SFS 2009:892 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2009:892 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
090892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 2 juli 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 4 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 12 och 16 §§, 4 kap. 1, 3, 5, 8 och 9 §§, 12 kap. 2 § och

13 kap. 5 § samt rubrikerna närmast före 4 kap. 3 § och 4 kap. 5 § ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 4 a och 5 a §§ och

4 kap. 9 a §, ett nytt kapitel, 5 kap., samt närmast före 4 kap. 5, 9 och 9 a §§
nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

4 a §

2

Med stamledning avses en ledning med en spänning om 220 kilovolt

eller mer.

Med regionledning avses en ledning som omfattas av en nätkoncession för

linje och där spänningen understiger 220 kilovolt.

5 a §

Med intäktsram avses i denna lag de samlade intäkter som en nätkon-

cessionshavare högst får uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod.

2 kap.

12 §

Gränserna för en nätkoncession för område får ändras av nätmyndig-

heten, om det behövs för en ändamålsenlig nätverksamhet och det kan ske
utan synnerlig olägenhet för koncessionshavaren.

I 5 kap. 25 och 27 §§ finns bestämmelser om fördelning av intäktsramen

vid ändring av koncessionsgränser.

16 §

3

En nätkoncession får inte överlåtas utan tillstånd av regeringen.

Regeringen får bemyndiga nätmyndigheten att pröva frågor om överlåtelse
av nätkoncession som inte avser en utlandsförbindelse.

Vid prövning av en ansökan om överlåtelse av nätkoncession ska 10 § till-

lämpas. Detsamma gäller vid prövning av en ansökan om nätkoncession i

1 Prop. 2008/09:141, bet. 2008/09:NU21, rskr. 2008/09:302.

2 Tidigare 1 kap. 4 a § upphävd genom 2008:265.

3 Senaste lydelse 2004:876.

SFS 2009:892

Utkom från trycket
den 14 juli 2009

background image

2

SFS 2009:892

anledning av återkallelse av en nätkoncession enligt 18 § första stycket 2
eller 3.

Om en intäktsram vid överlåtelsen ska fördelas enligt 5 kap. 25 § andra

stycket, får tillstånd till överlåtelse inte lämnas om inte fördelningen har
godkänts enligt 26 § första stycket samma kapitel.

4 kap.

1 §

4

Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande.

I 5 kap. finns bestämmelser om fastställande av intäktsram.

Särskilt om nättariffer för överföring av el för område

3 §

5

Nättariffer för överföring av el för område får inte utformas med

hänsyn till var inom området en anslutning är belägen.

Om ett eller flera områden slås samman helt eller delvis ska en enhetlig

nättariff för det nya området börja tillämpas senast tre år efter sammanslag-
ningen.

Särskilt om nättariffer för överföring av el för linje

Regionledning

5 §

6

På en regionledning får inte nättariffen för överföring av el på varje

spänningsnivå utformas med hänsyn till var en uttagspunkt är belägen i för-
hållande till ledningens anslutning till en annan nätkoncessionshavares led-
ning som omfattas av nätkoncession för linje.

Tillstånd till avvikelse från vad som anges i första stycket får meddelas i

enlighet med 6 §.

Nättariffen för en elektrisk anläggning som tar ut el direkt från en trans-

formator på en regionledning ska utformas med utgångspunkt i nättariffen
för spänningsnivån omedelbart före transformatorn med ett skäligt tillägg för
nedtransformeringen.

8 §

7

På en regionledning ska inom varje normalt spänningsintervall nätta-

riffen utformas utifrån nätkoncessionshavarens kostnader för samtliga
regionledningar i hela landet som kan hänföras till respektive spänningsin-
tervall.

Den del av de beräknade kostnaderna som utgörs av betalning för överfö-

ring på stamnätet och andra regionledningar ska dock beaktas samlat endast
för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom en och samma
region.

4 Senaste lydelse 2005:404.

5 Senaste lydelse 1998:1651.

6 Senaste lydelse 2002:653.

7 Senaste lydelse 2002:653.

background image

3

SFS 2009:892

Stamledning

9 §

8

På en stamledning får nättariffen för överföring av el utformas med

hänsyn till var på nätkoncessionshavarens ledningsnät en anslutningspunkt
är belägen.

