SFS 2002:121 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2002:121 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
020121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 21 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs ifråga om ellagen (1997:857)

dels att 6 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 3, 6, 7, 9, 11, 14 och 15 §§, 4 kap. 1, 10 och 11 §§, 12 kap.

1 och 2 §§ samt 13 kap. 1 och 5 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas tre nya paragrafer, 3 kap. 10 a och 11 a §§ samt

12 kap. 3 a §, av följande lydelse.

3 kap.

3 §

2

Redovisning av nätverksamhet som grundas på nätkoncession för om-

råde skall avse varje område för sig. Nätmyndigheten skall dock besluta att
en nätkoncessionshavares samtliga områden som ligger geografiskt nära
varandra skall redovisas samlat, om inte områdena sammantagna utgör en
för nätverksamhet olämplig enhet.

Beslut i frågan om områden som avses i första stycket skall omfattas av

samlad redovisning skall fattas när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut
om meddelande av en nätkoncession enligt 2 kap. 1 §, om ändring av grän-
serna för en nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 §, om förlängning av
giltighetstiden för en nätkoncession enligt 2 kap. 14 §, om tillstånd till över-
låtelse av en nätkoncession enligt 2 kap. 16 § eller om återkallelse av en nät-
koncession enligt 2 kap. 18 §. Sådant beslut kan också fattas när i övrigt
ändrade förhållanden föranleder det.

I beslut om samlad redovisning eller ändring av sådana beslut skall det

anges när den samlade redovisningen skall påbörjas eller upphöra.

I områden som redovisas samlat skall en enhetlig nättariff tillämpas från

den dag som nätmyndigheten bestämmer. Tiden får inte sättas senare än fem
år från beslutet om samlad redovisning eller beslutet om ändring av ett så-
dant beslut.

Nätkoncession för område skall redovisas skilt från nätkoncession för

linje. Regeringen får föreskriva undantag beträffande ledningar som omfat-
tas av nätkoncession för linje och som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett
nät som omfattas av nätkoncession för område.

1 Prop. 2001/02:56, bet. 2001/02:NU9, rskr. 2001/02:180.

2 Senaste lydelse 1998:1651.

SFS 2002:121

Utkom från trycket
den 4 april 2002

background image

2

SFS 2002:121

6 §

Den som har nätkoncession för linje är, om det inte finns särskilda

skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning till led-
ningen.

Tvister om koncessionshavarens skyldigheter enligt första stycket prövas

av nätmyndigheten. En tvist om villkoren för anslutning prövas dock inte
om det visas att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare
än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningsta-
gande till berörd part under dennes senaste kända adress.

7 §

Den som har nätkoncession för område är, om det inte finns särskilda

skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning inom om-
rådet till ledningsnätet.

Tvister om koncessionshavarens skyldigheter enligt första stycket prövas

av nätmyndigheten. En tvist om villkoren för anslutning prövas dock inte
om det visas att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare
än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningsta-
gande till berörd part under dennes senaste kända adress.

9 §

Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el

för annans räkning.

�verföringen av el skall vara av god kvalitet.
En nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen i

den utsträckning kostnaderna för att avhjälpa bristerna är rimliga i förhål-
lande till de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med bristerna.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om god kvalitet på överföringen av el.

10 a §

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får, på an-

sökan av en innehavare av nätkoncession för område, i ett enskilt fall medge
undantag från kravet i 10 § första stycket på mätning av överföringens för-
delning över tiden. Ett undantag får bara medges för mätningen i inmat-
ningspunkterna inom koncessionsområdet eller, då flera koncessionsområ-
den redovisas samlat enligt 3 § första stycket, inom koncessionsområdena
hos samtliga de produktionsanläggningar som har ett säkringsabonnemang
om högst 200 ampère eller som kan leverera en effekt om högst 135 kilowatt
vid lågspänning.

Ett undantag får medges bara om det inte mer än obetydligt påverkar be-

räkningen enligt 10 § andra stycket av fördelningen över tiden av elanvän-
darnas förbrukning.

Ett undantag får medges för högst tre år åt gången.
Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får meddela när-

mare föreskrifter om meddelande av undantag.

11 §

3

En elanvändare som begär att hans elförbrukning skall mätas på an-

nat sätt än enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § skall av
nätkoncessionshavaren debiteras merkostnaden för denna mätning och för
rapporteringen av resultaten av dessa mätningar. Om mätningen av elanvän-
darens förbrukning därvid kräver en annan mätutrustning än vid mätning en-

3 Senaste lydelse 1999:770.

background image

3

SFS 2002:121

ligt de nämnda föreskrifterna skall elanvändaren debiteras kostnaden för mä-
taren med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i uttags-
punkten.

Andra kostnader för mätning än de som nu nämnts får inte debiteras en-

skilda elanvändare.

Tvister i frågor som avses i första eller andra stycket prövas av nätmyn-

digheten. En tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning
kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessions-
havaren sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes se-
naste kända adress.

11 a §

En elproducent som begär att hans inmatning skall mätas på annat

sätt än enligt ett meddelat undantag enligt 10 a § skall av nätkoncessions-
havaren debiteras merkostnaden för denna mätning och för rapporteringen
av resultaten av dessa mätningar. Om mätningen av elproducentens inmat-
ning därvid kräver en annan mätutrustning än vid mätning enligt det medde-
lade undantaget, skall elproducenten debiteras kostnaden för mätaren med
tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i inmatningspunk-
ten.

Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av nätmyndigheten. En

tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till
nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett
skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress.

