SFS 2009:580 Lag om ändring i ellagen (1997:857);

090580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 8 kap. 4, 4 c, 5, 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 4 e–4 g och

8 a §§, av följande lydelse.

8 kap.

4 §

2

En elleverantör får bara leverera el i uttagspunkter där någon har åta-

git sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella elsystemet tillförs lika
mycket el som tas ut i uttagspunkten (balansansvar). Ett sådant åtagande ska
göras genom ett avtal med den systemansvariga myndigheten.

Första stycket tillämpas inte under den tidsfrist som anges i 4 e § första

stycket.

Med uttagspunkt avses därvid den punkt där en elanvändare, enligt avtal

med innehavaren av nätkoncession, tar ut el för förbrukning.

4 c §

3

När den systemansvariga myndigheten får kännedom om att ett avtal

med myndigheten om balansansvar enligt 4 § första stycket ska upphöra att
gälla ska myndigheten utan dröjsmål underrätta de innehavare av nätkonces-
sion på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna där balansansvaret så-
lunda kommer att upphöra att gälla. Innehavarna av nätkoncession ska utan
dröjsmål underrätta berörda elleverantörer.

När någon, som i ett avtal med en elleverantör har åtagit sig balansansva-

ret i de uttagspunkter där elleverantören levererar el, får kännedom om att
detta avtal ska upphöra att gälla ska den balansansvarige utan dröjsmål un-
derrätta den systemansvariga myndigheten och de innehavare av nätkonces-
sion på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna där balansansvaret så-
lunda kommer att upphöra att gälla. Innehavarna av nätkoncession ska utan
dröjsmål underrätta elleverantören.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten med-

delar närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten enligt första och an-
dra styckena.

1 Prop. 2008/09:168, bet. 2008/09:NU23, rskr. 2008/09:268.

2 Senaste lydelse 1999:770.

3 Senaste lydelse 2005:404. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upp-
hävs.

SFS 2009:580

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:580

4 e §

En elleverantör som med omedelbar verkan förlorat sitt balansansvar

äger återställa balansansvaret inom en tidsfrist om tio vardagar, dock högst
femton kalenderdagar. Tidsfristen börjar löpa dagen efter den då elleverantö-
ren tagit del av eller haft möjlighet att ta del av den först mottagna under-
rättelsen enligt 4 c § första eller andra stycket.

Den tidsfrist för att återställa balansansvaret som anges i första stycket

gäller också en elleverantör vars avtal om balansansvar sagts upp och upphör
att gälla före fristens utgång.

Första och andra styckena gäller inte om elleverantören trätt i likvidation,

ställt in betalningarna, försatts i konkurs eller förklarat sig inte ha för avsikt
att återställa balansansvaret.

Om elleverantören under tidsfristen träder i likvidation, ställer in betal-

ningarna, försätts i konkurs, eller förklarar sig inte ha för avsikt att återställa
balansansvaret upphör tidsfristen omedelbart att löpa.

4 f §

En elleverantör som under tidsfristen återställer sitt balansansvar ska

underrätta berörda nätkoncessionshavare om vem som har åtagit sig balans-
ansvaret i de uttagspunkter där elleverantören levererar el. En sådan under-
rättelse ska ha mottagits av nätkoncessionshavaren innan tidsfristen har löpt
ut.

Ett balansansvar som en ny balansansvarig åtagit sig gäller, trots det som

anges i 9 §, från och med dagen efter det att berörd nätkoncessionshavare
mottagit underrättelsen från elleverantören.

Om nätkoncessionshavaren inte har mottagit en underrättelse från elleve-

rantören om vem som är ny balansansvarig i berörda uttagspunkter innan
tidsfristen har löpt ut, ska nätkoncessionshavaren dagen efter fristens utgång
anvisa berörda elanvändare en elleverantör. Denne ska gentemot nätkonces-
sionshavaren ha åtagit sig att leverera el till elanvändare som saknar elleve-
rantör. Ett balansansvar som en ny balansansvarig åtagit sig gäller, trots det
som anges i 9 §, från och med dagen för anvisningen.

Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta elanvändarna om

vilken elleverantör som har anvisats och om ellagens bestämmelser om byte
av elleverantör. Den anvisade elleverantören ska utan dröjsmål underrätta
elanvändarna om de villkor för leveransen som elleverantören tillämpar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten med-

delar närmare föreskrifter om de underrättelser som anges i första och fjärde
styckena.

4 g §

Om en elleverantör inte äger återställa balansansvaret enligt 4 e § el-

ler om en sådan tidsfrist som avses där upphör att löpa enligt 4 e § fjärde
stycket, ska nätkoncessionshavaren så snart som möjligt anvisa berörda elan-
vändare en elleverantör, som gentemot nätkoncessionshavaren har åtagit sig
att leverera el till elanvändare som saknar elleverantör. Den nye balansan-
svariges balansansvar gäller, trots det som anges i 9 §, från och med dagen
för anvisningen.

Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta elanvändarna om

vilken elleverantör som har anvisats och om ellagens bestämmelser om byte
av elleverantör. Den anvisade elleverantören ska utan dröjsmål underrätta
elanvändarna om de villkor för leveransen som elleverantören tillämpar.

background image

3

SFS 2009:580

5 §

4

En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttags-

punkt är, oavsett vad som avtalats, skyldig att fortsätta leverera el tills leve-
ransskyldigheten upphör enligt andra stycket.

Leveransskyldigheten upphör om elanvändaren slutar att ta ut el i uttags-

punkten, om någon annan elleverantör börjar leverera el till elanvändaren i
uttagspunkten eller om överföringen av el enligt 11 kap. 3 eller 4 § eller en-
ligt avtal får avbrytas på grund av att elanvändaren har försummat sina skyl-
digheter gentemot elleverantören.

Den elleverantör som har ett tidsbestämt avtal med elanvändaren om leve-

rans av el ska tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före det att avtalet löper
ut informera elanvändaren om

1. tidpunkten för avtalets upphörande, och
2. konsekvenserna av avtalets upphörande.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte de elleverantörer som avses i

7 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om elleverantörernas informationsskyldighet enligt tredje
stycket.

8 §

5

Elanvändare som saknar elleverantör ska av berörd innehavare av nät-

koncession anvisas en elleverantör, som gentemot nätkoncessionshavaren
har åtagit sig att leverera el till sådana elanvändare.

Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta elanvändaren om

vilken elleverantör som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och
om ellagens bestämmelser om byte av elleverantör.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vad underrättelsen i andra stycket ska innehålla.

Den anvisade elleverantören ska utan dröjsmål underrätta elanvändaren

om de villkor för leveransen som elleverantören avser att tillämpa och om
den dag då elleverantören avser att påbörja leveransen enligt avtalet.

För förbrukningen av den el som inte levererats enligt ett leveransavtal

med en elleverantör, som är leveransskyldig enligt 5 §, ska elanvändaren be-
tala till den anvisade elleverantören enligt de villkor som denne tillämpar.

8 a §

En elanvändare, som har saknat leveransavtal med en enligt 5 § leve-

ransskyldig elleverantör och som inte har anvisats en ny elleverantör enligt
8 §, ska för förbrukningen av el under den tid som elanvändaren har saknat
sådant leveransavtal betala till en elleverantör som anvisas av nätkonces-
sionshavaren och enligt de villkor som den anvisade leverantören tillämpar.

10 §

6

En innehavare av nätkoncession ska enligt de närmare föreskrifter

som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestäm-
mer hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om byte av balans-
ansvarig enligt 4 f § första och tredje styckena, 4 g § första stycket och 9 §.

4 Senaste lydelse 2006:926.

5 Senaste lydelse 2006:926.

6 Senaste lydelse 1999:770.

background image

4

SFS 2009:580

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Nätkoncessionshavaren ska dessutom hålla den systemansvariga myndighe-
ten underrättad om vem som har åtagit sig balansansvaret för hans egna in-
köp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.