Särskilt om nättariffer för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät

9 a §

En nättariff för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät ska

utformas så att nätkoncessionshavarens skäliga kostnader för anslutningen
täcks. Anslutningspunktens geografiska läge och den avtalade effekten i
anslutningspunkten ska särskilt beaktas.

5 kap. Nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten

Skälighetsbedömning av nätkoncessionshavares intäkter

Fastställande av en intäktsram

1 §

En intäktsram ska fastställas i förväg för varje tillsynsperiod.

I 22�24 §§ finns särskilda bestämmelser om fastställande av intäktsramar

för en nätkoncessionshavares intäkter från olika nät.

2 §

En nätkoncessionshavare ska lämna in ett förslag till intäktsram till

nätmyndigheten tillsammans med de uppgifter som krävs för att pröva
förslaget.

3 §

Beslut om fastställande av intäktsramen ska meddelas senast två måna-

der innan tillsynsperioden börjar.

Det ska framgå av beslutet vilka uppgifter och metoder som har använts

vid fastställandet av ramen.

4 §

En tillsynsperiod ska vara fyra kalenderår, om det inte finns särskilda

skäl för en annan tidsperiod.

5 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelse från det som sägs i

3 § första stycket och 4 § när det gäller intäkter från stamledning.

Beräkning av intäktsramens storlek

6 §

Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet

under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs
för att bedriva verksamheten (kapitalbas).

7 §

När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till kvaliteten i nät-

koncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten. En sådan bedömning
kan medföra en ökning eller minskning av vad som anses vara en rimlig av-
kastning på kapitalbasen.

8 Senaste lydelse 2003:117.

background image

4

SFS 2009:892

Vid bedömningen enligt första stycket ska ett avbrott i överföringen av el

beaktas i den utsträckning avbrottet inte medför skadeståndsskyldighet för
nätkoncessionshavaren eller ger rätt till avbrottsersättning enligt 10 kap.
10 §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessions-
havarens sätt att bedriva nätverksamheten.

Särskilt om beräkning av skäliga kostnader i nätverksamheten

8 §

Som skäliga kostnader för att bedriva nätverksamheten ska anses kost-

nader för en ändamålsenlig och effektiv drift av en nätverksamhet med likar-
tade objektiva förutsättningar.

Kostnad för avbrottsersättning enligt 10 kap. 10 § ska inte anses vara en

skälig kostnad enligt första stycket.

Särskilt om beräkning av en rimlig avkastning

9 §

Kapitalbasen ska beräknas med utgångspunkt i de tillgångar som

nätkoncessionshavaren använder för att bedriva nätverksamheten. Vidare
ska hänsyn tas till investeringar och avskrivningar under tillsynsperioden.

En tillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten ska anses ingå i

kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot nätkoncessionshavaren att
bortse från tillgången.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hur kapitalbasen ska

beräknas.

Omprövning av intäktsramen under tillsynsperioden

10 §

På ansökan av nätkoncessionshavaren om omprövning kan den beslu-

tande myndigheten ändra en fastställd intäktsram under tillsynsperioden, om
det finns omständigheter som bedöms medföra en väsentlig ökning av
intäktsramen vid en omprövning enligt 12 § eller om det annars finns särskil-
da skäl.

En ansökan om omprövning enligt första stycket ska lämnas in till nät-

myndigheten. Ansökan ska handläggas skyndsamt.

11 §

Den beslutande myndigheten ska ändra en fastställd intäktsram under

tillsynsperioden om

1. den nätkoncessionshavare som beslutet gäller har lämnat oriktiga eller

bristfälliga uppgifter som i mer än ringa omfattning har inverkat på intäkts-
ramens storlek,

2. beslutet har fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag

och detta i mer än ringa omfattning har inverkat på intäktsramens storlek, eller

3. det annars finns särskilda skäl.

Omprövning av intäktsramen efter tillsynsperioden

12 §

En nätkoncessionshavare får inom fyra månader efter tillsyns-

periodens slut ansöka om att intäktsramen för perioden ska ökas.

background image

5

SFS 2009:892

En ansökan enligt första stycket ska lämnas in till nätmyndigheten. Ansö-

kan ska handläggas skyndsamt.

