SFS 2005:404 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2005:404 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
050404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om ellagen (1997:857)

dels att nuvarande 3 kap. 1 § och 8 kap. 4 a § skall betecknas 3 kap. 1 a §

och 8 kap. 4 c §,

dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 2, 4�7 och 10 §§, 4 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap.

1 §, 12 kap. 1 §, 13 kap. 5 §, rubriken till 8 kap. samt rubrikerna närmast
före 3 kap. 2 §, 8 kap. 1 § och 12 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 1 § skall sättas närmast före 3 kap.

1 a §,

dels att det i lagen skall införas elva nya paragrafer, 1 kap. 4 a och 4 b §§,

3 kap. 1, 1 b, 16 och 17 §§, 8 kap. 4 a, 4 b, 12 och 13 §§, 12 kap. 1 a § samt
närmast före 3 kap. 1, 16 och 17 §§ och 8 kap. 12 § nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.

1 § I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel
med el i vissa fall samt om elsäkerhet. Dessutom ges vissa föreskrifter om
fjärrvärmeverksamhet.

4 a § Med fjärrvärmeverksamhet avses i denna lag distribution i ett rörled-
ningssystem av hetvatten eller annan värmebärare för uppvärmningsända-
mål, dock bara om verksamheten riktar sig till en obestämd krets av kunder
inom ett visst geografiskt område.

Produktionen av den värmebärare som distribueras i rörledningssystemet

ingår i fjärrvärmeverksamheten i den utsträckning som produktionen bedrivs
av det företag som distribuerar värmebäraren.

4 b § Med kraftvärmeverk avses i denna lag en anläggning där el och
värme kan produceras samtidigt och där värmen, helt eller delvis, används i
fjärrvärmeverksamhet.

1 Prop. 2004/05:62, bet. 2004/05:NU14, rskr. 2004/05:246.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/
92/EG (EUT L 176, 15.7.2003, s. 37, Celex 32003L0054).

SFS 2005:404

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:404

3 kap.

Inledande bestämmelse

1 § Ett företag som bedriver nätverksamhet ansvarar för drift och under-
håll och, vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, dess
anslutning till andra ledningsnät. Företaget svarar också för att dess led-
ningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan
uppfylla rimliga krav på överföring av el.

1 b § I ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i en koncern
vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare får inte en styrelseleda-
mot, verkställande direktör eller firmatecknare samtidigt vara styrelseleda-
mot, verkställande direktör eller firmatecknare i ett företag som bedriver
produktion av eller handel med el.

Vid tillämpningen av första stycket skall med elanvändare förstås den

som enligt avtal med den som bedriver nätverksamheten tar ut el från elnätet
i en eller flera uttagspunkter.

Redovisning av nätverksamhet m.m.

2 § Nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet skall ekonomiskt redovisas
var för sig och skilt från annan verksamhet.

Vid redovisning av fjärrvärmeverksamhet enligt första stycket skall den

elproduktion som skett i ett kraftvärmeverk och försäljningen av denna el
anses ingå i fjärrvärmeverksamheten.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får
meddela närmare föreskrifter om redovisning av nätverksamhet och av fjärr-
värmeverksamhet.

5 § Revisor hos den som bedriver nätverksamhet eller fjärrvärmeverksam-
het skall göra en särskild granskning av redovisningen av verksamheten.

Revisorn skall årligen i ett särskilt intyg avge ett utlåtande i frågan om re-

dovisningen av nätverksamheten eller fjärrvärmeverksamheten skett enligt
gällande bestämmelser. Intyget skall av företaget ges in till nätmyndigheten.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om revision av nätverksam-

het och av fjärrvärmeverksamhet.

6 §

3 Den som har nätkoncession för linje är, om det inte finns särskilda

skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning till led-
ningen.

Tvister om koncessionshavarens skyldigheter enligt första stycket prövas

av nätmyndigheten. Beslut i ett sådant ärende skall fattas inom två månader
från det att ansökan kommit in till nätmyndigheten. Om myndigheten behö-
ver ytterligare tid för att avgöra ärendet får nätmyndigheten förlänga tiden
med två månader eller, om sökanden medger det, med den ytterligare tid
som kan behövas för att ärendet skall kunna avgöras.

Nätmyndighetens beslut enligt andra stycket gäller omedelbart.

3 Senaste lydelse 2002:121.

background image

3

SFS 2005:404

En tvist om villkoren för anslutning prövas inte, om det visas att ansökan

om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nät-
koncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under
dennes senaste kända adress.

7 §

4 Den som har nätkoncession för område är, om det inte finns särskilda

skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning inom om-
rådet till ledningsnätet.

