SFS 2013:207 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2013:207 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
130207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 2 kap. 1, 2, 4, 5 och 13�18 §§, 3 kap. 3 §, 5 kap. 26 § och 13 kap.

5 § samt rubriken närmast före 2 kap. 16 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tjugotre nya paragrafer, 2 kap. 1 a, 1 b, 4 a,

8 b, 15 a�15 k och 16 a�16 c §§, 3 kap. 3 a § och 13 kap. 6�9 §§, samt när-
mast före 2 kap. 15 b, 15 j, 16 a, 17 och 18 §§ nya rubriker av följande ly-
delse,

dels att det i lagen närmast före 2 kap. 19 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝�&terställningsåtgärder⬝.

2 kap.

1 §

En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan till-

stånd (nätkoncession). Till byggandet av en ledning räknas även schaktning,
skogsavverkning eller liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen.

1 a §

Nätmyndigheten prövar frågor om nätkoncession enligt detta kapitel,

om inte annat anges.

I 1 b §, 4 a § andra stycket, 5 § andra stycket, 11 a § andra stycket, 15 a §,

15 b § tredje stycket, 15 j § andra stycket, 16 § fjärde stycket, 16 a § tredje
stycket, 17 § tredje stycket och 18 § tredje stycket finns det bestämmelser om
att regeringen prövar frågor om nätkoncession i vissa fall.

Regeringen får också pröva sådana frågor om nätkoncession som har bety-

delse för försvaret, om Försvarsmakten begär det. Nätmyndigheten ska i ett
sådant fall överlämna frågan om prövningsmyndighet till regeringen för av-
görande.

1 b §

Regeringen prövar ärenden om meddelande av nätkoncession, om

ärendet avser en utlandsförbindelse eller det i ärendet finns en fråga om till-
stånd till expropriation som ska prövas av regeringen.

2 §

En nätkoncession ska avse en ledning med i huvudsak bestämd sträck-

ning (nätkoncession för linje) eller ett ledningsnät inom ett visst område (nät-
koncession för område).

1 Prop. 2012/13:70, bet. 2012/13:NU12, rskr. 2012/13:200.

SFS 2013:207

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:207

I ett beslut om nätkoncession för område ska en högsta tillåtna spänning för

ledningsnätet anges. När en sådan spänning bestäms ska följande särskilt be-
aktas:

1. den spänning som kan förutses behövas för att driva ledningsnätet,
2. inverkan på miljön vid en framtida utbyggnad av nätet,
3. säkerställandet av en samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad av nätet,

och

4. konsekvenser för berörda kunder.

4 §

2

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på nät-

koncession enligt 1 § och förbudet att börja bygga enligt 3 § i fråga om vissa
slag av ledningar eller stationer eller i fråga om ledningar eller stationer inom
vissa områden. En sådan föreskrift får dock inte avse utlandsförbindelser.

Nätmyndigheten ska i det enskilda fallet, efter ansökan av den som avser

att bygga eller som använder en elektrisk starkströmsledning, lämna ett bin-
dande besked om huruvida ledningen omfattas av föreskrifter som har medde-
lats med stöd av första stycket.

Ansökan om ett bindande besked får även göras av innehavaren av nätkon-

cessionen för det område, där ledningen eller ledningarna är belägna.

4 a §

Nätmyndigheten får i ett enskilt fall medge undantag från kravet på

nätkoncession enligt 1 § för ledningar som var i bruk den 1 januari 1998. Ett
sådant beslut om undantag ska avse en bestämd tid, som får förlängas.

Regeringen prövar frågor om medgivande av undantag, om ärendet avser

en utlandsförbindelse.

5 §

Nätmyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge att en elektrisk

starkströmsledning får byggas redan innan nödvändig nätkoncession har med-
delats eller att en transformator- eller kopplingsstation får byggas trots det
som anges i 3 §. När en sådan ledning är färdig att tas i bruk får nätmyndighe-
ten medge att ledningen används tills vidare under högst tre år i avvaktan på
att ansökan om nätkoncession slutligt avgörs.