13 §

Den beslutande myndigheten ska ompröva den fastställda intäkts-

ramen efter tillsynsperiodens slut, om det finns skäl att anta att ramen är
större än vad som är motiverat av senare kända förhållanden och avvikelsen
inte är ringa.

Om det inte finns särskilda hinder, ska ett beslut i frågan om ändring av

intäktsramen meddelas senast tio månader efter tillsynsperiodens slut. Om
den beslutande myndigheten avser att meddela beslut vid en senare tidpunkt,
ska nätkoncessionshavaren underrättas om det inom den nämnda tiden. Har
en sådan underrättelse inte skett får myndigheten inte meddela ett ompröv-
ningsbeslut som är till nackdel för nätkoncessionshavaren.

14 §

Vid omprövning enligt 12 eller 13 § ska den beslutande myndigheten

kontrollera om de antaganden som legat till grund för beslutet om fastställande
av intäktsram överensstämmer med det faktiska utfallet under perioden. Vid
bedömningen ska myndigheten tillämpa 6�9 §§ och utgå från de uppgifter och
metoder som myndigheten har använt vid fastställandet av intäktsramen och
som framgår av beslutet om fastställande.

Omprövning under eller efter tillsynsperioden

15 §

Om en allmän förvaltningsdomstol har ändrat ett beslut om intäktsram

för en nätkoncessionshavare och grunden för ändring av det beslutet är till-
lämplig även för en annan nätkoncessionshavare, ska den beslutande myndig-
heten, efter ansökan av den senare nätkoncessionshavaren, ompröva det beslut
om intäktsram som gäller för denne.

En ansökan om omprövning ska ha kommit in till nätmyndigheten inom

tre månader efter det att domstolens avgörande vunnit laga kraft.

16 §

Den beslutande myndigheten ska ompröva ett beslut om intäktsramen

för en tillsynsperiod, om myndigheten eller en allmän förvaltningsdomstol
har beslutat om ändring i fråga om en tidigare tillsynsperiod och det avgö-
randet har vunnit laga kraft.

Periodisering

17 §

Om det finns särskilda skäl, får den beslutande myndigheten på ansö-

kan av en nätkoncessionshavare medge att delar av intäkter under tillsyns-
perioden tas med i intäktsredovisningen först för senare perioder.

En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till nätmyndigheten

senast tre månader efter den tillsynsperiod då intäkterna uppkommit.

Beslutande myndighet m.m.

18 §

Nätmyndigheten är beslutande myndighet enligt 3, 10�13 och 15�

17 §§. När det gäller intäkter från en stamledning är dock regeringen beslu-
tande myndighet.

background image

6

SFS 2009:892

Nätmyndigheten ska lämna förslag till beslut som rör intäktsramen för en

stamledning till regeringen för prövning. Regeringen ska förkasta eller godta
förslaget.

Regeringens beslut ska offentliggöras. Nätmyndighetens förslag ska fram-

gå av beslutet.

19 §

Ett beslut av nätmyndigheten enligt 3, 11�13, 15 och 16 §§ ska gälla

utan hinder av att det överklagas.

Avvikelser från intäktsramen

20 §

Om en nätkoncessionshavares samlade intäkter genom nättariffer

under tillsynsperioden har avvikit från intäktsramen, ska det belopp med
vilket intäkterna överstigit eller understigit intäktsramen minska respektive
öka ramen för den påföljande tillsynsperioden.

21 §

Om en nätkoncessionshavares samlade intäkter genom nättariffer

under tillsynsperioden har överstigit intäktsramen med mer än fem procent,
ska ett överdebiteringstillägg beräknat enligt andra stycket minska intäkts-
ramen för den påföljande tillsynsperioden.

Beräkningen av överdebiteringstillägget ska grundas på den del av

nätkoncessionshavarens samlade intäkter genom nättariffer som överstiger
intäktsramen. �verdebiteringstillägget ska beräknas efter en räntesats som
motsvarar den genomsnittliga referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635)
som under tillsynsperioden fastställts av Riksbanken med ett tillägg av
femton procentenheter.

