SFS 2018:1448 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2018:1448 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
SFS2018-1448.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)2

dels att 5 kap., 11 kap. 6 §, 12 kap. 3 a § och 13 kap. 8 § ska upphöra att

gälla,

dels att 1 kap. 4 a och 5 b §§, 2 kap. 10, 12 och 16 §§, 3 kap. 1 a, 1 f, 1 g

och 1 i�1 k §§, 4 kap. 1, 2, 8, 9, 11 och 12 §§, 8 kap. 3 b §, 11 kap. 3�5 §§,
13 kap. 5�7 §§ och rubriken närmast före 4 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., sex nya paragrafer, 4 kap.

4 a, 4 b och 11 a�11 c §§ och 12 kap. 16 §, och närmast före 12 kap. 16 § en
ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
4 a §
3 Med transmissionsnät avses i denna lag ett tekniskt och drifts-
mässigt sammanhängande ledningsnät som har en spänning om 220 kilovolt
eller mer, sträcker sig över flera regioner i Sverige och länkar samman det
nationella elnätet med elnät i andra länder.

Med regionledning avses en ledning som omfattas av en nätkoncession

för linje och inte ingår i ett transmissionsnät.

5 b §4 Med transmissionsnätsföretag avses i denna lag den som har nät-
koncession för ledning som ingår i ett transmissionsnät.

1 Prop. 2017/18:237, bet. 2017/18:NU23, rskr. 2017/18:412.

2 Senaste lydelse av

5 kap. 1 § 2009:892

5 kap. 20 § 2011:712

rubriken till 5 kap. 2009:892

5 kap. 2 § 2009:892

5 kap. 21 § 2011:712

rubriken närmast efter rubriken till 5 kap.

5 kap. 3 § 2011:712

5 kap. 22 § 2015:259

2009:892

5 kap. 4 § 2009:892

5 kap. 23 § 2009:892

rubriken närmast före 5 kap. 1 § 2009:892

5 kap. 5 § 2009:892

5 kap. 24 § 2009:892

rubriken närmast före 5 kap. 6 § 2009:892

5 kap. 6 § 2009:892

5 kap. 24 a § 2014:391

rubriken närmast före 5 kap. 8 § 2009:892

5 kap. 7 § 2009:892

5 kap. 25 § 2009:892

rubriken närmast före 5 kap. 9 § 2009:892

5 kap. 7 a § 2014:270

5 kap. 26 § 2013:207

rubriken närmast före 5 kap. 10 § 2009:892

5 kap. 8 § 2014:282

5 kap. 27 § 2009:892

rubriken närmast före 5 kap. 12 § 2009:892

5 kap. 9 § 2014:282

5 kap. 28 § 2009:892

rubriken närmast före 5 kap. 15 § 2009:892

5 kap. 10 § 2011:712

12 kap. 3 a § 2006:926 rubriken närmast före 5 kap. 17 § 2009:892

5 kap. 11 § 2011:712

13 kap. 8 § 2013:207

rubriken närmast före 5 kap. 19 § 2011:712

5 kap. 12 § 2011:712

rubriken närmast före 5 kap. 20 § 2009:892

5 kap. 13 § 2011:712

rubriken närmast efter 5 kap. 21 § 2009:892

5 kap. 14 § 2011:712

rubriken närmast före 5 kap. 22 § 2009:892

5 kap. 15 § 2011:712

rubriken närmast före 5 kap. 23 § 2009:892

5 kap. 16 § 2011:712

rubriken närmast före 5 kap. 24 § 2009:892

5 kap. 17 § 2011:712

rubriken närmast före 5 kap. 25 § 2009:892

5 kap. 19 § 2009:892

rubriken närmast före 5 kap. 28 § 2009:892.

3 Senaste lydelse 2009:892.

4 Senaste lydelse 2011:712.

SFS

2018:1448

Publicerad
den

6 juli 2018

background image

2

SFS

2 kap.


