SFS 1999:770 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 1999:770 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
990770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 14 oktober 1999.

Enligt riksdagen beslut

1

föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels

att 3 kap. 12 och 13 §§, 5 kap. samt 8 kap. 4�6 §§ skall upphöra att

gälla,

dels

att nuvarande 1 kap. 6 § skall betecknas 1 kap. 7 §,

dels

att 1 kap. 4 §, 3 kap. 10, 11 och 14 §§, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 §, 13

kap. 5 § samt rubrikerna närmast före 3 kap. 10 § och 3 kap. 11 § skall ha
följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 1 kap. 6 § samt 8 kap.

4�11 §§, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsledningar till

förfogande för överföring av el. Till nätverksamhet hör också projektering,
byggande och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorstationer,
anslutning av elektriska anläggningar, mätning och beräkning av överförd
effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på
det elektriska nätet.

Med anslutning av elektriska anläggningar avses också återinkoppling av

en befintlig anläggning och höjning av avtalad effekt i inmatnings- eller ut-
tagspunkt.

6 §

Med elleverantör avses den som yrkesmässigt levererar el som har pro-

ducerats av honom själv eller någon annan.

En elanvändare som importerar el skall fullgöra de skyldigheter som ålig-

ger en elleverantör.

Regeringen får föreskriva undantag från första stycket för verksamhet

inom en byggnad eller ett begränsat område.

3 kap.

Skyldighet att mäta och beräkna överförd el

10 §

Den som har nätkoncession är skyldig att utföra mätning av mängden

överförd el och dess fördelning över tiden.

1

Prop. 1998/99:137, bet. 1999/2000:NU4, rskr. 1999/2000:1.

SFS 1999:770

Utkom från trycket
den 26 oktober 1999

background image

2

SFS 1999:770

Om en elanvändare har ett säkringsabonnemang om högst 200 ampère el-

ler tar ut en effekt om högst 135 kilowatt vid lågspänning skall nätkonces-
sionshavaren i stället dels preliminärt beräkna mängden överförd el och dess
fördelning över tiden (preliminär schablonberäkning), dels slutligt mäta
mängden överförd el och beräkna dess fördelning över tiden (slutlig scha-
blonberäkning). Detta gäller inte en elanvändare som begärt att mängden
överförd el och dess fördelning över tiden skall mätas.

Det åligger nätkoncessionshavaren att rapportera resultaten av de mät-

ningar och beräkningar som nämns i första och andra styckena.

Närmare föreskrifter om angivna skyldigheter meddelas av regeringen el-

ler den myndighet som regeringen bestämmer.

Kostnader för mätning och beräkning

11 §

2

En elanvändare som begär att hans elförbrukning skall mätas på an-

nat sätt än enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § skall debi-
teras merkostnaden för denna mätning och för rapporteringen av resultaten
av dessa mätningar. Om mätningen av elanvändarens förbrukning därvid
kräver en annan mätutrustning än vid mätning enligt de nämnda föreskrif-
terna skall elanvändaren debiteras kostnaden för mätaren med tillhörande in-
samlingsutrustning och för dess installation i uttagspunkten.

Andra kostnader för mätning än de som nu nämnts får inte debiteras en-

skilda elanvändare.

Tvister om nätkoncessionshavarens skyldigheter enligt denna paragraf

prövas av nätmyndigheten.

14 §

Kostnaden för en mätare med tillhörande insamlingsutrustning och

för dess installation i inmatningspunkten hos en elproducent skall av nätkon-
cessionshavaren debiteras elproducenten. Detta gäller inte de elproducenter
som avses i 4 kap. 10 §.

Tvister om nätkoncessionshavarens skyldigheter enligt denna paragraf

prövas av nätmyndigheten.

4 kap.

10 §

En innehavare av en produktionsanläggning som kan leverera en ef-

fekt om högst 1 500 kilowatt skall för överföring av el betala endast den del
av avgiften enligt nättariffen som motsvarar den årliga kostnaden för mät-
ning, beräkning och rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Innehava-
ren skall dessutom betala engångsavgift för anslutning.

