SFS 2002:653 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2002:653 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
020653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 19 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels

att 2 kap. 4 §, 4 kap. 5 och 8 §§ samt 8 kap. 8 § skall ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 4 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

4 §

Regeringen får föreskriva undantag från kravet på nätkoncession enligt

1 § och förbudet att börja bygga enligt 3 § i fråga om vissa slag av ledningar
eller stationer eller i fråga om ledningar eller stationer inom vissa områden.
En sådan föreskrift får dock inte avse utlandsförbindelser.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får i

det enskilda fallet medge undantag från kravet på nätkoncession enligt 1 §.
Undantag får medges bara för ledningar som är i bruk den 1 januari 1998.
Undantag skall medges för en bestämd tid, som kan förlängas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får i

det enskilda fallet meddela ett bindande besked om huruvida en eller flera
elektriska starkströmsledningar omfattas av föreskrifter om undantag från
kravet på nätkoncession.

Ansökan om ett bindande besked får även göras av innehavaren av nät-

koncessionen för det område, där ledningen eller ledningarna är belägna.

4 kap.

5 §

På en ledning som omfattas av en nätkoncession för linje och där spän-

ningen understiger 220 kilovolt (regionledning), får inte nättariffen, utom
engångsavgift för anslutning, på varje spänningsnivå utformas med hänsyn
till var en uttagspunkt är belägen i förhållande till ledningens anslutning till
annan nätkoncessionshavares ledning som omfattas av nätkoncession för
linje.

Tillstånd till avvikelse från vad som anges i första stycket får meddelas i

enlighet med 6 §.

Nättariffen för en elektrisk anläggning som tar ut el direkt från en trans-

formator på en regionledning skall utformas med utgångspunkt i nättariffen

1

Prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317.

SFS 2002:653

Utkom från trycket
den 2 juli 2002

background image

2

SFS 2002:653

för spänningsnivån omedelbart före transformatorn med ett skäligt tillägg
för nedtransformeringen.

8 §

Vid skälighetsbedömningen av nättariffen för en regionledning skall

de beräknade kostnaderna för den prestation som nätkoncessionshavaren har
att utföra och hans sätt att utföra prestationen bedömas samlat inom varje
normalt spänningsintervall för nätkoncessionshavarens samtliga regionled-
ningar i hela landet.

Den del av de beräknade kostnaderna som utgörs av betalning för över-

föring på stamnätet och andra regionledningar skall dock bedömas samlat
endast för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom en och
samma region.

8 kap.

4 a §

När den systemansvariga myndigheten får kännedom om att ett avtal

med myndigheten om balansansvar enligt 4 § första stycket skall upphöra att
gälla skall myndigheten utan dröjsmål underrätta de innehavare av nätkon-
cession på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna där balansansvaret
sålunda kommer att upphöra att gälla. Innehavarna av nätkoncession skall
utan dröjsmål underrätta berörda elleverantörer.

När någon, som i ett avtal med en elleverantör har åtagit sig balansansva-

ret i de uttagspunkter där elleverantören levererar el, får kännedom om att
detta avtal skall upphöra att gälla skall den balansansvarige utan dröjsmål
underrätta den systemansvariga myndigheten och de innehavare av nätkon-
cession på vars ledningsnät de uttagspunkter är belägna där balansansvaret
sålunda kommer att upphöra att gälla.

Om en elleverantör saknar eller det kan befaras att han kan komma att

sakna någon som har åtagit sig balansansvaret i de uttagspunkter där han,
enligt 5 § första stycket, är leveransskyldig skall den systemansvariga myn-
digheten anvisa honom någon som gentemot myndigheten har åtagit sig
balansansvaret i sådana uttagspunkter. Detta åtagande skall gälla från det att
det tidigare balansansvaret upphörde att gälla.

Den systemansvariga myndigheten skall omedelbart underrätta berörda

nätkoncessionshavare om vem som har anvisats som balansansvarig. Nät-
koncessionshavarna skall utan dröjsmål underrätta berörda elleverantörer
om vem som har anvisats som balansansvarig i uttagspunkterna.

8 §

2

Elanvändare som saknar elleverantör skall av berörd innehavare av

nätkoncession anvisas en elleverantör, som gentemot nätkoncessionshavaren
har åtagit sig att leverera el till sådana elanvändare.

Den anvisade elleverantören skall omedelbart underrätta elanvändaren om

de villkor för leveransen som han avser att tillämpa och om den dag då han
avser att påbörja leveransen enligt avtalet.

För förbrukningen av den el som inte levererats enligt ett leveransavtal

med en elleverantör skall elanvändaren betala till den anvisade elleverantö-
ren enligt de villkor som denne tillämpar.

2

Senaste lydelse 1999:770.

background image

3

SFS 2002:653

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 5 och 8 §§ i deras nya lydelse tillämpas första

gången i fråga om nättariffer som gäller från och med det räkenskapsår som
börjar den 1 augusti 2002 eller närmast därefter.

3. 8 kap. 8 § i sin äldre lydelse tillämpas i de fall då en elleverantör har an-

visats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.