10 §5 En nätkoncession får ges endast om nätkoncessionshavaren från
allmän synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet. En nätkoncession för
område får ges endast den som dessutom är lämplig att bedriva nätverksam-
het inom koncessionsområdet.

En nätkoncession för en utlandsförbindelse får ges till och innehas endast

av ett transmissionsnätsföretag eller en juridisk person där ett sådant företag
har ett bestämmande inflytande. Detta gäller dock inte om ledningen endast
har liten betydelse för den samlade överföringen av el till och från utlandet.

12 §6 Gränserna för en nätkoncession för område får ändras av nätmyn-
digheten, om det behövs för en ändamålsenlig nätverksamhet och det kan
ske utan synnerlig olägenhet för koncessionshavaren.

I 5 kap. 36 § finns bestämmelser om fördelning av intäktsramen vid änd-

ring av koncessionsgränser.

16 §7 En nätkoncession får inte överlåtas utan tillstånd.

Vid prövning av en ansökan om överlåtelse av nätkoncession ska 10 §

tillämpas. Detsamma gäller vid prövning av en ansökan om nätkoncession i
anledning av återkallelse av en nätkoncession enligt 18 § första stycket 2
eller 3.

Om en intäktsram vid överlåtelsen ska fördelas enligt 5 kap. 33 § andra

stycket, får tillstånd till överlåtelse inte lämnas om inte fördelningen har
godkänts enligt 34 § första stycket samma kapitel.

Regeringen prövar ärenden om tillstånd enligt första stycket, om ärendet

avser en utlandsförbindelse.

3 kap.


1 a §8 En juridisk person som bedriver nätverksamhet får inte bedriva pro-
duktion av eller handel med el. Ett transmissionsnätsföretag får inte heller
bedriva produktion av eller handel med naturgas.

Trots första stycket får produktion av el bedrivas tillsammans med nät-

verksamhet av samma juridiska person, om produktionen

1. uteslutande är avsedd att täcka nätförluster, eller
2. sker tillfälligt i syfte att ersätta utebliven el vid elavbrott.


1 f §9 Ett transmissionsnätsföretag ska vara oberoende av företag som be-
driver produktion av eller handel med el eller naturgas.

1 g §10 Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar kontroll
över ett företag som bedriver produktion av eller handel med el eller natur-
gas, får inte utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot ett transmis-
sionsnätsföretag.

Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar kontroll över

ett transmissionsnätsföretag, får inte utöva kontroll över eller någon rättighet
gentemot ett företag som bedriver produktion av eller handel med el eller
naturgas.

5 Senaste lydelse 2011:712.

6 Senaste lydelse 2009:892.

7 Senaste lydelse 2013:207.

8 Senaste lydelse 2011:712.

9 Senaste lydelse 2011:712.

10 Senaste lydelse 2011:712.

2018:1448

background image

3

SFS

Den som ensam eller tillsammans med någon annan får utse ledamöter till

styrelsen eller motsvarande organ hos ett transmissionsnätsföretag, får inte
utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot ett företag som bedriver
produktion av eller handel med el.

1 i §11 Bestämmelserna i 1 f och 1 g §§ hindrar inte att ett transmissions-
nätsföretag bedriver sådan produktion av el som avses i 1 a § andra stycket
eller ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av el
som uteslutande är knuten till driften av transmissionsnätsföretagets led-
ningsnät.

1 j §12 En styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller
annan person med liknande ställning i ett transmissionsnätsföretag får inte
samtidigt ha en motsvarande ställning i ett företag som bedriver produktion
av eller handel med el med undantag för ett sådant produktionsföretag som
avses i 1 i §.

1 k §13 Om ett transmissionsnätsföretag ingår i en koncern där en annan
del bedriver produktion av eller handel med el, får åtgärder som vidtas av
företag i koncernen för att säkerställa att kraven i 1 f, 1 g och 1 j §§ är upp-
fyllda inte innebära att personal eller kommersiellt känsliga uppgifter över-
förs från transmissionsnätsföretaget till ett företag som bedriver produktion
av eller handel med el.

