SFS 2014:270 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2014:270 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
140270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 3 kap. 16 §, 4 kap. 1 § och 11 kap. 15 och 18 §§ samt rubriken när-

mast före 3 kap. 16 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas elva nya paragrafer, 3 kap. 7 a, 7 b, 10 a och

16 a §§, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 3 a, 11 c och 14�16 §§ och 11 kap. 21 §, samt
närmast före 3 kap. 16 a §, 8 kap. 14 § och 11 kap. 21 § nya rubriker av föl-
jande lydelse.

3 kap.

7 a §

En nätkoncessionshavare som är skyldig att ansluta en anläggning en-

ligt 6 eller 7 § ska genomföra anslutningen inom skälig tid.

Anslutningsskyldigheten ska fullgöras inom två år från det att nätkonces-

sionshavaren har tagit emot en begäran om anslutning, om inte en längre tid är
nödvändig med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning
eller det annars finns särskilda skäl.

7 b §

Ett företag som bedriver nätverksamhet ska ha standardiserade rutiner

för anslutning av elproduktionsanläggningar. Sådana rutiner ska, så långt det
är möjligt och ändamålsenligt, säkerställa en snabb och enkel anslutning.

10 a §

3

Rapportering av mätresultat och beräkningar enligt 10 § ska ske till

den systemansvariga myndigheten, till berörda nätkoncessionshavare, el-
användare, elproducenter, balansansvariga och elleverantörer. På begäran ska
rapportering ske till ett företag som elanvändaren eller elproducenten har ut-
sett.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

3 Tidigare 10 a § upphävd genom 2003:117.

SFS 2014:270

Utkom från trycket
den

13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:270

Anskaffande av el som behövs för nätverksamheten

16 §

4

Den som har nätkoncession får inte ställa upp villkor som utesluter el-

producenter från att tillhandahålla el som är avsedd att täcka nätförluster eller
behövs för driften av ledningsnätet med hänvisning endast till kraftslag.

Nätkoncessionshavaren ska anskaffa den el som är avsedd för sådana ända-

mål som anges i första stycket på ett öppet, icke-diskriminerande och mark-
nadsorienterat sätt.

Efterfrågeflexibilitet

16 a §

Ett företag som bedriver nätverksamhet får inte ställa upp tekniska

krav eller andra villkor som försvårar tillhandahållandet av tjänster i form av
ändrad elförbrukning, om inte villkoret är motiverat med hänsyn till en säker,
tillförlitlig och effektiv drift av ledningsnätet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka tekniska villkor som får ställas upp av nätföretagen när
det gäller sådana tjänster som avses i första stycket.

4 kap.

1 §

5

Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utfor-

mas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en
effektiv elproduktion och elanvändning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela föreskrifter om hur nättarifferna ska utformas för att främja ett effek-
tivt utnyttjande av elnätet eller en effektiv elproduktion och elanvändning.

I 5 kap. finns bestämmelser om fastställande av intäktsram.

5 kap.

7 a §

När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till i vilken utsträckning nät-

verksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effek-
tivt utnyttjande av elnätet. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller
minskning av vad som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av el-
nätet.

8 kap.

3 a §

Den systemansvariga myndigheten får inte ställa upp krav som uteslu-

ter elproducenter från att tillhandahålla tjänster med anknytning till det över-
gripande systemansvaret med hänvisning endast till kraftslag. Myndigheten
ska anskaffa sådana tjänster från elproducenter på ett öppet, icke-diskrimine-
rande och marknadsorienterat sätt.

4 Senaste lydelse 2005:404.

5 Senaste lydelse 2009:892.

background image

3

SFS 2014:270

11 c §

En balansansvarig, som använder någon annans produktionskapacitet

särskilt för att fullgöra sina åtaganden enligt balansavtalet, får inte ställa upp
villkor som utesluter elproducenter från att tillhandahålla sådan kapacitet med
hänvisning endast till kraftslag. Den balansansvarige ska anskaffa kapacitet
på ett öppet, icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt.

Fakturering och debitering

14 §

Elleverantörer och nätföretag får inte debitera någon avgift för att till-

handahålla elanvändarna fakturor och faktureringsinformation om energi-
användningen.

15 §

En elleverantörs debitering av kunderna ska avse uppmätta mängder.

Om elleverantören inte har fått tillgång till mätvärden, får debiteringen

grundas på uppskattad förbrukning.

16 §

En elleverantörs faktura ska vara tydlig. Den ska innehålla information

om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grun-
das på.

Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd el mäts per timme, får

informationen göras tillgänglig via elleverantörens webbplats. Fakturan ska
då hänvisa till att informationen finns.

Fakturering ska ske åtminstone varje kvartal.
Fakturering ska erbjudas i elektronisk form.

11 kap.

15 §

6

En elleverantör får inte missgynna en konsument endast på grund av

det betalningssätt konsumenten har valt.

Om en nätkoncessionshavare tillämpar ett system med förskottsbetalning

för konsumenter, ska detta vara skäligt.

18 §

7

Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med kon-

sumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om

1. konsumentens rättigheter,
2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål,
3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlös-

ning, och

4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om till-

gängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

På konsumentens begäran ska informationen lämnas på annat sätt.
Elleverantörer och nätkoncessionshavare ska på eller i samband med faktu-

ror till konsumenter och, i de fall som anges i första stycket 1�3, i reklam som
vänder sig till konsumenter antingen lämna den information som följer av för-
sta stycket eller hänvisa till att informationen finns på webbplatsen och på be-
gäran tillhandahålls på annat sätt.

6 Senaste lydelse 2011:712.

7 Senaste lydelse 2011:712.

background image

4

SFS 2014:270

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Installation av nya mätare

21 §

Nätkoncessionshavare ska se till att konsumenterna får lämplig infor-

mation i samband med installation av nya mätare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheterna enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. De nya bestämmelserna i 4 kap. 1 § första stycket andra meningen ska

tillämpas vid en metodprövning enligt 4 kap. 1 a § första gången i fråga om
nättariffer som gäller från och med det räkenskapsår som börjar den 1 januari
2015 eller närmast därefter.

3. De nya bestämmelserna i 5 kap. 7 a § tillämpas första gången i fråga om

en tillsynsperiod som börjar efter utgången av år 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.