SFS 1998:1651 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 1998:1651 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
981651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om ellagen (1997:857)

dels

att 2 kap. 10 och 18 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 3, 9 och 11 §§, 8 kap. 4 §

samt 13 kap. 5 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 12 kap. 7�13 §§, samt

närmast före 12 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

10 §

Nätkoncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt är

lämplig att utöva nätverksamhet. Nätkoncession för område får beviljas en-
dast den som dessutom är lämplig att bedriva nätverksamhet inom det be-
gärda området.

Nätkoncession för en utlandsförbindelse får beviljas och innehas av endast

den som innehar nätkoncession för stamnätet eller största delen därav eller
en juridisk person där denne har ett bestämmande inflytande. Nätkoncession
får dock beviljas även andra om ledningen är av mindre betydelse för det
samlade överföringsnätet till utlandet.

18 §

En nätkoncession skall återkallas helt eller delvis,

1. om en ledning eller ett ledningsnät inte längre behövs för en säker elför-

sörjning,

2. om koncessionshavaren i väsentlig mån inte fullgör sina skyldigheter

enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen el-
ler enligt villkor i nätkoncessionen, eller

3. om koncessionshavaren inte längre uppfyller villkoren enligt 10 § andra

stycket första meningen för att inneha nätkoncessionen.

Frågor om återkallelse av nätkoncession prövas av nätmyndigheten. Avser

nätkoncessionen en utlandsförbindelse, prövas dock frågan om återkallelse
av regeringen.

1

Prop. 1997/98:159, bet. 1998/99:NU4, rskr. 1998/99:53.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om

gemensamma regler för den inre marknaden för el (EGT nr L 27, 30.1.1997, s. 20,
Celex 396L0092).

SFS 1998:1651

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

2

SFS 1998:1651

3 kap.

3 §

Vid redovisning av nätverksamhet som grundas på nätkoncession för

område skall varje område redovisas för sig, om inte nätmyndigheten på
koncessionshavarens begäran beviljar undantag. Sådant undantag skall be-
viljas, om de berörda områdena ligger geografiskt nära varandra och sam-
mantagna utgör en för nätverksamhet lämplig enhet.

Ett beviljat undantag är för sin giltighet beroende av att en enhetlig nät-

tariff tillämpas för samtliga områden, som omfattas av undantaget, senast tre
år efter nätmyndighetens beslut.

När koncessionstiden för något av de områden som omfattas av undan-

taget löper ut, skall nätmyndigheten pröva om undantaget skall bestå.

Nätkoncession för område skall redovisas skilt från nätkoncession för

linje. Regeringen får föreskriva undantag beträffande ledningar som omfat-
tas av nätkoncession för linje och som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett
nät som omfattas av nätkoncession för område.

4 kap.

2 §

Nättariffer för överföring av el skall utformas så, att betald anslutnings-

avgift ger rätt att använda det elektriska nätet inom landet, med undantag för
utlandsförbindelserna.

Regeringen får föreskriva att betald anslutningsavgift ger rätt att använda

även utlandsförbindelserna till ett eller flera länder. En sådan föreskrift får
också avse utlandsförbindelserna till en del av ett land.

Föreskrifter enligt andra stycket får meddelas i fråga om ett land eller del

av ett land vars elmarknad kan anses utgöra en gemensam marknad med den
svenska elmarknaden.

Avtal som avser tillträde till en utlandsförbindelse och som har ingåtts

innan regeringen meddelar föreskrifter enligt andra stycket skall fortfarande
gälla.

3 §

Nättariffer för område, utom engångsavgift för anslutning, får inte ut-

formas med hänsyn till var inom området en anslutning är belägen.

Om ett eller flera områden slås samman helt eller delvis skall en enhetlig

nättariff för det nya området börja tillämpas senast tre år efter sammanslag-
ningen.

9 §

Vid skälighetsbedömningen av nättariffen för en ledning med en spän-

ning om 220 kilovolt eller däröver (stamledning) skall alla kostnader för
nätkoncessionshavarens samtliga ledningar i landet med undantag för ut-
landsförbindelserna bedömas samlat. Tariffen får dock utformas med hänsyn
till var på nätkoncessionshavarens ledningsnät en anslutningspunkt är belä-
gen.

Om nätkoncessionshavaren har systemansvaret för el enligt 8 kap. 1 § för-

sta stycket skall de kostnader som följer av detta ansvar och som inte kan
hänföras till en viss kund eller kundkategori anses utgöra en kostnad i nät-
verksamheten.

Om en sådan föreskrift som avses i 2 § andra stycket har meddelats skall

nätkoncessionshavarens kostnader för de utlandsförbindelser som berörs av

background image

3

SFS 1998:1651

föreskriften bedömas samlat med kostnaderna för nätkoncessionshavarens
samtliga ledningar i landet.

11 §

Den som har nätkoncession skall på begäran utan dröjsmål lämna

skriftlig uppgift om sin nättariff. Uppgiften skall innehålla en upplysning om
möjligheten att hos nätmyndigheten begära prövning enligt sista stycket.

Vid begäran om ny anslutning skall uppgifter enligt första stycket lämnas

inom skälig tid.