4 kap.


1 §14 Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska ut-
formas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet
och en effektiv elproduktion och elanvändning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur nättarifferna ska utformas för att främja ett effektivt ut-
nyttjande av elnätet eller en effektiv elproduktion och elanvändning.

I 5 kap. finns bestämmelser om intäktsram för nätverksamhet.

2 §15 Nättariffer för överföring av el ska utformas så att betald anslutnings-
avgift ger rätt att använda elnätet inom Sverige, med undantag för utlands-
förbindelser med en spänning som understiger 220 kilovolt.

4 a § Inom ett koncessionsområde eller inom flera koncessionsområden
som redovisas samlat får nättariffer för överföring av el trots 3 och 4 §§ gälla
för en begränsad krets av elanvändare, om

1. det behövs för att utveckla nättariffer som främjar ett effektivt utnytt-

jande av elnätet, och

2. nätkoncessionshavaren har informerat nätmyndigheten.
En sådan nättariff får inte tillämpas under en längre tid än tre år utan till-

stånd av nätmyndigheten.

4 b § Nätmyndigheten ska ge tillstånd enligt 4 a § andra stycket, om nät-
tarifferna

1. uppfyller kraven i 1 § första stycket, och

11 Senaste lydelse 2011:712.

12 Senaste lydelse 2011:712.

13 Senaste lydelse 2011:712.

14 Senaste lydelse 2014:270.

15 Senaste lydelse 1998:1651. �ndringen innebär bl.a. att andra�fjärde styckena tas bort.

2018:1448

background image

4

SFS

2. behöver tillämpas under en längre tid än tre år med hänsyn till det ända-

mål som anges i 4 a § första stycket 1.

Tillstånd ska ges för viss tid.


8 §16 På en regionledning ska inom varje normalt spänningsintervall nät-
tariffen utformas utifrån nätkoncessionshavarens kostnader för samtliga re-
gionledningar i hela landet som kan hänföras till respektive spännings-
intervall.

Den del av de beräknade kostnaderna som utgörs av betalning för över-

föring på transmissionsnät och på andra regionledningar ska dock beaktas
samlat endast för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom en
och samma region.

Transmissionsnät17


9 §18 På ett transmissionsnät får nättariffen för överföring av el utformas
med hänsyn till var på nätkoncessionshavarens ledningsnät en anslutnings-
punkt finns.

11 §19 En nätkoncessionshavare ska

1. utan dröjsmål till den som begär det lämna skriftlig uppgift om avgifter

och övriga villkor för överföring av el, och

2. offentliggöra sådana uppgifter.

11 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för nätkoncessionshavare att lämna upp-
gift till nätmyndigheten om avgifter och övriga villkor för överföring av el.

11 b § En nätkoncessionshavare ska informera elanvändarna om

1. hur avgifterna för överföring av el är utformade, och
2. vilka möjligheter elanvändarna har att påverka sina kostnader för över-

föring av el genom att byta villkor eller genom att ändra förbruknings-
mönster.

11 c § En nätkoncessionshavare ska utan dröjsmål till den som begär det
lämna skriftlig uppgift om de allmänna villkor som koncessionshavaren
tillämpar för anslutning.

I samband med en begäran om en ny anslutning ska uppgift om avgift och

övriga villkor för anslutningen lämnas inom skälig tid.

12 §20 En nätkoncessionshavare som har tagit emot en begäran om anslut-
ning av en elproduktionsanläggning ska ange en tidsplan för sin handlägg-
ning av ärendet.

När uppgift enligt 11 c § andra stycket lämnas i fråga om anslutning av

en elproduktionsanläggning, ska nätkoncessionshavaren även ange en tids-
plan för anslutningen.

