SFS 2005:1110 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2005:1110 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
051110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 3 kap. 1 a och 9 §§, 8 kap. 12 § samt 13 kap. 5 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas tretton nya paragrafer, 3 kap. 9 a�9 e §§

och 10 kap. 9�16 §§, samt närmast före 3 kap. 9 c § och 10 kap. 9 § nya rub-
riker av följande lydelse.

3 kap.

1 a §

2 En juridisk person som bedriver nätverksamhet får inte bedriva pro-

duktion av eller handel med el.

Utan hinder av första stycket får produktion av el bedrivas tillsammans

med nätverksamhet av samma juridiska person, om produktionen

1. uteslutande är avsedd att täcka nätförluster, eller
2. sker tillfälligt i syfte att ersätta utebliven el vid elavbrott.

9 §

3 Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra

el för annans räkning.

�verföringen av el skall vara av god kvalitet.
En nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen i

den utsträckning kostnaderna för att avhjälpa bristerna är rimliga i för-
hållande till de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med bris-
terna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka krav som skall vara uppfyllda för att överföringen av el
skall vara av god kvalitet.

9 a § Om inte strängare krav följer av 9 § andra och tredje styckena eller
av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § fjärde stycket, skall en nät-
koncessionshavare se till att avbrott i överföringen av el till en elanvändare
aldrig överstiger tjugofyra timmar.

Första stycket gäller inte om koncessionshavaren visar att avbrottet beror

på ett hinder utanför koncessionshavarens kontroll som koncessionshavaren

1 Prop. 2005/06:27, bet. 2005/06:NU6, rskr. 2005/06:96.

2 Senaste lydelse 2005:404.

3 Senaste lydelse 2002:121.

SFS 2005:1110

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

2

SFS 2005:1110

inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder koncessions-
havaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

9 b § Nätmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 9 a §
i en del av ett koncessionsområde om

1. kravet är oskäligt betungande med hänsyn till koncessionshavarens

ekonomiska situation, eller

2. det finns synnerliga skäl.
Dispens får ges i sammanlagt högst tre år.

Underlag och information om leveranssäkerhet

9 c § Den som bedriver nätverksamhet med stöd av nätkoncession för linje
med en spänning som understiger 220 kilovolt eller nätkoncession för om-
råde skall årligen upprätta

1. en risk- och sårbarhetsanalys avseende leveranssäkerheten i elnätet, och
2. en åtgärdsplan som visar hur leveranssäkerheten i det egna elnätet skall

förbättras.

Risk- och sårbarhetsanalysen och åtgärdsplanen skall ges in till den myn-

dighet som regeringen bestämmer.

9 d § Den som bedriver nätverksamhet med stöd av nätkoncession för linje
med en spänning som understiger 220 kilovolt eller nätkoncession för om-
råde skall informera elanvändarna om leveranssäkerheten i elnätet och om
rätten till avbrottsersättning och skadestånd enligt 10 och 11 kap.

9 e § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. innehåll i och offentliggörande av analyser och åtgärdsplaner enligt

9 c §,

2. information till elanvändarna enligt 9 d §, och
3. skyldighet att rapportera elavbrott till den myndighet som regeringen

bestämmer.

8 kap.

12 §

4 Elleverantörer skall på eller i samband med fakturor avseende för-

säljning av el och i reklam som vänder sig till elanvändare lämna uppgift om

1. varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga sammansättning

av energikällor som använts för att framställa den el som elleverantören
sålde under närmast föregående kalenderår, och

2. den inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid samt den mängd

kärnbränsleavfall som framställningen av den försålda elen har orsakat.

Om elleverantören har köpt el på en elbörs eller importerat den från före-

tag som är belägna utanför Europeiska unionen får uppgifterna enligt första
stycket 1 baseras på uppgifter som elbörsen eller företagen tillhandahållit.

De uppgifter som anges i första stycket 2 får lämnas genom hänvisning till

referenskällor som är tillgängliga för allmänheten.

