SFS 2014:576 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2014:576 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
140576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 och 2 §§ ellagen

(1997:857) ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

En sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a�18 b §§ kommunal-

lagen (1991:900) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om an-
knytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens
område bedriva

1. produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verk-

samhet, eller

2. nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom

kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet.

2 §

2

Om en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a�18 b §§ kommu-

nallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § 1, ska verk-
samheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.

2 Senaste lydelse 2008:265.

SFS 2014:576

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.