Regeringen prövar frågor om medgivande, om ärendet avser en utlandsför-

bindelse.

8 b §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på

miljökonsekvensbeskrivning enligt 8 a § andra stycket för anläggningar vars
miljöpåverkan kan antas bli mindre betydande.

13 §

3

En nätkoncession gäller tills vidare.

En nätkoncession för linje får dock begränsas att gälla för en viss tid, om

sökanden begär det eller om det annars finns särskilda skäl. Giltighetstiden får
i ett sådant fall vara som längst femton år.

Giltighetstiden för en nätkoncession för linje som meddelas med anledning

av återkallelse av en nätkoncession enligt 18 § första stycket 2 eller 3 får inte
sträcka sig längre än den återkallade nätkoncessionens giltighetstid.

2 Senaste lydelse 2002:653.

3 Senaste lydelse 2004:876.

background image

3

SFS 2013:207

14 §

En nätkoncession för linje, som har meddelats för en viss tid enligt

13 § andra stycket, får förlängas med upp till femton år i taget efter ansökan
av nätkoncessionshavaren. Om sökanden begär det, får det beslutas att nät-
koncessionen i stället ska gälla tills vidare.

Vid prövning av en ansökan enligt första stycket tillämpas 6�8 a, 10 och

11 §§.

En ansökan enligt första stycket ska göras senast två år före koncessionsti-

dens utgång. Nätkoncessionen gäller till dess att ansökningen har prövats slut-
ligt.

Om det finns särskilda skäl, får en nätkoncessions giltighetstid förlängas

även om giltighetstiden inte har löpt ut.

15 §

Om det finns särskilda skäl får, på ansökan av nätkoncessionshavaren,

giltighetstiden för en nätkoncession för linje, som har meddelats för en viss
tid, förlängas tillfälligt på oförändrade villkor. En tillfällig förlängning får
meddelas för högst fem år.

Ett ärende enligt första stycket får avgöras utan att någon annan än sökan-

den haft tillfälle att yttra sig.

15 a §

Regeringen prövar ärenden om förlängning av en nätkoncessions gil-

tighetstid enligt 14 eller 15 §, om ärendet avser en utlandsförbindelse.

Omprövning av nätkoncession

15 b §

En nätkoncession för linje som gäller tills vidare får omprövas i

fråga om ledningens sträckning, tillåten spänning och villkor.

En omprövning får göras först fyrtio år efter det att nätkoncessionen med-

delades. Om nätkoncessionen gäller tills vidare efter ett beslut enligt 14 §
första stycket andra meningen, ska tiden dock räknas från dagen för det beslu-
tet.

Regeringen omprövar en nätkoncession som avser en utlandsförbindelse.

15 c §

Nätmyndigheten får besluta att en omprövning enligt 15 b § ska inle-

das efter ansökan av nätkoncessionshavaren eller en kommun eller en länssty-
relse som berörs av nätkoncessionen. Nätmyndigheten får också besluta att
inleda en omprövning på eget initiativ.

En ansökan om omprövning ska ges in till nätmyndigheten.

15 d §

En omprövning enligt 15 b § ska inledas, om en omprövning är moti-

verad med hänsyn till de intressen som anges i 2�4 kap. miljöbalken eller nå-
got annat angeläget allmänt intresse.

En omprövning ska också inledas på ansökan av nätkoncessionshavaren,

om en omprövning är motiverad för att säkerställa en ändamålsenlig och ef-
fektiv drift av nätverksamheten.

15 e §

Om nätmyndigheten beslutar att en omprövning enligt 15 b § ska in-

ledas i fråga om en nätkoncession som avser en utlandsförbindelse, ska myn-
digheten utreda ärendet och därefter med eget yttrande överlämna ärendet till
regeringens prövning.

background image

4

SFS 2013:207

15 f §

En omprövning enligt 15 b § ska avse följande krav:

1. att anläggningen är lämplig från allmän synpunkt,
2. att ledningen är avsedd för en sådan spänning som anges i 7 §, och
3. att nätkoncessionen uppfyller föreskrifterna i 8 §.
Nätkoncessionen får vid omprövning förenas med sådana villkor som

anges i 11 §.

