SFS 2009:582 Lag om ändring i ellagen (1997:857);

090582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i ellagen (1997:857) ska

införas en ny paragraf, 8 kap. 1 a §, av följande lydelse.

8 kap.

1 a §

Den systemansvariga myndigheten ska fastställa mål för driftsäker-

het under förutsebara förhållanden på stamnätet och på de utlandsförbindel-
ser som är anslutna till stamnätet. Målen ska vara objektiva, öppna och icke-
diskriminerande. De ska underställas regeringen för godkännande. Rege-
ringen bestämmer hur de godkända målen ska offentliggöras.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga

myndigheten får meddela föreskrifter om de krav och skyldigheter som mås-
te iakttas för att de enligt första stycket godkända målen ska uppnås.

Innan föreskrifterna meddelas ska samråd ske med systemansvariga i

länder vars elsystem är förbundna med det svenska stamnätet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:142, bet. 2008/09:NU24, rskr. 2008/09:269.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om
åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar (EUT L 33,
4.2.2006, s. 22, Celex 32006L0089).

SFS 2009:582

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.