SFS 2016:914 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2016:914 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
160914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 13 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 8 kap. 11 b § och 11 kap. 13 § el-

lagen (1997:857) ska ha följande lydelse.

8 kap.

11 b §

3

En elleverantör ska till nätmyndigheten lämna uppgift om de priser

och leveransvillkor som elleverantören tillämpar för leverans av el i en el-
användares uttagspunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om elleverantö-
rens skyldigheter enligt första stycket.

11 kap.

13 §

4

Ett avtal mellan en konsument och en elleverantör om leverans av el i

konsumentens uttagspunkt ska innehålla uppgifter om

1. elleverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats,
2. elleverantörens åtagande gentemot konsumenten,
3. när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt elleverantören planerar att

överta leveranserna till konsumenten,

4. var konsumenten kan finna information om elleverantörens priser och

övriga villkor,

5. villkoren för fakturering och betalning,
6. den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare,
7. vad som gäller avseende förlängning av ett avtal som löper under viss

tid,

8. villkoren för uppsägning av avtalet,
9. hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper

under viss tid,

10. villkoren för ersättning om elleverantören inte uppfyller sitt åtagande

enligt avtalet, och

1 Prop. 2015/16:186, bet. 2016/17:TU2, rskr. 2016/17:10.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2006:926.

4 Senaste lydelse 2011:712.

SFS 2016:914

Utkom från trycket
den 25 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:914

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11. hur elleverantören på sin webbplats samt på begäran på annat sätt till-

handahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som anges i
18 §.

Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska

lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas.

Denna lag träder i kraft den 18 november 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.