15 g §

Vid en omprövning enligt 15 b § tillämpas 2�4 kap. och 5 kap. 3 §

miljöbalken.

Nätkoncessionshavaren ska upprätta en miljökonsekvensbeskrivning vid

en omprövning. För förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen
samt planer och planeringsunderlag tillämpas 6 kap. miljöbalken.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på miljökon-

sekvensbeskrivning enligt andra stycket för anläggningar vars miljöpåverkan
kan antas vara mindre betydande.

15 h §

Nätkoncessionshavaren ska tillhandahålla den utredning som behövs

för omprövningen.

Nätmyndigheten får förelägga nätkoncessionshavaren att ge in den utred-

ning som behövs. Ett sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.

15 i §

Sedan en omprövning enligt 15 b § har gjorts får en sådan ompröv-

ning göras på nytt först fyrtio år efter beslutet i det tidigare omprövningsären-
det.

�ndring av villkor

15 j §

Villkor för en nätkoncession får ändras eller upphävas efter ansökan

av nätkoncessionshavaren.

Regeringen prövar frågor enligt första stycket, om ärendet avser en ut-

landsförbindelse.

15 k §

Villkoren för en nätkoncession för område får även utan ansökan

omprövas sedan tjugofem år förflutit efter det att villkor senast meddelades.
Nätkoncessionen får då förenas med nya villkor.

�verlåtelse av nätkoncession

16 §

4

En nätkoncession får inte överlåtas utan tillstånd.

Vid prövning av en ansökan om överlåtelse av nätkoncession ska 10 § till-

lämpas. Detsamma gäller vid prövning av en ansökan om nätkoncession i an-
ledning av återkallelse av en nätkoncession enligt 18 § första stycket 2 eller 3.

Om en intäktsram vid överlåtelsen ska fördelas enligt 5 kap. 25 § andra

stycket, får tillstånd till överlåtelse inte lämnas om inte fördelningen har god-
känts enligt 26 § första stycket samma kapitel.

Regeringen prövar ärenden om tillstånd enligt första stycket, om ärendet

avser en utlandsförbindelse.

4 Senaste lydelse 2009:892.

background image

5

SFS 2013:207

Färdigställande av ledning

16 a §

En innehavare av en nätkoncession för linje ska senast fem år efter

det att beslutet att meddela nätkoncession vunnit laga kraft ha färdigställt den
ledning som nätkoncessionen avser.

Om det finns särskilda skäl, får tiden för färdigställande förlängas efter an-

sökan av nätkoncessionshavaren. Ett beslut om förlängning ska meddelas för
viss tid.

Regeringen prövar ärenden om förlängning enligt andra stycket, om ären-

det avser en utlandsförbindelse.

16 b §

En innehavare av en nätkoncession för linje ska senast tre månader

innan tiden för färdigställande enligt 16 a § löper ut till nätmyndigheten redo-
visa i vilken utsträckning ledningen är färdigställd.

16 c §

En innehavare av en nätkoncession för område ska till nätmyndighe-

ten anmäla de ledningar med en högre spänning än 20 kilovolt som nätkon-
cessionshavaren har byggt inom området. Anmälan ska göras senast sex må-
nader efter det att ledningen färdigställts.

Rätt att ta ledning ur bruk

17 §

En nätkoncessionshavare får tillfälligt ta en ledning som omfattas av

nätkoncession för linje ur bruk. Ledningen får dock inte utan tillstånd vara ur
bruk längre tid än sammanlagt tre år.

Tillstånd enligt första stycket får inte meddelas, om det är olämpligt från

elförsörjningssynpunkt. Ett tillstånd ska meddelas för viss tid.

Regeringen prövar ärenden om tillstånd enligt första stycket, om ärendet

avser en utlandsförbindelse.

