SFS 2019:902 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2019:902 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
SFS2019-902.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 11 a § och 4 kap. 8 § ellagen
(1997:857) ska ha följande lydelse.

2 kap.
11 a §
2 En nätkoncession får för sin giltighet göras beroende av att den
som innehar koncessionen ställer säkerhet för kostnaderna att ta bort led-
ningen med tillhörande anläggningar och att vidta andra åtgärder för åter-
ställning. Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten besluta
om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsöknings-

balken. Säkerheten ska prövas av den myndighet som prövar frågan om
nätkoncession och förvaras av länsstyrelsen.

4 kap.
8 §
3 På en regionledning ska inom varje normalt spänningsintervall nät-
tariffen utformas utifrån nätkoncessionshavarens kostnader för samtliga
regionledningar i hela landet som kan hänföras till respektive spännings-
intervall.

Den del av de beräknade kostnaderna som utgörs av betalning för över-

föring på transmissionsnät och på andra regionledningar ska dock beaktas
samlat endast för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom en
och samma nätregion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1998:854.

3 Senaste lydelse 2018:1448.

SFS

2019:902

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.