SFS 2018:1418 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2018:1418 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
SFS2018-1418.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 8 a och 15 g §§ ellagen
(1997:857) ska ha följande lydelse.

2 kap.
8 a §
2 Vid prövning av frågor om meddelande av nätkoncession för linje
ska bestämmelserna i 2�4 kap. och 5 kap. 3�5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas.

För en elektrisk starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession

för linje ska

1. frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydan-

de miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ mil-
jöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23�26 §§ har gjorts, om
annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Trots det som sägs i första och andra styckena behöver frågor som har

prövats i ett mål eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte prövas på
nytt i ärendet om nätkoncession. Om det i målet eller ärendet om tillstånd
enligt miljöbalken finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de
direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljön som linjen kan
medföra, behöver det inte finnas någon särskild miljökonsekvensbeskriv-
ning i koncessionsärendet.

15 g §3 Vid en omprövning enligt 15 b § tillämpas 2�4 kap. och 5 kap. 3�
5 och 18 §§ miljöbalken.

För nätkoncession för linje som ska omprövas ska
1. frågan om en betydande miljöpåverkan kan antas avgöras i ett särskilt

beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt
6 kap. 23�26 §§ har gjorts, om annat inte följer av 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2017:1033.

3 Senaste lydelse 2017:1033.

SFS

2018:1418

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1418

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.