�&terkallelse av nätkoncession

18 §

5

En nätkoncession ska återkallas helt eller delvis,

1. om en ledning eller ett ledningsnät inte längre behövs för en säker elför-

sörjning,

2. om staten, med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvalt-

ning av vissa elektriska anläggningar, löser in den eller de ledningar som av-
ses med nätkoncessionen, eller

3. om nätkoncessionshavaren inte längre uppfyller villkoren enligt 10 §

andra stycket första meningen för att inneha nätkoncessionen.

En nätkoncession får också återkallas helt eller delvis, om nätkoncessions-

havaren inte har färdigställt en ledning i rätt tid enligt 16 a §.

En fråga om återkallelse av en nätkoncession som avser en utlandsförbin-

delse prövas av regeringen.

3 kap.

3 §

6

Redovisning av nätverksamhet som grundas på nätkoncession för om-

råde ska avse varje område för sig. Nätmyndigheten ska dock besluta att en

5 Senaste lydelse 2004:876.

6 Senaste lydelse 2002:121.

background image

6

SFS 2013:207

nätkoncessionshavares samtliga områden som ligger geografiskt nära varan-
dra ska redovisas samlat, om inte områdena sammantagna utgör en för nät-
verksamhet olämplig enhet.

Beslut i frågan om områden som avses i första stycket ska omfattas av sam-

lad redovisning ska fattas när det finns ett lagakraftvunnet beslut om medde-
lande av en nätkoncession enligt 2 kap. 1 §, om ändring av gränserna för en
nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 §, om tillstånd till överlåtelse av en
nätkoncession enligt 2 kap. 16 § eller om återkallelse av en nätkoncession en-
ligt 2 kap. 18 §. Ett sådant beslut får också fattas när i övrigt ändrade förhål-
landen föranleder det.

I ett beslut om samlad redovisning eller ändring av sådana beslut ska det

anges när den samlade redovisningen ska påbörjas eller upphöra.

I områden som redovisas samlat ska en enhetlig nättariff tillämpas från den

dag som nätmyndigheten anger i beslutet. Tiden får inte sättas senare än fem
år från beslutet om samlad redovisning eller beslutet om ändring av ett sådant
beslut.

3 a §

Nätkoncession för område ska redovisas skilt från nätkoncession för

linje.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket för

ledningar som omfattas av nätkoncession för linje och som organisatoriskt
och tekniskt ingår i ett nät som omfattas av nätkoncession för område.

5 kap.

26 §

7

En fördelning enligt 25 § andra stycket ska godkännas före överlåtel-

sen. Fråga om godkännande prövas av nätmyndigheten. Regeringen ska dock
pröva frågan, om ärendet avser en utlandsförbindelse.

Ett förslag till fördelning ska lämnas in till nätmyndigheten tillsammans

med de uppgifter som krävs för att pröva förslaget. Om ärendet avser en ut-
landsförbindelse, ska nätmyndigheten utreda frågan och därefter med eget ytt-
rande överlämna ärendet till regeringens prövning.

Frågan om godkännande av förslaget ska handläggas skyndsamt.

13 kap.

5 §

8

Nätmyndighetens beslut enligt 2 kap. 1, 4�5, 14, 15, 15 b, 15 j�16 a och

17 §§ får överklagas till regeringen, om ärendet avser en stamledning. Det-
samma gäller beslut att inte inleda en omprövning efter en ansökan som avses
i 2 kap. 15 c §, om ärendet avser en stamledning eller en utlandsförbindelse.

6 §

Följande beslut av nätmyndigheten får överklagas till mark- och miljö-

domstol:

1. beslut i frågor om nätkoncession enligt 2 kap. 1, 4�5, 14, 15, 15 b, 15 j�

16 a och 17 §§, med undantag för ärenden som avser en stamledning,

2. beslut om gränserna för en nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 §,
3. beslut att inte inleda en omprövning efter en ansökan som avses i 2 kap.

