SFS 2016:733 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2016:733 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
160733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)2

dels att 9 kap., 10 kap. 1�8 §§ och 12 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 1, 2 och 4�9 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 1 §, 12 kap. 1, 3 och 5 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken till 10 kap. ska lyda ⬝Avbrottsersättning⬝,
dels att rubriken närmast före 12 kap. 4 § ska lyda ⬝Särskilt om tillsyn som

avser driftsäkerheten hos det nationella elsystemet⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 kap. 12 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar och om handel

med el i vissa fall.

Bestämmelser om elsäkerhet finns i elsäkerhetslagen (2016:732).

11 kap.

12 a §

Bestämmelser om ansvar för skada som orsakas av el finns i elsäker-

hetslagen (2016:732).

12 kap.

1 §

4

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller vill-

kor som har meddelats med stöd av lagen utövas, när det gäller frågor om
driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, av den eller de myndigheter
som regeringen bestämmer.

Tillsynen i övrigt över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter och

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av nätmyndigheten.

1 Prop. 2015/16:163, bet. 2015/16:FöU12, rskr. 2015/16:265.

2 Senaste lydelse av
9 kap. 2 § 2007:217
9 kap. 2 a § 2009:23
9 kap. 9 § 2009:23
10 kap. 1 § 2007:217
12 kap. 4 § 1998:665.

3 Senaste lydelse 2008:265.

4 Senaste lydelse 2011:712.

SFS 2016:733

Utkom från trycket
den 21 juni 2016

background image

2

SFS 2016:733

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Tillsynen enligt andra stycket omfattar inte bestämmelserna i 7 och 10 kap.

samt 11 kap. 1�12 §§ och inte heller efterlevnaden av elleverantörernas skyl-
digheter enligt 8 kap. 1�4 §§, 5 § första och andra styckena och 6�11 a §§.

Nätmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för till-
träde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förord-
ning (EG) nr 1228/2003.

3 §

5

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att

trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen.
Ett föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande gäller omedelbart, om det
1. avser driftsäkerheten hos det nationella elsystemet,
2. avser riktigheten av lämnade uppgifter enligt 8 kap. 11 b §, eller
3. har meddelats med anledning av en anmälan enligt 14 § första stycket.

5 §

6

För tillsyn som avser driftsäkerheten hos det nationella elsystemet har

tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrym-
men, dock inte bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsynen.

13 kap.

1 §

7

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av

oaktsamhet

1. bryter mot 2 kap. 1 eller 3 §, eller
2. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 11 §.
Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. bryter mot 2 kap. 17 §, eller
2. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § andra

stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:712.

6 �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

7 Senaste lydelse 2006:926. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.