SFS 2015:259 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2015:259 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
150259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 3 kap. 3, 3 a och 10 a §§, 5 kap. 22 § och 13 kap. 7 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 §, av följande lydelse.

3 kap.

3 §

2

Redovisning av nätverksamhet som grundas på nätkoncession för om-

råde ska avse varje område för sig. Nätmyndigheten ska dock besluta att en
nätkoncessionshavares samtliga områden som ligger geografiskt nära varan-
dra ska redovisas samlat, om inte områdena sammantagna utgör en för nät-
verksamhet olämplig enhet.

Beslut i frågan om områden som avses i första stycket ska omfattas av sam-

lad redovisning ska fattas när det finns ett lagakraftvunnet beslut om medde-
lande av en nätkoncession enligt 2 kap. 1 §, om ändring av gränserna för en
nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 §, om tillstånd till överlåtelse av en
nätkoncession enligt 2 kap. 16 § eller om återkallelse av en nätkoncession en-
ligt 2 kap. 18 §. Ett sådant beslut får också fattas när i övrigt ändrade förhål-
landen föranleder det.

I ett beslut om samlad redovisning eller ändring av sådana beslut ska det

anges när den samlade redovisningen ska påbörjas eller upphöra.

3 a §

3

Nätkoncession för område ska redovisas skilt från nätkoncession för

linje.

Redovisningen av nätkoncession för område ska dock även innefatta nät-

koncession för linje, om nätkoncessionen för linje avser en ledning som orga-
nisatoriskt, tekniskt och funktionellt ingår i ett nät som innehas med stöd av
nätkoncession för område och helt eller delvis är belägen inom koncessions-
området.

10 a §

4

Rapportering av mätresultat och beräkningar enligt 10 § ska ske till

den systemansvariga myndigheten och kontoföringsmyndigheten samt be-
rörda nätkoncessionshavare, elanvändare, elproducenter, balansansvariga och

1 Prop. 2014/15:56, bet. 2014/15:NU12, rskr. 2014/15:192.

2 Senaste lydelse 2013:207. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2013:207.

4 Senaste lydelse 2014:270.

SFS 2015:259

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:259

elleverantörer. På begäran ska rapportering ske till ett företag som elanvända-
ren eller elproducenten har utsett.

4 kap.

4 §

5

I områden som redovisas samlat enligt 3 kap. 3 § ska en enhetlig nät-

tariff tillämpas från den dag som nätmyndigheten anger i beslutet. Den dagen
får inte infalla senare än fem år från beslutet om samlad redovisning eller be-
slutet om ändring av ett sådant beslut.

Om samlad redovisning sker enligt 3 kap. 3 a § andra stycket, ska vid till-

lämpningen av bestämmelserna i detta kapitel en ledning som omfattas av
nätkoncession för linje som redovisas tillsammans med nätkoncession för
område anses omfattas av nätkoncessionen för område.

5 kap.

22 §

6

Vid fastställande av en intäktsram för en nätkoncessionshavares intäk-

ter från ett ledningsnät inom ett område ska intäktsramen fastställas för varje
område för sig.

Om nätmyndigheten enligt 3 kap. 3 § har medgivit att flera nätkoncessio-

ner för område får redovisas samlat, ska dock dessa vid fastställandet av in-
täktsramen anses utgöra ett område.

Om samlad redovisning sker enligt 3 kap. 3 a § andra stycket, ska nätkon-

cessionerna vid fastställandet av intäktsramen anses utgöra ett område.

13 kap.

7 §

7

Följande beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut av nätmyndigheten i fråga om
a) samlad redovisning och enhetlig nättariff enligt 3 kap. 3 § och 4 kap. 4 §

första stycket,

b) anslutning av anläggning enligt 3 kap. 6�8 §§,
c) dispens enligt 3 kap. 9 b §,
d) kostnader för mätning enligt 3 kap. 11 och 14 §§,
e) ersättning vid inmatning av el enligt 3 kap. 15 §,
f) metodprövning enligt 4 kap. 1 a §,
g) tillstånd enligt 4 kap. 6 och 7 §§,
h) nättariffer för mindre produktionsanläggningar enligt 4 kap. 10 §,
i) intäktsram enligt 5 kap. 3, 11�13, 15�17, 26 och 27 §§,
j) godkännande av metoder för att utforma balansavtal enligt 8 kap. 4 a §,

och

k) förseningsavgift enligt 12 kap. 8 och 11 §§,
2. beslut av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2�4 §§, samt
3. beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning till den som

enligt 8 kap. 2 § beordrats öka eller minska produktionen av el.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

5 Tidigare 4 kap. 4 § upphävd genom 2009:892.

6 Senaste lydelse 2009:892.

7 Senaste lydelse 2013:207.

background image

3

SFS 2015:259

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § andra stycket tillämpas första gången i

fråga om redovisning för det räkenskapsår som börjar den 1 juli 2015 eller
närmast därefter.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.