15 c §, om ärendet avser en regionledning som inte är en utlandsförbindelse,

7 Senaste lydelse 2009:892.

8 Senaste lydelse 2012:335.

background image

7

SFS 2013:207

4. beslut om föreläggande enligt 2 kap. 15 h § andra stycket,
5. beslut om återkallelse av nätkoncession enligt 2 kap. 18 §, och
6. beslut om återställningsåtgärder enligt 2 kap. 19 och 20 §§.

7 §

Följande beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut av nätmyndigheten i fråga om
a) samlad redovisning och enhetlig nättariff enligt 3 kap. 3 §,
b) anslutning av anläggning enligt 3 kap. 6�8 §§,
c) dispens enligt 3 kap. 9 b §,
d) kostnader för mätning enligt 3 kap. 11 och 14 §§,
e) ersättning vid inmatning av el enligt 3 kap. 15 §,
f) metodprövning enligt 4 kap. 1 a §,
g) tillstånd enligt 4 kap. 6 och 7 §§,
h) nättariffer för mindre produktionsanläggningar enligt 4 kap. 10 §,
i) intäktsram enligt 5 kap. 3, 11�13, 15�17, 26 och 27 §§,
j) godkännande av metoder för att utforma balansavtal enligt 8 kap. 4 a §,

och

k) förseningsavgift enligt 12 kap. 8 och 11 §§,
2. beslut av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2�4 §§, samt
3. beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning till den som

enligt 8 kap. 2 § beordrats öka eller minska produktionen av el.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

8 §

Andra beslut enligt denna lag än dem som anges i 6 och 7 §§ får inte

överklagas till domstol.

Regeringen meddelar föreskrifter om överklagande till regeringen av andra

beslut än dem som anges i 5�7 §§.

9 §

En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap.

13 § miljöbalken får överklaga nätmyndighetens beslut enligt 2 kap. 1, 4�5,
14, 15, 15 b, 15 j�16 a och 17 §§ samt beslut att inte inleda en omprövning
efter en ansökan som avses i 2 kap. 15 c §, om beslutet avser anläggningar för
starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och en längd
av minst 15 kilometer.

Den som vill överklaga med stöd av första stycket ska göra det innan tiden

för överklagande har gått ut för parterna och sakägarna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Trots det som anges i 2 kap. 1 a § ska ärenden som har inletts hos rege-

ringen före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts prövas av regeringen.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut

som har meddelats före ikraftträdandet.

4. En nätkoncession som gäller vid ikraftträdandet ska gälla tills vidare.
En nätkoncession för linje som gäller vid ikraftträdandet ska dock anses

som en sådan nätkoncession för linje som enligt 2 kap. 13 § i dess nya lydelse
gäller för en viss tid, om den senast bestämda giltighetstiden är kortare än tju-
gofem år eller nätkoncessionshavaren före ikraftträdandet har ansökt om att
giltighetstiden ska förlängas med en kortare tid än fyrtio år. Detta innebär inte
att den giltighetstid som redan har bestämts begränsas.

background image

8

SFS 2013:207

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5. En ansökan, som har lämnats in före ikraftträdandet, om förlängning av

giltighetstiden för en nätkoncession för linje med fyrtio år ska prövas i sak,
om nätkoncessionshavaren begär det före utgången av november 2013. Ansö-
kan ska i sådant fall behandlas som en ansökan enligt 2 kap. 14 § i dess nya
lydelse om att nätkoncessionen ska gälla tills vidare.

6. Ett beslut enligt 2 kap. 14 § i dess äldre lydelse att förlänga giltighetsti-

den för en nätkoncession för linje med tjugofem år eller mer ska vid tillämp-
ningen av 2 kap. 15 b § jämställas med ett beslut att meddela nätkoncession.

7. Om ett beslut att meddela nätkoncession för linje har vunnit laga kraft

före ikraftträdandet, ska innehavaren av nätkoncessionen färdigställa den led-
ning som nätkoncessionen avser före utgången av maj 2018 i stället för inom
den tid som anges i 2 kap. 16 a § första stycket.

8. Trots det som anges i 2 kap. 16 c § behöver en anmälan inte göras före

utgången av maj 2014 i fråga om en ledning som har färdigställts före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.