Den som har nätkoncession skall offentliggöra sin nättariff till den del den

avser avgifter och övriga villkor för överföring av el.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av nättariff enligt tredje
stycket.

Tvister om nätkoncessionshavarens skyldigheter enligt första och andra

styckena prövas av nätmyndigheten.

8 kap.

4 §

En elanvändare är skyldig att se till att det finns någon som har åtagit

sig det ekonomiska ansvaret för att det nationella elsystemet tillförs lika
mycket el som tas ut i elanvändarens uttagspunkt (balansansvar). Ett sådant
åtagande skall göras genom ett avtal med den myndighet som enligt 1 § skall
ha systemansvaret för el.

En elanvändare som är ansluten till en ledning eller ett ledningsnät skall

hålla innehavaren av nätkoncession underrättad om vem som har åtagit sig
balansansvaret i hans uttagspunkt. Ett övertagande av balansansvaret i en ut-
tagspunkt skall börja gälla den dag som elanvändaren anger i sin underrät-
telse om övertagandet, dock tidigast en månad efter det att innehavaren av
nätkoncession har mottagit underrättelsen.

Den myndighet som enligt 1 § har systemansvaret för el får, om det finns

särskilda skäl, i det enskilda fallet medge att övertagande av balansansvaret i
en uttagspunkt skall börja gälla tidigare än vad som följer av andra stycket.

Första och andra styckena gäller inte de elanvändare som köper sin el från

innehavaren av leveranskoncession enligt 5 kap.

12 kap.

Förseningsavgift

7 §

Om ett företag som bedriver nätverksamhet inte ger in bestyrkt kopia

av sådan årsrapport samt sådant revisorsintyg som anges i förordningen
(1995:1145) om redovisning av nätverksamhet, skall företaget betala förse-
ningsavgift till staten enligt 8 §.

Beslut om förseningsavgift fattas av nätmyndigheten.

8 §

Ett företag som bedriver nätverksamhet skall betala en förseningsavgift

om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in till nätmyndigheten
inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat om
fortsatt bolagsstämma enligt 9 kap. 9 § andra stycket aktiebolagslagen
(1975:1385) eller om fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap. 4 § tredje

background image

4

SFS 1998:1651

stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, skall dock företaget
betala förseningsavgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio
månader från räkenskapsårets utgång. Avgiften skall uppgå till 10 000 kr.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt första stycket, skall företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften skall uppgå till 10 000 kr.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt andra stycket, skall företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften skall uppgå till 20 000 kr.

9 §

Om registrering har skett av ett beslut om att företaget försatts i kon-

kurs eller trätt i likvidation, får beslut om förseningsavgift inte meddelas.

10 §

Har företaget inom föreskriven tid gett in de handlingar som anges i

7 § men har handlingarna någon brist som lätt kan avhjälpas, får nätmyndig-
heten meddela beslut om förseningsavgift endast om företaget har underrät-
tats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det inom den
tid som angetts i underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med pos-
ten till den postadress som företaget senast har anmält hos nätmyndigheten.

11 §

En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att ge in hand-

lingen framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som företaget
inte har kunnat råda över. Avgiften skall också efterges om det framstår som
uppenbart oskäligt att ta ut den.

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om något yrkande om

detta inte har framställts, om det föranleds av vad som har förekommit i
ärendet.

12 §

Om en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppmaning,

skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning
inte behöver begäras för ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-
balken ske.

13 §

Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har

vunnit laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av

en domstols beslut, skall ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften
från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och
med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas
19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

background image

5

SFS 1998:1651

13 kap.

5 §

3

Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18�20 §§, 3 kap. 3 §, 6�8 §§,

11, 12, 14 och 15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§, 5 kap. 7, 10 och 11 §§ samt 12
kap. 8 och 11 §§, beslut av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2�4 §§ samt
beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning till den som enligt
8 kap. 2 § beordrats öka eller minska produktionen av el får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut en-

ligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Om någon annan än den som innehar nätkoncession för stamnätet eller

största delen av det har beviljats nätkoncession för en utlandsförbindelse före
den 1 januari 1998 gäller följande.

a. På en sådan nätkoncession tillämpas 2 kap. 10 § andra stycket i dess

äldre lydelse.

b. På en sådan nätkoncession tillämpas 2 kap. 18 § första stycket i dess

äldre lydelse.

3. Om nätmyndigheten före ikraftträdandet av denna lag har beviljat ett

undantag enligt 3 kap. 3 § första stycket skall 3 kap. 3 § andra stycket i sin
äldre lydelse tillämpas på de berörda koncessionsområdena.

4. Om ett eller flera koncessionsområden har slagits samman helt eller

delvis före ikraftträdandet av denna lag skall 4 kap. 3 § i sin äldre lydelse
tillämpas på de berörda koncessionsområdena.

5. Föreskrifterna i 12 kap. 7 och 8 §§ tillämpas beträffande årsrapporter

och revisorsintyg för räkenskapsår som avslutas den 31 december 1998 eller
senare.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Per Erik Lindeberg

(Närings- och handelsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1998:665.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.