16 Senaste lydelse 2009:892.

17 Senaste lydelse 2009:892.

18 Senaste lydelse 2009:892.

19 Senaste lydelse 2002:121.

20 Senaste lydelse 2010:602. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

2018:1448

background image

5

SFS

5 kap. Intäktsram för nätverksamhet


Intäktsramens storlek


1 § En nätverksamhet ska för en tillsynsperiod ha en bestämd intäktsram
som inte ska vara större än vad som behövs för att

1. täcka kostnader för driften av en nätverksamhet som har likartade

objektiva förutsättningar och bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt,

2. täcka avskrivningar, och
3. ge en sådan avkastning på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens

med alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för
investeringar.

Med kapitalbas avses det kapital som krävs för att bedriva verksamheten.

Tillsynsperioden


2 § Tillsynsperioden ska vara fyra kalenderår, om det inte finns särskilda
skäl för en annan tidsperiod.

Intäktsramens bestämmande


3 § Nätmyndigheten ska besluta om intäktsram senast två månader innan
tillsynsperioden börjar.

Det ska framgå av beslutet vilka uppgifter och metoder som använts för

att bestämma intäktsramen.

4 § En nätkoncessionshavare ska lämna de uppgifter till nätmyndigheten
som myndigheten behöver för att bestämma intäktsramen.

5 § Om en nätkoncessionshavare inte lämnar uppgifter enligt 4 §, ska nät-
myndigheten bestämma en intäktsram som är skälig med hänsyn till upp-
gifterna i ärendet.

Kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift


6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vad som ska anses vara kostnader för driften av en nätverksamhet som

har likartade objektiva förutsättningar och bedrivs på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt när intäktsramen bestäms, och

2. hur sådana kostnader ska beräknas.

Kapitalkostnader


7 § Kapitalbasen ska beräknas med utgångspunkt i de tillgångar som nät-
koncessionshavaren använder för att bedriva nätverksamheten och med hän-
syn till investeringar och avskrivningar under tillsynsperioden.

En tillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten ska anses ingå i

kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot nätkoncessionshavaren att
bortse från tillgången.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela

1. ytterligare föreskrifter om hur kapitalbasen ska beräknas,
2. föreskrifter om beräkningen av avskrivningar och en sådan avkastning

på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar
med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar.

2018:1448

background image

6

SFS

Kvaliteten i nätverksamheten


9 § När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till kvaliteten i nätverksam-
heten. En sådan bedömning får medföra en ökning eller minskning av av-
kastningen på kapitalbasen.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten.

Effektivt utnyttjande av elnätet


11 § När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till i vilken utsträckning
nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett
effektivt utnyttjande av elnätet. En sådan bedömning får medföra en ökning
eller minskning av avkastningen på kapitalbasen.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Intäktsram för lokalnät


13 § En intäktsram för intäkter från ett ledningsnät inom ett område ska
bestämmas för varje koncessionsområde för sig.

Om nätmyndigheten enligt 3 kap. 3 § har beslutat att flera nätkonces-

sioner för område ska redovisas samlat, ska dock de områdena anses vara ett
koncessionsområde när intäktsramen bestäms.

14 § Om en nätkoncession för linje innefattas i redovisningen av en nät-
koncession för område enligt 3 kap. 3 a § andra stycket, ska koncessionerna
anses vara en nätkoncession för område när intäktsramen bestäms.

Intäktsram för regionledning


15 § En intäktsram för intäkter från en regionledning ska bestämmas för
nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar i Sverige.

Intäktsram för transmissionsnät


16 § En intäktsram ska bestämmas för intäkter från ett transmissionsnät.

17 § Om ett transmissionsnätsföretag är systemansvarig myndighet, ska
den del av verksamheten som inte kan hänföras till en viss kund eller kund-
kategori anses ingå i företagets nätverksamhet när intäktsramen bestäms.

18 § Om ett transmissionsnätsföretag deltar i ett europeiskt samarbete som
syftar till att utveckla och vidmakthålla en fungerande europeisk marknad
för el, ska även den verksamheten anses ingå i företagets nätverksamhet när
intäktsramen bestäms.

