SFS 2017:196 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2017:196 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
170196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 9 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 3 kap. 10�11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 b §, av följande lydelse.

3 kap.

10 §

2

Den som har nätkoncession är skyldig att utföra mätning av mängden

överförd el och dess fördelning över tiden.

Om en elanvändare har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere ska

nätkoncessionshavaren i stället dels preliminärt beräkna mängden överförd el
och dess fördelning över tiden (preliminär schablonberäkning), dels slutligt
mäta mängden överförd el och beräkna dess fördelning över tiden (slutlig
schablonberäkning). Detta gäller inte en elanvändare som begärt att mängden
överförd el och dess fördelning över tiden ska mätas.

10 a §

3

Nätkoncessionshavaren ska rapportera resultaten av de mätningar och

beräkningar som görs enligt 10 §.

Resultaten ska rapporteras till den systemansvariga myndigheten och

kontoföringsmyndigheten och till berörda nätkoncessionshavare, elanvän-
dare, elproducenter, balansansvariga och elleverantörer. På begäran ska resul-
taten rapporteras till ett företag som elanvändaren eller elproducenten har ut-
sett.

10 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. mätning, beräkning och rapportering enligt 10 och 10 a §§, och
2. de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla.

11 §

4

En elanvändare som begär att elförbrukningen ska mätas på annat sätt

än enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 b § ska av nätkonces-
sionshavaren debiteras merkostnaden för denna mätning och för rapporte-
ringen av resultaten av dessa mätningar. Om mätningen av elanvändarens för-
brukning kräver en annan mätutrustning än vid mätning enligt de nämnda

1 Prop. 2016/17:73, bet. 2016/17:NU10, rskr. 2016/17:165.

2 Senaste lydelse 2005:404.

3 Senaste lydelse 2015:259.

4 Senaste lydelse 2012:510.

SFS 2017:196

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

2

SFS 2017:196

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

föreskrifterna ska elanvändaren debiteras kostnaden för mätaren med tillhö-
rande insamlingsutrustning och för dess installation i uttagspunkten.

Andra kostnader för mätning än de som nu nämnts får inte debiteras

enskilda elanvändare. Trots det som sägs i första stycket får en elanvändare
inte debiteras merkostnader för att den har

1. ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att mängden överförd el

ska mätas per timme, eller

2. begärt att nätkoncessionshavaren ska lämna information som visar elan-

vändarens förbrukning per timme.

Tvister i frågor som avses i första eller andra stycket prövas av nätmyndig-

heten. En tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kom-
mit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren
sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.