4 Senaste lydelse 2005:404.

background image

3

SFS 2005:1110

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om hur sådana uppgifter som avses i första�
tredje styckena skall beräknas och redovisas för elanvändarna.

10 kap.

Avbrottsersättning

9 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i 10�15 §§ är till
nackdel för elanvändare är utan verkan mot dem.

Avbrottsersättning enligt 10�13 §§ skall avräknas från skadestånd som

enligt andra bestämmelser i denna lag eller annan lag betalas på grund av
samma elavbrott.

10 § Om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period
om minst tolv timmar har elanvändaren rätt till avbrottsersättning.

Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om
1. avbrottet beror på elanvändarens försummelse,
2. överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av

elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver,

3. avbrottet är hänförligt till ett fel i en koncessionshavares ledningsnät

och felet beror på ett hinder utanför den koncessionshavarens kontroll som
koncessionshavaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars
följder koncessionshavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller över-
vunnit, eller

4. avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en

spänning om 220 kilovolt eller mer.

11 § Avbrottsersättning skall betalas av den som har koncession för det el-
nät till vilket elanvändaren är direkt ansluten.

12 § När avbrottsersättning beräknas skall en period med avbruten över-
föring av el (avbrottsperiod) anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet
upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast
följande två timmarna.

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod om minst tolv timmar

och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av elanvändarens be-
räknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt la-
gen (1962:381) om allmän försäkring avrundat till närmast högre hundratal
kronor.

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar skall för varje därefter

påbörjad tjugofyratimmarsperiod ytterligare ersättning betalas med
25 procent av elanvändarens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst
2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod uppgå till högst

300 procent av elanvändarens beräknade årliga nätkostnad.

13 § Om skyldigheten att betala avbrottsersättning är oskäligt betungande
med hänsyn till de ekonomiska förhållandena hos den som är ersättnings-

background image

4

SFS 2005:1110

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

skyldig enligt 11 § eller den som slutligt skall betala ersättningen enligt
16 §, får ersättningen jämkas efter vad som är skäligt.

Ersättningen får också jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att

få i gång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetsta-
garna för betydande risker.

14 § Den som är ersättningsskyldig enligt 11 § skall betala avbrottsersätt-
ningen till elanvändaren utan oskäligt dröjsmål och aldrig senare än sex
månader från utgången av den månad då den ersättningsskyldige fick eller
borde ha fått kännedom om avbrottet.

Den ersättningsskyldige skall betala ränta enligt 6

§ räntelagen

(1975:635), om betalning inte sker i rätt tid.

15 § Om elanvändaren trots bestämmelserna i 14 § inte har fått avbrottser-
sättning och inte har gjort anspråk på ersättning från den ersättningsskyldige
inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

16 § Den som är ersättningsskyldig enligt 11 § har, i den mån avbrottet är
hänförligt till ett fel i en annan koncessionshavares ledningsnät, rätt att från
den koncessionshavaren få ersättning för det som enligt 10�13 §§ har beta-
lats till elanvändaren.

13 kap.

5 §

5 Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18�20 §§, 3 kap. 3, 6�8, 9 b,

11, 14 och 15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§, 8 kap. 4 a § samt 12 kap. 8 och
11 §§, beslut av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2�4 §§ samt beslut av
den systemansvariga myndigheten om ersättning till den som enligt 8 kap.
2 § beordrats öka eller minska produktionen av el får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut en-

ligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 3 kap. 9 a § och i

övrigt den 1 januari 2006.

2. Bestämmelserna i 10 kap. om avbrottsersättning gäller inte för den pe-

riod av ett elavbrott som har inträffat före den 1 januari 2006. Däremot skall
bestämmelserna tillämpas på ett sådant elavbrott för den period av avbrottet
som ligger efter den 31 december 2005, om avbrottet härefter varat i minst
tolv timmar.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:404.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.