19 § Om ett transmissionsnätsföretag är en statlig myndighet och har fi-
nansierat en förstärkning av elnätet enligt ett sådant avtal som avses i 4 kap.
9 b §, ska, när intäktsramen bestäms, företagets kostnader med anledning av
avtalet anses ha uppstått i företagets nätverksamhet.

2018:1448

background image

7

SFS

Omprövning av intäktsramen under tillsynsperioden


20 § Nätmyndigheten får under tillsynsperioden ändra intäktsramen, om
nätkoncessionshavaren har ansökt om det och

1. det finns omständigheter som bedöms medföra en väsentlig ökning av

ramen vid en omprövning efter tillsynsperioden, eller

2. det annars finns särskilda skäl.
En ansökan om omprövning under tillsynsperioden ska handläggas

skyndsamt.

21 § Nätmyndigheten ska ompröva ett beslut om intäktsram under tillsyns-
perioden och ändra ramen, om

1. nätkoncessionshavaren har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter

och detta har inverkat på ramens storlek,

2. ramen av någon annan anledning har bestämts på ett uppenbart felaktigt

eller ofullständigt underlag och detta har inverkat på ramens storlek, eller

3. det annars finns särskilda skäl.
Vid en omprövning enligt första stycket 1 får intäktsramen ökas endast

om det finns särskilda skäl.

Omprövning av intäktsramen efter tillsynsperioden


22 § Nätmyndigheten ska ompröva intäktsramen efter tillsynsperiodens
slut, om det finns skäl att anta att ramen ska vara större eller mindre med
hänsyn till förhållanden som blivit kända efter det att den bestämdes.

Vid en omprövning ska nätmyndigheten senast tio månader efter tillsyns-

periodens slut

1. fatta ett slutligt beslut i frågan om ändring av intäktsramen, om det inte

finns särskilda hinder, eller

2. informera nätkoncessionshavaren om att det slutliga beslutet i änd-

ringsfrågan kommer att fattas vid en senare tidpunkt.

Om myndigheten fattar sitt slutliga beslut i ändringsfrågan senare än tio

månader efter tillsynsperiodens slut utan att ha informerat enligt andra
stycket 2, får beslutet inte innebära någon nackdel för nätkoncessions-
havaren.

23 § Vid en omprövning enligt 22 § ska nätmyndigheten

1. utgå från de uppgifter och metoder som använts för att bestämma in-

täktsramen och som framgår av det beslut om intäktsram som gäller för nät-
koncessionshavaren,

2. kontrollera om de antaganden som legat till grund för att bestämma

ramen överensstämmer med det faktiska utfallet för tillsynsperioden, och

3. ändra ramen i den utsträckning det är motiverat av att det faktiska ut-

fallet för tillsynsperioden avviker från de antaganden som legat till grund för
att bestämma ramen.

24 § Utöver det som anges i 23 § 3 ska intäktsramen ändras, om

1. nätkoncessionshavaren har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter

och detta har inverkat på ramens storlek, eller

2. ramen av någon annan anledning har bestämts på ett uppenbart felaktigt

eller ofullständigt underlag och detta har inverkat på ramens storlek.

I fall som avses i första stycket 1 får intäktsramen ökas endast om det

finns särskilda skäl.

2018:1448

background image

8

SFS

Omprövning till följd av att en intäktsram har ändrats för en annan

nätkoncessionshavare


25 § När en allmän förvaltningsdomstol har ändrat en intäktsram för en
nätkoncessionshavare ska nätmyndigheten ompröva det beslut om intäkts-
ram som gäller för en annan nätkoncessionshavare om denne

1. ansöker om omprövning inom tre månader efter det att domstolens av-

görande fått laga kraft, och

2. anför att de förhållanden som domstolen lagt till grund för ändring i det

tidigare avgörandet finns även i fråga om sökandens intäktsram.

