SFS 2021:312 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2021:312 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
SFS2021-312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857)

Utfärdad den 29 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i ellagen (1997:857) ska införas
en ny paragraf, 5 kap. 29 a §, av följande lydelse.

5 kap.
29 a §
När det gäller en nätverksamhet som i fråga om tillsynsperioden
2020�2023 har ett särskilt investeringsutrymme enligt lagen (2021:311) om
särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet, ska 29 § första stycket
inte tillämpas i fråga om ett underskott i förhållande till intäktsramen för den
tillsynsperioden och 29 § andra stycket inte tillämpas vid avstämning mot
intäktsramen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:94, bet. 2020/21:NU15, rskr. 2020/21:256.

SFS

2021:312

Publicerad
den

30 april 2021

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.