14 §

4

Kostnaden för en mätare med tillhörande insamlingsutrustning och

för dess installation i inmatningspunkten hos en elproducent skall av nätkon-
cessionshavaren debiteras elproducenten. För de elproducenter som avses i
4 kap. 10 §, gäller detta bara i den utsträckning som föreskriften i 3 kap.
11 a § första stycket är tillämplig.

Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av nätmyndigheten. En

tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till
nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett
skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress.

15 §

Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den

nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersätt-
ningen skall motsvara

1. värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från

anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och

2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha

sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som
blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av ersätt-

ningen enligt första stycket.

Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av nätmyndigheten. En

tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till

4 Senaste lydelse 1999:770.

background image

4

SFS 2002:121

nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett
skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress.

4 kap.

1 §

Nättariffer skall vara utformade så, att nätkoncessionshavarens sam-

lade intäkter från nätverksamheten är skäliga i förhållande till dels de objek-
tiva förutsättningarna att bedriva nätverksamheten, dels nätkoncessions-
havarens sätt att bedriva nätverksamheten.

Nättariffer skall vara utformade på sakliga grunder.

10 §

5

En innehavare av en produktionsanläggning som kan leverera en ef-

fekt om högst 1 500 kilowatt skall för överföring av el betala endast den del
av avgiften enligt nättariffen som motsvarar den årliga kostnaden för mät-
ning, beräkning och rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Innehava-
ren skall dessutom betala engångsavgift för anslutning.

Om flera sådana anläggningar som är belägna i närheten av varandra ge-

mensamt matar in el på ledningsnätet, skall anläggningarna betraktas som
separata anläggningar vid tillämpningen av denna paragraf.

Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av nätmyndigheten. En

tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till
nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett
skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress.

11 §

6

Den som har nätkoncession skall på begäran utan dröjsmål lämna

skriftlig uppgift om sin nättariff.

Vid begäran om ny anslutning skall uppgift enligt första stycket lämnas

inom skälig tid.

Den som har nätkoncession skall offentliggöra sin nättariff till den del den

avser avgifter och övriga villkor för överföring av el.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av nättariff enligt tredje
stycket.

12 kap.

1 §

7

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas, såvitt avser frågor om
elsäkerhet och driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

Tillsynen i övrigt över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter och

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av nätmyndigheten.

Tillsynen enligt andra stycket omfattar inte efterlevnaden av elleverantö-

rernas skyldigheter enligt 8 kap. och av bestämmelserna i 7, 10 och 11 kap.

5 Senaste lydelse 1999:770.

6 Senaste lydelse 1998:1651.
�ndringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

7 Senaste lydelse 1999:770.

background image

5

SFS 2002:121

2 §

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med
vite.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela föreskrifter om insamling av de uppgifter som behövs för bedöm-
ning av nättariffers skälighet.

3 a §

Om nätmyndigheten avser att utöva tillsyn över en nätkoncessions-

havares nättariff skall koncessionshavaren underrättas om detta.

Nätmyndigheten får inte meddela ett föreläggande enligt 3 § som avser en

nätkoncessionshavares nättariff för ett visst räkenskapsår om inte nätmyn-
digheten har underrättat nätkoncessionshavaren enligt första stycket senast
ett år efter utgången av detta räkenskapsår.

13 kap.

1 §

8

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. bryter mot 2 kap. 1 eller 3 §,
2. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 11 §, eller
3. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § tredje

stycket eller 9 kap. 1 § andra stycket.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 kap.

17 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.

5 §

9

Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18�20 §§, 3 kap. 3 §, 6�8 §§,

11, 11 a, 14 och 15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§ samt 12 kap. 8 och 11 §§, beslut
av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2�4 §§ samt beslut av den system-
ansvariga myndigheten om ersättning till den som enligt 8 kap. 2 § beordrats
öka eller minska produktionen av el får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut en-

ligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 3 kap. 10 a och

11 a §§ samt i övrigt den 1 juli 2002.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket i dess nya lydelse tilllämpas

första gången i fråga om redovisning för det räkenskapsår som börjar den
1 januari 2003 eller närmast därefter.

3. Nätkoncessionshavare som innehar flera nätkoncessioner för område

skall före utgången av augusti 2002 till nätmyndigheten anmäla hur konces-
sionshavaren anser att redovisning av områdena enligt 3 kap. 3 § första
stycket i dess nya lydelse skall ske. Nätmyndigheten skall därefter fatta be-
slut om detta. Om nätmyndigheten inte inom fyra månader från det anmälan

8 Senaste lydelse 1998:665.

9 Senaste lydelse 1999:770.

background image

6

SFS 2002:121

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

kom in fattat beslut i redovisningsfrågan skall redovisning ske i enlighet
med koncessionshavarens anmälan. Nätmyndighetens beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

4. Beslut som meddelats enligt 3 kap. 3 § första stycket i dess äldre ly-

delse gäller till dess nätmyndigheten meddelat ett nytt beslut enligt punkten
3 eller tidsfristen i punkten 3 löpt ut samt ny redovisning skall påbörjas en-
ligt 3 kap. 3 § tredje stycket och punkten 2.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 1 § i dess nya lydelse tillämpas första gången i

fråga om nättariffer som gäller från och med det räkenskapsår som börjar
den 1 juli 2002 eller närmast därefter.

6. Bestämmelserna i 3 kap. 6 § andra stycket, 7 § andra stycket, 11 §

tredje stycket, 11 a § andra stycket, 14 § andra stycket och 15 § tredje
stycket samt 4 kap. 10 § tredje stycket i deras nya lydelse tillämpas på så-
dana tvister, i vilka ansökan kommit in till nätmyndigheten den 1 juli 2004
eller senare.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.