Omprövning till följd av att intäktsramen har ändrats i fråga om en

tidigare tillsynsperiod


26 § Om nätmyndigheten eller en allmän förvaltningsdomstol har ändrat
intäktsramen i fråga om en tillsynsperiod som har gått till ända och det av-
görandet har fått laga kraft, ska nätmyndigheten ompröva ett beslut om in-
täktsram för en senare tillsynsperiod och göra de ändringar som den ändrade
ramen motiverar.

Avvikelser från intäktsramen


27 § Om de samlade intäkterna från nätverksamheten under tillsynsperio-
den har varit större än intäktsramen, ska nätmyndigheten besluta att ramen
för en efterföljande tillsynsperiod ska minskas med ett belopp som mot-
svarar överskottet.

28 § Om de samlade intäkterna från nätverksamheten under tillsynsperio-
den har överstigit intäktsramen med mer än fem procent, ska nätmyndig-
heten besluta att ramen för den närmast följande tillsynsperioden ska min-
skas med ett överdebiteringstillägg.

Beräkningen av överdebiteringstillägget ska grundas på den del av de

samlade intäkterna från nätverksamheten som överstiger intäktsramen.

�verdebiteringstillägget ska beräknas efter en räntesats som motsvarar

den genomsnittliga referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635) som under
tillsynsperioden fastställts av Riksbanken med ett tillägg av femton procent-
enheter.

29 § Om de samlade intäkterna från nätverksamheten under en tillsynspe-
riod har varit mindre än intäktsramen, ska nätmyndigheten besluta att nät-
koncessionshavaren under den närmast följande tillsynsperioden från nät-
verksamheten får uppbära ett belopp som motsvarar underskottet.

Det belopp som nätmyndigheten beslutar ska inte anses vara intäkter från

nätverksamheten vid avstämning mot intäktsramen för den närmast följande
tillsynsperioden. Detta gäller dock endast i den utsträckning intäkterna från
nätverksamheten annars skulle överstiga intäktsramen.

Beräkning av intäkter


30 § Om ett transmissionsnätsföretag är en statlig myndighet och har fi-
nansierat en förstärkning av elnätet enligt ett sådant avtal som avses i 4 kap.
9 b §, ska intäkter med anledning av avtalet anses vara intäkter från över-
föring av el vid avstämning mot intäktsramen.

2018:1448

background image

9

SFS

31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om hur nätkoncessionshavarnas intäkter under
en tillsynsperiod ska beräknas vid avstämning mot intäktsramen.

Besluts giltighet


32 § Ett beslut av nätmyndigheten enligt 3, 20, 21, 22, 25, 26, 27 eller 28 §
gäller omedelbart.

Intäktsram vid överlåtelse av nätkoncession


33 § Om en nätkoncessionshavare överlåter en nätkoncession, ska vid
tillämpningen av detta kapitel den intäktsram som gäller för koncessionen
fortsätta att gälla efter överlåtelsen och den nya nätkoncessionshavaren träda
in i överlåtarens ställe.

Om intäktsramen är en gemensam ram för den överlåtna koncessionen

och en annan nätkoncession, ska överlåtaren och den nya nätkoncessions-
havaren fördela ramen proportionerligt i förhållande till hur stor del av kapi-
talbasen som överlåtits och på samma sätt fördela intäkter som överstiger
eller understiger intäktsramen och överdebiteringstillägg. Fördelningen får
dock göras på ett annat sätt, om det finns särskilda skäl.

34 § En fördelning enligt 33 § andra stycket ska godkännas före överlåtel-
sen. Fråga om godkännande prövas av nätmyndigheten. Regeringen ska
dock pröva frågan, om ärendet avser en utlandsförbindelse.

Ett förslag till fördelning ska lämnas in till nätmyndigheten tillsammans

med de uppgifter som krävs för att pröva förslaget.