Tvister om koncessionshavarens skyldigheter enligt första stycket prövas

av nätmyndigheten. Beslut i ett sådant ärende skall fattas inom två månader
från det att ansökan kommit in till nätmyndigheten. Om myndigheten behö-
ver ytterligare tid för att avgöra ärendet får nätmyndigheten förlänga tiden
med två månader eller, om sökanden medger det, med den ytterligare tid
som kan behövas för att ärendet skall kunna avgöras.

Nätmyndighetens beslut enligt andra stycket gäller omedelbart.
En tvist om villkoren för anslutning prövas inte, om det visas att ansökan

om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nät-
koncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under
dennes senaste kända adress.

10 §

5 Den som har nätkoncession är skyldig att utföra mätning av mäng-

den överförd el och dess fördelning över tiden.

Om en elanvändare har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere skall

nätkoncessionshavaren i stället dels preliminärt beräkna mängden överförd
el och dess fördelning över tiden (preliminär schablonberäkning), dels slut-
ligt mäta mängden överförd el och beräkna dess fördelning över tiden (slut-
lig schablonberäkning). Detta gäller inte en elanvändare som begärt att
mängden överförd el och dess fördelning över tiden skall mätas.

Det åligger nätkoncessionshavaren att rapportera resultaten av de mät-

ningar och beräkningar som nämns i första och andra styckena.

Närmare föreskrifter om angivna skyldigheter meddelas av regeringen el-

ler den myndighet som regeringen bestämmer.

Anskaffande av el för att täcka nätförluster

16 § Den som har nätkoncession skall anskaffa den el som är avsedd att
täcka nätförluster på ett öppet, icke-diskriminerande och marknadsorienterat
sätt.

Upprättande av övervakningsplan

17 § Den som har nätkoncession skall upprätta en övervakningsplan och se
till att övervakningsplanen följs.

Av övervakningsplanen skall det framgå vilka åtgärder som skall vidtas

för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på el-
marknaden. I planen skall särskilt anges de särskilda skyldigheter som de
anställda har för att detta mål skall uppnås.

4 Senaste lydelse 2002:121.

5 Senaste lydelse 1999:770.

background image

4

SFS 2005:404

Koncessionshavaren skall årligen upprätta en rapport över de åtgärder

som vidtagits enligt planen. Rapporten skall offentliggöras samt ges in till
nätmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om innehållet i övervakningsplanen och om
offentliggörandet av den årliga rapporten.

4 kap.

1 §

6 Nättariffer skall vara utformade så, att nätkoncessionshavarens sam-

lade intäkter från nätverksamheten är skäliga i förhållande till dels de objek-
tiva förutsättningarna att bedriva nätverksamheten, dels nätkoncessionsha-
varens sätt att bedriva nätverksamheten.

Nättariffer skall vara objektiva och icke-diskriminerande.
Vid utformandet av nättariffer för överföring av el skall särskilt beaktas

antalet anslutningspunkter, anslutningspunkternas geografiska läge, mäng-
den överförd energi och abonnerad effekt och kostnaderna för överliggande
nät samt kvaliteten på överföringen av el.

Vid utformandet av nättariff för anslutning till en ledning eller ett led-

ningsnät skall särskilt beaktas anslutningspunktens geografiska läge och den
avtalade effekten i anslutningspunkten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om utformningen av nättariffer.

7 kap.

2 §

7 Om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16�18 §§ kom-

munallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § 1 eller
fjärrvärmeverksamhet, skall verksamheten drivas på affärsmässig grund och
redovisas särskilt.

8 kap. �vergripande systemansvar och balansansvar m.m.

�vergripande systemansvar

1 § Regeringen skall utse en myndighet som har det övergripande ansvaret
för att elektriska anläggningar samverkar driftsäkert så att balans inom hela
eller delar av landet kortsiktigt upprätthålls mellan produktion och förbruk-
ning av el (systemansvarig myndighet).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i den mån

det behövs av hänsyn till driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, med-
dela föreskrifter om kontroll, provning eller besiktning samt andra föreskrif-
ter som angår elektriska anläggningar, anordningar avsedda att anslutas till
sådana anläggningar, elektrisk materiel eller elektriska installationer.

4 a § Villkoren i balansavtalen skall vara objektiva och icke-diskrimine-
rande.

6 Senaste lydelse 2002:121.

7 Senaste lydelse 2000:602.

background image

5

SFS 2005:404

Den systemansvariga myndigheten får inte ingå balansavtal förrän de me-

toder som har använts för att utforma avtalen har godkänts av nätmyndighe-
ten. Godkännande skall lämnas, om metoderna kan antas leda till att avtalen
uppfyller kraven enligt första stycket.

