SFS 2006:926 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2006:926 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
060926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 8 kap. 5, 6 och 8 §§, 12 kap. 1, 2 och 3 a §§ samt 13 kap. 1 § skall

ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 8 kap. 4 d, 11 a och

11 b §§, av följande lydelse.

8 kap.

4 d § En elleverantör får ingå avtal om leverans av el i en viss uttagspunkt
endast med den elanvändare som enligt avtal med nätkoncessionshavaren
har rätt att ta ut el i den uttagspunkten.

5 §

2 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttags-

punkt är skyldig att fortsätta leverera el tills leveransskyldigheten upphör en-
ligt andra stycket.

Leveransskyldigheten upphör om elanvändaren slutar att ta ut el i uttags-

punkten, om någon annan elleverantör börjar leverera el till elanvändaren i
uttagspunkten eller om överföringen av el enligt 11 kap. 3 eller 4 § eller en-
ligt avtal får avbrytas på grund av att elanvändaren har försummat sina
skyldigheter gentemot elleverantören.

Den elleverantör som har ett tidsbestämt avtal med elanvändaren om leve-

rans av el skall tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före det att avtalet löper
ut informera elanvändaren om

1. tidpunkten för avtalets upphörande, och
2. konsekvenserna av avtalets upphörande.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte de elleverantörer som avses i

7 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om elleverantörernas informationsskyldighet enligt
tredje stycket.

6 §

3 En elleverantör, som skall börja leverera el i en uttagspunkt skall ome-

delbart anmäla detta till berörd innehavare av nätkoncession. Anmälan skall

1 Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18, rskr. 2005/06:346.

2 Senaste lydelse 1999:770.

3 Senaste lydelse 1999:770.

SFS 2006:926

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

2

SFS 2006:926

även innehålla en uppgift om vem som har åtagit sig balansansvaret i uttags-
punkten.

En elleverantör som övertar leveranserna till en elanvändare i dennes ut-

tagspunkt får bara göra detta från och med den första dagen i en kalender-
månad. I ett sådant fall skall en anmälan enligt första stycket ske senast den
femtonde dagen i kalendermånaden före övertagandet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte de elleverantörer

som avses i 7 §.

En innehavare av nätkoncession som tar emot en anmälan enligt första

stycket skall sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om elleverantörers skyldigheter enligt första
stycket.

8 §

4 Elanvändare som saknar elleverantör skall av berörd innehavare av

nätkoncession anvisas en elleverantör, som gentemot nätkoncessionshavaren
har åtagit sig att leverera el till sådana elanvändare.

Nätkoncessionshavaren skall omedelbart underrätta elanvändaren om vil-

ken elleverantör som anvisats och om ellagens bestämmelser om byte av el-
leverantör.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vad underrättelsen i andra stycket skall innehålla.

Den anvisade elleverantören skall omedelbart underrätta elanvändaren om

de villkor för leveransen som elleverantören avser att tillämpa och om den
dag då elleverantören avser att påbörja leveransen enligt avtalet.

För förbrukningen av den el som inte levererats enligt ett leveransavtal

med en elleverantör skall elanvändaren betala till den anvisade elleveran-
tören enligt de villkor som denne tillämpar.

11 a § En elleverantör som har levererat el till en uttagspunkt där det sak-
nas någon som är balansansvarig skall vid den systemansvariga myndighe-
tens avräkning anses som balansansvarig för uttagspunkten. Ersättning skall
betalas enligt de villkor som den systemansvariga myndigheten tillämpar
mot balansansvariga.

11 b § En elleverantör skall till nätmyndigheten lämna uppgift om de pri-
ser och leveransvillkor som elleverantören tillämpar för leverans av el till el-
användare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om elleverantörens skyldigheter enligt första stycket.

12 kap.

1 §

5 Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas, såvitt avser frågor om

4 Senaste lydelse 2002:653.

5 Senaste lydelse 2005:404.

background image

3

SFS 2006:926

elsäkerhet och driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

Tillsynen i övrigt över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter och

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av nätmyndigheten.

Tillsynen enligt andra stycket omfattar inte bestämmelserna i 7, 10 och

11 kap. och inte heller efterlevnaden av elleverantörernas skyldigheter enligt
8 kap. 1�4 §§, 5 § första och andra styckena och 6�11 a §§.

Nätmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för till-
träde till nät för gränsöverskridande elhandel.

2 §

6 En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med
vite.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela föreskrifter om insamling av de uppgifter som behövs för bedöm-
ning av nättariffers skälighet.

3 a §

7 Om nätmyndigheten avser att utöva tillsyn över en nätkoncessions-

havares nättariff skall koncessionshavaren underrättas om detta

1. inom ett år efter utgången av det räkenskapsår som nättariffen avser, el-

ler

2. inom fem år efter utgången av det räkenskapsår som nättariffen avser,

om nätkoncessionshavaren har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter
som haft avgörande betydelse för nätmyndighetens beslut att inte utöva till-
syn.

Nätmyndigheten får inte meddela ett föreläggande enligt 3 § som avser en

nätkoncessionshavares nättariff för ett visst räkenskapsår om inte nätmyn-
digheten har underrättat nätkoncessionshavaren enligt första stycket.

13 kap.

1 §

8 Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. bryter mot 2 kap. 1 eller 3 §,
2. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 11 §, eller
3. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § andra

stycket eller 9 kap. 1 § andra stycket.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 kap.

17 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.

6 Senaste lydelse 2002:121.

7 Senaste lydelse 2002:121.

8 Senaste lydelse 2002:121.

background image

4

SFS 2006:926

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.