35 § Ett ärende om godkännande av en fördelning enligt 34 § ska hand-
läggas skyndsamt.

�ndring av koncessionsgränser


36 § Om nätmyndigheten ändrar gränserna för en nätkoncession för
område enligt 2 kap. 12 §, ska myndigheten besluta om den fördelning av
berörda intäktsramar som är proportionerlig i förhållande till hur stor del av
kapitalbasen som är hänförlig till gränsändringen och på samma sätt fördela
intäkter som överstiger eller understiger intäktsramen och överdebiterings-
tillägg. Fördelningen får dock göras på ett annat sätt, om det finns särskilda
skäl.

Skyldighet att lämna uppgifter


37 § En nätkoncessionshavare ska till nätmyndigheten lämna de uppgifter
som behövs för en prövning enligt 21, 22, 26 och 36 §§.

Förseningsavgift


38 § En nätkoncessionshavare ska betala en förseningsavgift på 100 000 kro-
nor till staten, om koncessionshavaren inte inom den tid som anges i före-
skrifter som har meddelats i anslutning till 4 § lämnar de uppgifter som be-
hövs för att bestämma intäktsramen.

Om uppgifterna inte har kommit in inom två månader från det att nät-

myndigheten skickade ett meddelande till nätkoncessionshavaren med infor-
mation om beslutet att ta ut avgift enligt första stycket, ska koncessions-
havaren betala en ny förseningsavgift på 100 000 kronor.

2018:1448

background image

10

SFS

39 § En förseningsavgift enligt 38 § ska efterskänkas helt eller delvis, om
underlåtenheten är liten med hänsyn till de uppgifter som nätmyndigheten
behöver för att bestämma intäktsramen eller till förseningens längd.

Förseningsavgiften ska efterskänkas helt, om
1. underlåtenheten är ursäktlig med hänsyn till omständigheter som nät-

koncessionshavaren inte har kunnat råda över, eller

2. det annars är oskäligt att ta ut den.
Om det som förekommit i ärendet föranleder det, ska frågan om att efter-

skänka en avgift tas upp även om något yrkande om detta inte har gjorts.

40 § Nätmyndigheten ska besluta att ta ut förseningsavgift från en nätkon-
cessionshavare, om det enligt 38 och 39 §§ finns förutsättningar för att ta ut
avgiften. När myndigheten har beslutat att ta ut en avgift, ska myndigheten
skicka ett meddelande med information om beslutet till koncessionshavaren.

41 § Om en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppmaning,
ska avgiften lämnas för indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-
balken ske.

42 § Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning enligt 41 § inte
behöver ske för mindre belopp när det gäller förseningsavgift enligt detta
kapitel.

43 § Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har fått
laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka en betald förseningsavgift på grund

av en domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalade försenings-
avgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in
till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek ska
65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) tillämpas.

8 kap.
3 b §
21 Den systemansvariga myndigheten ska fastställa mål för drift-
säkerhet under förutsebara förhållanden på transmissionsnät i Sverige och
på de utlandsförbindelser som är anslutna till ett sådant transmissionsnät.
Målen ska vara objektiva, öppna och icke-diskriminerande. De ska under-
ställas regeringen för godkännande. Regeringen bestämmer hur de godkända
målen ska offentliggöras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de krav och skyldigheter som måste iakttas för att de enligt
första stycket godkända målen ska uppnås.

Innan föreskrifterna meddelas ska samråd ske med systemansvariga i

länder vars elsystem är förbundna med transmissionsnät i Sverige.

11 kap.
3 §
�verföring av el till en konsument får avbrytas, om

1. konsumenten har försummat sina skyldigheter enligt avtalet med nät-

koncessionshavaren eller elleverantören om överföring eller leverans av
elen,

21 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:435.