Ett beslut enligt andra stycket gäller omedelbart. Nätmyndigheten skall

delge beslutet enligt 16 § första stycket och 17 § första stycket delgivnings-
lagen (1970:428).

4 b § Den systemansvariga myndigheten skall offentliggöra de villkor som
tillämpas i balansavtalen samt på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig upp-
gift om dessa villkor.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av villkor enligt första
stycket.

Angivande av elens ursprung

12 § Elleverantörer skall på eller i samband med fakturor avseende försälj-
ning av el och i reklam som vänder sig till elanvändare lämna uppgift om

1. varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga sammansättning

av energikällor som använts för att framställa den el som elleverantören
sålde under närmast föregående kalenderår, och

2. den inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid samt den mängd

kärnbränsleavfall som framställningen av den försålda elen har orsakat.

Om elleverantören har köpt el på en elbörs eller importerat den från före-

tag som är belägna utanför Europeiska unionen får uppgifterna enligt första
stycket 1 baseras på uppgifter som elbörsen eller företagen tillhandahållit.

De uppgifter som anges i första stycket 2 får lämnas genom hänvisning till

referenskällor som är tillgängliga för allmänheten.

13 § Elproducenter skall offentliggöra de uppgifter som elleverantörer be-
höver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 12 § första stycket.

En elleverantör som inte producerar el skall på begäran av andra elleve-

rantörer lämna de uppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sina skyl-
digheter enligt 12 § första stycket.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som anges i första och
andra styckena.

12 kap.

Tillsynsmyndigheter m.m.

1 §

8 Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas, såvitt avser frågor om
elsäkerhet och driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

8 Senaste lydelse 2002:121.

background image

6

SFS 2005:404

Tillsynen i övrigt över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter och

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av nätmyndigheten.

Tillsynen enligt andra stycket omfattar inte bestämmelserna i 7, 10 och

11 kap. samt efterlevnaden av elleverantörernas skyldigheter enligt 8 kap. 1�
11 §§.

Nätmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för till-
träde till nät för gränsöverskridande elhandel.

9

1 a § �renden om undantag enligt artikel 7.1, 7.2 och 7.3 i rådets förord-
ning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät
för gränsöverskridande elhandel prövas av regeringen.

Nätmyndigheten skall utreda ärenden som anges i första stycket och där-

efter, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning. Nät-
myndigheten skall därvid offentliggöra sitt yttrande.

13 kap.

5 §

10 Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18�20 §§, 3 kap. 3, 6�8, 11,

14 och 15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§, 8 kap. 4 a § samt 12 kap. 8 och 11 §§,
beslut av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2�4 §§ samt beslut av den sys-
temansvariga myndigheten om ersättning till den som enligt 8 kap. 2 § be-
ordrats öka eller minska produktionen av el får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät-
ten.

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut en-

ligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 3 kap. 10 § och i öv-

rigt den 1 juli 2005.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 2 § och 3 kap. 5 § första och andra styckena i

dess nya lydelse tillämpas första gången, såvitt avser fjärrvärmeverksamhet,
i fråga om redovisning respektive revision för det räkenskapsår som börjar
den 1 juli 2005 eller närmast därefter.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 6 § andra stycket och 3 kap. 7 § andra stycket

i deras nya lydelse samt bestämmelserna i 3 kap. 6 § tredje stycket och
3 kap. 7 § tredje stycket tillämpas på sådana tvister i vilka ansökan kommer
in till nätmyndigheten den 1 juli 2005 eller senare.

4. En koncessionshavare som före den 1 november 2004 har ingått ett av-

tal om inköp av el för att täcka nätförluster får tillämpa avtalet under dess
återstående giltighetstid, dock längst till utgången av oktober 2007.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 1 § första�fjärde styckena i deras nya lydelse

tillämpas på nättariffer som gäller från och med det räkenskapsår som börjar
den 1 juli 2005 eller närmast därefter.

9 EUT L 176, 15.7.2003, s. 1 (Celex 32003R1228).

10 Senaste lydelse 2003:117.

background image

7

SFS 2005:404

6. Balansavtal som den systemansvariga myndigheten har ingått före den

1 juli 2005 omfattas inte av den nya bestämmelsen i 8 kap. 4 a § under avta-
lens återstående giltighetstid.

7. Bestämmelserna i 8 kap. 12 § tillämpas från och med den 1 april 2006.
8. Bestämmelserna i 8 kap. 13 § tillämpas från och med den 1 februari

2006.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.