SFS 2015:598 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2015:598 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
150598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 29 oktober 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 4�4 c §§, 11, 11 a och

11 c §§ ellagen (1997:857) ska ha följande lydelse.

8 kap.

4 §

2

En elleverantör får bara leverera el i uttagspunkter där någon har åtagit

sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella elsystemet tillförs lika
mycket el som tas ut i uttagspunkten (balansansvar). Med uttagspunkt avses
den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavaren, tar ut
el för förbrukning.

Ett åtagande enligt första stycket ska göras genom avtal dels med den sys-

temansvariga myndigheten, dels med den som utför avräkningen mellan de
balansansvariga. Avtalet med den systemansvariga myndigheten ska inne-
hålla ett åtagande att säkerställa balans mellan tillförsel och uttag av el. Avta-
let med den som utför avräkningen mellan de balansansvariga ska innehålla
villkoren för avräkningen.

Första och andra styckena tillämpas inte under den tidsfrist som anges i

4 e § första stycket.

4 a §

3

Villkoren i avtalen enligt 4 § andra stycket ska vara objektiva och

icke-diskriminerande.

Den systemansvariga myndigheten och den som utför avräkningen mellan

de balansansvariga får inte ingå avtal enligt 4 § andra stycket förrän de meto-
der som har använts för att utforma avtalen har godkänts av nätmyndigheten.
Godkännande ska lämnas, om metoderna kan antas leda till att villkoren i
avtalen uppfyller kraven i första stycket.

Ett beslut enligt andra stycket gäller omedelbart. Nätmyndigheten ska

delge beslutet enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgivningslagen
(2010:1932).

4 b §

4

Den systemansvariga myndigheten och den som utför avräkningen

mellan de balansansvariga ska offentliggöra de villkor som de tillämpar i avta-

1 Prop. 2014/15:112; bet. 2015/16:NU5, rskr. 2015/16:2.

2 Senaste lydelse 2009:580.

3 Senaste lydelse 2010:1968.

4 Senaste lydelse 2005:404.

SFS 2015:598

Utkom från trycket
den 10 november 2015

background image

2

SFS 2015:598

len enligt 4 § andra stycket och på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig upp-
gift om villkoren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela föreskrifter om offentliggörande av villkor enligt första stycket.

4 c §

5

När den systemansvariga myndigheten får kännedom om att ett avtal

enligt 4 § andra stycket ska upphöra att gälla, ska myndigheten utan dröjsmål
underrätta de nätkoncessionshavare på vars ledningsnät de uttagspunkter är
belägna där balansansvaret kommer att upphöra att gälla. Nätkoncessions-
havarna ska utan dröjsmål underrätta berörda elleverantörer.

När någon, som i ett avtal med en elleverantör har åtagit sig balansansvaret

i de uttagspunkter där elleverantören levererar el, får kännedom om att detta
avtal ska upphöra att gälla, ska den balansansvarige utan dröjsmål underrätta
den systemansvariga myndigheten och de nätkoncessionshavare på vars led-
ningsnät de uttagspunkter är belägna där balansansvaret kommer att upphöra
att gälla. Nätkoncessionshavarna ska utan dröjsmål underrätta elleverantören.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om underrättelse-
skyldigheterna i första och andra styckena.

11 §

6

Den systemansvariga myndigheten ska ansvara för att avräkning sker

mellan de balansansvariga. Myndigheten får uppdra åt någon annan att utföra
avräkningen.

11 a §

7

En elleverantör som har levererat el till en uttagspunkt där det sak-

nas någon som är balansansvarig ska anses som balansansvarig för uttags-
punkten vid avräkning enligt 11 §. Ersättning ska betalas enligt villkor som
motsvarar villkor för andra balansansvariga enligt sådana avtal som avses i
4 § andra stycket tredje meningen.

11 c §

8

En balansansvarig, som använder någon annans produktionskapaci-

tet särskilt för att fullgöra sina åtaganden enligt sådana avtal som avses i 4 §
andra stycket, får inte ställa upp villkor som utesluter elproducenter från att
tillhandahålla sådan kapacitet med hänvisning endast till kraftslag. Den
balansansvarige ska anskaffa kapacitet på ett öppet, icke-diskriminerande och
marknadsorienterat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:580.

6 Senaste lydelse 1999:770.

7 Senaste lydelse 2006:926.

8 Senaste lydelse 2014:270.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.