2018:1448

background image

11

SFS

2. försummelsen är ett väsentligt avtalsbrott,
3. konsumenten har uppmanats att inom en viss skälig tid vidta rättelse

och, om försummelsen inte är en betalningsförsummelse, tillsammans med
uppmaningen informerats om att överföringen annars kan komma att av-
brytas,

4. den skäliga tid som avses i 3 har löpt ut,
5. rättelse inte har skett, och
6. omständigheterna är sådana att det saknas anledning att befara att ett

avbrott skulle medföra en personskada som inte är obetydlig eller en om-
fattande sakskada.

Om konsumenten har handlat otillbörligt får överföringen avbrytas trots

att omständigheterna inte är sådana som anges i första stycket 6.

4 § När försummelsen är en betalningsförsummelse, får överföringen av-
brytas endast om

1. betalningen avser överföring eller leverans av el,
2. förutsättningarna för avbrytande enligt 3 § är uppfyllda,
3. konsumenten efter att den tid för rättelse som avses i 3 § första stycket

3 löpt ut har uppmanats att betala inom tre veckor från det att konsumenten
har delgetts uppmaningen tillsammans med information om att överföringen
annars kan avbrytas,

4. ett meddelande om den uteblivna betalningen samtidigt med uppma-

ningen enligt 3 har lämnats till socialnämnden i den kommun där konsumen-
ten får elen överförd,

5. de tre veckorna som avses i 3 har löpt ut,
6. socialnämnden inte inom de tre veckorna skriftligen har meddelat den

som lämnade meddelandet enligt 4 att nämnden tar på sig betalningsansvaret
för skulden,

7. betalningen inte är gjord, och
8. fordringen inte är tvistig.

5 § En nätkoncessionshavare eller elleverantör har rätt till skälig ersättning
av konsumenten för kostnader för

1. uppmaningar och information till konsumenten enligt 3 och 4 §§,
2. meddelanden till socialnämnden enligt 4 §, och
3. avstängningsåtgärden.

12 kap.


Skyldighet att informera myndighet om avbrytande av överföringen

av el


16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet för nätkoncessionshavare att informera en
myndighet om avbrytande av överföringen av el till elanvändare och skälen
till avbrytandet.

13 kap.


5 §22 Nätmyndighetens beslut enligt 2 kap. 1, 4�5, 14, 15, 15 b, 15 j, 16,
16 a och 17 §§ får överklagas till regeringen, om ärendet avser en ledning
som ingår i ett transmissionsnät.

22 Senaste lydelse 2013:207.

2018:1448

background image

12

SFS

Nätmyndighetens beslut att inte inleda en omprövning efter en ansökan

som avses i 2 kap. 15 c § får överklagas till regeringen, om ärendet avser en
ledning som ingår i ett transmissionsnät eller avser en utlandsförbindelse.

6 §23 Andra beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. än de som anges i 5 §
får överklagas till mark- och miljödomstol.

Beslut enligt 2 kap. 15 c § att inleda en omprövning får dock inte över-

klagas.

7 §24 Andra beslut av en förvaltningsmyndighet enligt denna lag än de som
avses i 5 och 6 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Den systemansvariga myndighetens beslut enligt 8 kap. 2 § får dock inte

överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Den som före den 1 januari 1998 har beviljats nätkoncession för en ut-

landsförbindelse och inte är ett transmissionsnätsföretag eller en juridisk
person där ett sådant företag har ett bestämmande inflytande får inneha nät-
koncessionen trots 2 kap. 10 § andra stycket första meningen. I fråga om en
sådan nätkoncession tillämpas inte 2 kap. 18 § första stycket 3.

3. För en intäktsram som fastställts före ikraftträdandet tillämpas 5 kap.

6�9 §§ i den äldre lydelsen i stället för 5 kap. 1, 7, 9 och 11 §§.

4. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för en sådan omprövning enligt

5 kap. 12 eller 13 § i den äldre lydelsen som har inletts före ikraftträdandet.

5. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau

(Miljö- och energidepartementet)

23 Senaste lydelse 2013:207.

24 Senaste lydelse 2015:259.

2018:1448

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.