SFS 2018:435 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2018:435 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
SFS2018-435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857)

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)2

dels att nuvarande 8 kap. 1 a § ska betecknas 8 kap. 3 b §,
dels att 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 8 kap. 3 c�3 e §§, av följande

lydelse,

dels att det närmast före den nya 8 kap. 3 b § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝Driftsäkerhet⬝.

8 kap.
1 §
3 Den myndighet som regeringen bestämmer har det övergripande an-
svaret för att elektriska anläggningar samverkar driftsäkert så att balans
inom hela eller delar av landet kortsiktigt upprätthålls mellan produktion och
förbrukning av el (systemansvarig myndighet).

3 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om sådana generellt tillämpliga krav för anslutning av an-
läggningar till elnätet som avses i

1. artikel 7.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april

2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av gene-
ratorer, i den ursprungliga lydelsen,

2. artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 au-

gusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare,
i den ursprungliga lydelsen, och

3. artikel 5.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 au-

gusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av
system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler, i
den ursprungliga lydelsen.

3 d § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om kontroll, provning, besiktning eller andra krav för att
säkerställa driftsäkerheten hos det nationella elsystemet när det gäller

1. elektriska anläggningar,
2. anordningar avsedda att anslutas till en elektrisk anläggning,
3. elektrisk materiel, och
4. elektriska installationer.

1 Prop. 2017/18:93, bet. 2017/18:NU17, rskr. 2017/18:239.

2 Senaste lydelse av 8 kap. 1 a § 2009:582.

3 Senaste lydelse 2005:404.

SFS

2018:435

Publicerad
den

9 maj 2018

background image

2

SFS

2018:435

3 e § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om sådant datautbyte som avses i artikel 40.5 i kommis-
sionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande
av riktlinjer för driften av elöverföringssystem, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.