 16 §

döms till böter eller fängelse i högst två år.

26 §

Den som inte har följt ett vitesföreläggande enligt 24 § får inte dömas

till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

�verklagande

27 §

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt före-

skrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 §
första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

background image

10

SFS 2011:319

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDREAS CARLGREN
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.