Om flera sådana anläggningar som är belägna i närheten av varandra ge-

mensamt matar in el på ledningsnätet, skall anläggningarna betraktas som
separata anläggningar vid tillämpningen av denna paragraf.

Tvister om de skyldigheter enligt första stycket som innehavaren av en

produktionsanläggning har prövas av nätmyndigheten.

2

�ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

background image

3

SFS 1999:770

8 kap.

4 §

En elleverantör får bara leverera el i uttagspunkter där någon har åtagit

sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella elsystemet tillförs lika
mycket el som tas ut i uttagspunkten (balansansvar). Ett sådant åtagande
skall göras genom ett avtal med den systemansvariga myndigheten.

Med uttagspunkt avses därvid den punkt där en elanvändare, enligt avtal

med innehavaren av nätkoncession, tar ut el för förbrukning.

5 §

En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttags-

punkt är skyldig att fortsätta leverera el tills leveransskyldigheten upphör en-
ligt andra stycket.

Leveransskyldigheten upphör om elanvändaren slutar att ta ut el i uttags-

punkten, om någon annan elleverantör börjar leverera el till elanvändaren i
uttagspunkten eller om överföringen av el enligt 11 kap. 3 eller 4 § eller en-
ligt avtal får avbrytas på grund av att elanvändaren har försummat sina skyl-
digheter gentemot elleverantören.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte de elleverantörer som avses i

7 §.

6 §

En elleverantör, som skall börja leverera el i en uttagspunkt skall ome-

delbart anmäla detta till berörd innehavare av nätkoncession. Anmälan skall
även innehålla en uppgift om vem som har åtagit sig balansansvaret i uttags-
punkten.

En elleverantör som övertar leveranserna till en elanvändare i dennes ut-

tagspunkt får bara göra detta från och med den första dagen i en kalendermå-
nad. Anmälan enligt första stycket skall därvid ske senast en månad innan
övertagandet skall ske.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte de elleverantörer

som avses i 7 §.

En innehavare av nätkoncession som tar emot en anmälan enligt första

stycket skall sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om elleverantörers skyldigheter enligt första
stycket.

7 §

En elleverantör som avser att under en angiven tid leverera en fastställd

mängd el till en elanvändare skall anmäla detta till den elleverantör som en-
ligt 5 § första stycket är leveransskyldig i elanvändarens uttagspunkt och till
den som har åtagit sig balansansvaret i uttagspunkten.

8 §

Elanvändare som saknar elleverantör skall av berörd innehavare av nät-

koncession anvisas en elleverantör, som gentemot nätkoncessionshavaren
har åtagit sig att leverera el till sådana elanvändare.

Den anvisade elleverantören skall omedelbart underrätta elanvändaren om

de villkor för leveransen som han avser att tillämpa och om den dag då han
avser att påbörja leveransen.

2*

SFS 1999:770�778

background image

4

SFS 1999:770

9 §

Den som övertar balansansvaret i en elanvändares uttagspunkt får bara

göra det från och med den första dagen i en kalendermånad. Den elleveran-
tör som enligt 5 § första stycket är leveransskyldig i uttagspunkten skall en-
ligt de närmare föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, nätmyndigheten meddelar underrätta berörd innehavare av nätkon-
cession om övertagandet senast en månad innan det skall ske.

Den systemansvariga myndigheten får, om det finns särskilda skäl, i det

enskilda fallet medge att balansansvaret i en uttagspunkt skall börja gälla ti-
digare än vad som följer av första stycket.

En innehavare av nätkoncession som tar emot en anmälan enligt första

stycket skall sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten.

10 §

En innehavare av nätkoncession skall enligt de närmare föreskrifter

som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om de uppgifter som
har lämnats enligt 9 §. Han skall dessutom hålla den systemansvariga myn-
digheten underrättad om vem som har åtagit sig balansansvaret för hans egna
inköp.

