SFS 2004:876 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2004:876 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
040876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 4 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 13, 16 och 18 §§ ellagen

(1997:857) skall ha följande lydelse.

2 kap.

13 § En nätkoncession skall meddelas för fyrtio år, om den avser linje, och
för tjugofem år, om den avser område. Om det finns särskilda skäl eller om
sökanden begär det, får kortare tid bestämmas.

Giltighetstiden hos en nätkoncession som meddelas i anledning av åter-

kallelse av en nätkoncession enligt 18 § första stycket 2 eller 3 får inte
sträcka sig längre än den återkallade nätkoncessionens giltighetstid.

16 § En nätkoncession får inte överlåtas utan tillstånd av regeringen. Re-
geringen får bemyndiga nätmyndigheten att pröva frågor om överlåtelse av
nätkoncession som inte avser en utlandsförbindelse.

Vid prövning av en ansökan om överlåtelse av nätkoncession skall 10 §

tillämpas. Detsamma gäller vid prövning av en ansökan om nätkoncession i
anledning av återkallelse av en nätkoncession enligt 18 § första stycket 2
eller 3.

18 §

2 En nätkoncession skall återkallas helt eller delvis,

1. om en ledning eller ett ledningsnät inte längre behövs för en säker el-

försörjning,

2. om staten, med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvalt-

ning av vissa elektriska anläggningar, löser in den eller de ledningar som av-
ses med nätkoncessionen, eller

3. om koncessionshavaren inte längre uppfyller villkoren enligt 10 §

andra stycket första meningen för att inneha nätkoncessionen.

Frågor om återkallelse av nätkoncession prövas av nätmyndigheten. Av-

ser nätkoncessionen en utlandsförbindelse, prövas dock frågan om återkal-
lelse av regeringen.

1 Prop. 2003/04:135, bet. 2004/05:NU5, rskr. 2004/5:26.

2 Senaste lydelse 1998:1651.

SFS 2004:876

Utkom från trycket
den 16 november 2004

background image

2

SFS 2004:876

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.