SFS 2012:335 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2012:335 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
120335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 13 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 17 b §, 4 kap.

1 a § och 12 kap. 15 §, samt närmast före 12 kap. 15 § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

3 kap.

17 b §

Ett samriskföretag ska upprätta och genomföra en övervaknings-

plan, om

1. företaget har bildats för att genomföra ett samarbete som syftar till att

integrera marknader för el i Norden och Europeiska unionen, och

2. det bland de företag som har bildat samriskföretaget finns nätföretag

som ingår i samma koncern som företag som, utan att vara produktionsföre-
tag som avses i 1 i §, bedriver produktion av eller handel med el.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som företaget ska

vidta för att förhindra diskriminerande och konkurrensbegränsande beteende
gentemot övriga aktörer på elmarknaden. I planen ska särskilt anges de sär-
skilda skyldigheter som företagets anställda har för att förhindra detta.

�vervakningsplanen ska godkännas av byrån för samarbete mellan

energitillsynsmyndigheter. Planen ska ges in till byrån för prövning av
sådant godkännande.

4 kap.

1 a §

En nätkoncessionshavare får inte ingå avtal om tillträde till en led-

ning eller ett ledningsnät förrän de metoder som har använts för att utforma
avtalsvillkoren har prövats av nätmyndigheten. Nätmyndigheten ska god-
känna metoderna, om de kan antas leda till att avtalen uppfyller de krav som
anges i 1 § första stycket. Prövningen ska dock inte omfatta metoder för att
utforma avgifter för överföring av el och för anslutning.

1 Prop. 2011/12:77, bet. 2011/12:NU22, rskr. 2011/12:231.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv
2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

SFS 2012:335

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:335

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Om nätmyndigheten inte godkänner de metoder som föreslås i en ansö-

kan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället ska tillämpas.

Beslut enligt första och andra styckena gäller omedelbart. Nätmyndig-

heten ska delge beslutet enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgiv-
ningslagen (2010:1932).

12 kap.

Bevarande av information

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för elleverantörer att dokumentera och
bevara uppgifter om leveransavtal, derivatinstrument och transaktioner som
gäller sådana avtal eller instrument samt att på begäran lämna sådana upp-
gifter till en svensk myndighet eller Europeiska kommissionen.

13 kap.

5 §

3

Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18�20 §§, 3 kap. 3, 6�8, 9 b,

11, 14 och 15 §§, 4 kap. 1 a, 6, 7 och 10 §§, 5 kap. 3, 11�13, 15�17, 26 och
27 §§, 8 kap. 4 a § samt 12 kap. 8 och 11 §§, beslut av en tillsynsmyndighet
enligt 12 kap. 2�4 §§ samt beslut av den systemansvariga myndigheten om
ersättning till den som enligt 8 kap. 2 § beordrats öka eller minska produk-
tionen av el får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om överklagande till regeringen av an-

dra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. De nya bestämmelserna i 4 kap. 1 a § tillämpas dock inte på
a) sådana avtal om tillträde till en ledning eller ett ledningsnät som en nät-

koncessionshavare ingår före den 1 januari 2013, eller

b) avtal som nätkoncessionshavaren ingår under tiden från det att en ansö-

kan om metodprövning har lämnats in till nätmyndigheten till dess att myn-
digheten har meddelat beslut i ärendet, om ansökan har lämnats in före
utgången av augusti 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:892.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.