11 §

Den systemansvariga myndigheten skall svara för avräkningen mel-

lan de balansansvariga enligt de föreskrifter som regeringen eller, efter re-
geringens bemyndigande, myndigheten meddelar.

12 kap.

1 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller vill-

kor som har meddelats med stöd av lagen utövas, såvitt avser frågor om elsä-
kerhet och driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

Tillsynen i övrigt över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter och

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av nätmyndigheten.

Tillsynen omfattar inte elleverantörernas skyldigheter enligt 8 kap.

13 kap.

5 §

3

Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18�20 §§, 3 kap. 3 §, 6�8 §§,

11, 14 och 15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§ samt 12 kap. 8 och 11 §§, beslut av
en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2�4 §§ samt beslut av den systemansva-
riga myndigheten om ersättning till den som enligt 8 kap. 2 § beordrats öka
eller minska produktionen av el får överklagas hos allmän förvaltningsdoms-
tol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut en-

ligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

3

Senaste lydelse 1998:1651.

background image

5

SFS 1999:770

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.
2. Elleverantörer som är leveransskyldiga enligt 8 kap. 5 § första stycket

skall senast den 1 december 1999 underrätta berörda innehavare av nätkon-
cession om i vilka uttagspunkter de levererar el. Detta gäller dock inte de el-
leverantörer som före den 1 november 1999 omfattades av bestämmelsen i 8
kap. 5 § i dess äldre lydelse.

3. Ett övertagande av leveranserna eller ett övertagande av balansansvar

får inte gälla från och med den 1 januari 2000 eller den 1 mars 2000. Detta
gäller dock inte uttagspunkter där leverans av el sker enligt leveransavtal
som har ingåtts före den 1 november 1999 och enligt vilka elleveranserna
skall upphöra under december 1999 eller februari 2000.

4. Inmatningen från producenter samt förbrukningen hos elkunder som

inte omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 10 § andra stycket får till utgången av
år 2001 mätas och beräknas enligt den nämnda bestämmelsen.

5. En elanvändare vars elförbrukning över tiden, enligt ett leveransavtal

som gäller vid lagens ikraftträdande, skall mätas på annat sätt än enligt före-
skrifter om schablonberäkning, meddelade med stöd av 3 kap. 10 §, omfattas
inte av bestämmelserna i 3 kap. 11 § första stycket under leveransavtalets
återstående giltighetstid.

En elleverantör som har ett sådant leveransavtal med en elanvändare skall

anmäla detta till innehavaren av nätkoncession. I anmälan skall uppgift om
leveransavtalets giltighetstid lämnas.

6. Bestämmelsen i 3 kap. 12 § skall alltjämt gälla för de elanvändare som

omfattades av bestämmelsen före lagens ikraftträdande.

7. I tvister enligt 5 kap. 7 § eller 10 § som, vid lagens ikraftträdande, är

anhängiga vid nätmyndigheten eller allmän förvaltningsdomstol skall äldre
bestämmelser tillämpas.

8. En anmälan enligt 5 kap. 10 § andra stycket som har gjorts senast den

30 april 1999 gäller som en underrättelse enligt den nya bestämmelsen i 8
kap. 6 § om övertagande av leveranser från och med den 1 november 1999.
Detta gäller dock bara om elanvändaren senast den 31 augusti 1999 har an-
mält till innehavaren av nätkoncession vem som skall överta leveranserna.

9. En anmälan enligt 5 kap. 10 § andra stycket som har gjorts efter den 30

april 1999 men senast den 31 augusti 1999 gäller som en underrättelse om
övertagande av leveranser från och med den 1 december 1999 enligt den nya
bestämmelsen i 8 kap. 6 §. Detta gäller dock bara om elanvändaren senast
den 31 augusti 1999 har anmält till innehavaren av nätkoncession vem som
skall överta leveranserna.

10. En underrättelse enligt 8 kap. 4 § andra stycket i dess äldre lydelse

skall gälla som en underrättelse enligt 8 kap. 9 § första stycket.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.