SFS 1998:854 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 1998:854 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
980854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om ellagen (1997:857)

dels

att 2 kap. 8 och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 8 a och 11 a §§,

av följande lydelse.

2 kap.

8 §

3

En nätkoncession för linje får inte strida mot en detaljplan eller områ-

desbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motver-
kas, får dock mindre avvikelser göras.

8 a §

Vid prövning av frågor om meddelande av nätkoncession för linje

skall bestämmelserna i 2�4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken till-
lämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om nätkoncession

för linje. När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskriv-
ningen samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

11 §

En nätkoncession skall förenas med de villkor som behövs för att

skydda allmänna intressen och enskild rätt samt med de villkor för anlägg-
ningens utförande och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl eller för att i
övrigt skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och
främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resur-
ser eller som av annat skäl behövs från allmän synpunkt.

11 a §

En nätkoncession får för sin giltighet göras beroende av att den som

innehar koncessionen ställer säkerhet för kostnaderna att ta bort ledningen
med tillhörande anläggningar och att vidta andra åtgärder för återställning.
Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa sä-
kerhet.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

3

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 1998:854

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:854

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten besluta
om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-

ken. Säkerheten skall prövas av den myndighet som prövar frågan om nät-
koncession och förvaras av länsstyrelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om prövning av nätkoncession skall handläggas och bedö-

mas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraft-
trädande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock
tillämpas omedelbart.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.