Särskilt om intäkter från olika nät

Intäkter från ett ledningsnät inom ett område

22 §

Vid fastställande av en intäktsram för en nätkoncessionshavares

intäkter från ett ledningsnät inom ett område ska intäktsramen fastställas för
varje område för sig.

Om nätmyndigheten enligt 3 kap. 3 § har medgivit att flera nätkoncessio-

ner för område får redovisas samlat, ska dock dessa vid fastställandet av
intäktsramen anses utgöra ett område.

Intäkter från regionledning

23 §

Vid fastställande av en intäktsram för en nätkoncessionshavares

intäkter från en regionledning ska intäktsramen fastställas samlat för nät-
koncessionshavarens samtliga regionledningar i hela landet.

Intäkter från stamledning

24 §

Vid fastställande av en intäktsram för en nätkoncessionshavares

intäkter från en stamledning ska intäktsramen fastställas samlat för nät-
koncessionshavarens samtliga ledningar i landet med undantag för utlands-
förbindelserna.

background image

7

SFS 2009:892

Om en sådan föreskrift som avses i 4 kap. 2 § andra stycket har meddelats,

ska dock intäkterna från de berörda utlandsförbindelserna omfattas av den
intäktsram som fastställs enligt första stycket.

Om nätkoncessionshavaren har systemansvaret för el enligt 8 kap. 1 §

första stycket, ska den del av verksamheten som inte kan hänföras till en viss
kund eller kundkategori anses ingå i nätverksamheten.

Om nätkoncessionshavaren deltar i europeiskt samarbete, som syftar till

att utveckla och vidmakthålla en fungerande europeisk marknad för el, ska
verksamheten anses ingå i nätverksamheten.

�verlåtelse av nätkoncession m.m.

25 §

Om en nätkoncessionshavare under en tillsynsperiod överlåter en

nätkoncession, ska den fastställda intäktsramen enligt 1 § fortsätta att gälla
för övertagaren av koncessionen. �vertagaren träder även i övrigt i överlåta-
rens ställe när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel på
nätkoncessionen.

Om en intäktsram har fastställts för den överlåtna nätkoncessionen till-

sammans med annan nätkoncession, ska överlåtaren och övertagaren fördela
intäktsramen proportionerligt i förhållande till hur stor del av kapitalbasen
som överlåtits. Motsvarande gäller för intäkter som överstiger eller understi-
ger intäktsramen samt överdebiteringstillägg. Om det finns särskilda skäl,
får fördelningen göras på ett annat sätt.

26 §

En fördelning enligt 25 § andra stycket ska godkännas före över-

låtelsen. Fråga om godkännande prövas av regeringen eller den myndighet
som regeringen enligt 2 kap. 16 § har bemyndigat att pröva frågan om över-
låtelse av nätkoncessionen.

Ett förslag till fördelning ska lämnas in till myndigheten tillsammans med

de uppgifter som krävs för att pröva förslaget. Frågan om godkännande av
förslaget ska handläggas skyndsamt.

27 §

Det som sägs om överlåtelse av nätkoncession i 25 § andra stycket

gäller i tillämpliga delar vid beslut om ändring av koncessionsgränser enligt
2 kap. 12 §.

Nätmyndigheten beslutar om fördelningen av intäktsramen vid ändring av

koncessionsgränser.

Insamling av uppgifter

28 §

En nätkoncessionshavare ska till nätmyndigheten lämna de uppgifter

som behövs för att meddela beslut enligt 11, 13, 16 och 27 §§.

background image

8

SFS 2009:892

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

12 kap.

2 §

9

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med
vite.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart.

13 kap.

5 §

10

Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18�20 §§, 3 kap. 3, 6�8, 9 b,

11, 14 och 15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§, 5 kap. 3, 11�13, 15�17, 26 och
27 §§, 8 kap. 4 a § samt 12 kap. 8 och 11 §§, beslut av en tillsynsmyndighet
enligt 12 kap. 2�4 §§ samt beslut av den systemansvariga myndigheten om
ersättning till den som enligt 8 kap. 2 § beordrats öka eller minska pro-
duktionen av el får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut

enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 1 kap. 5 a §,

5 kap., 12 kap. 2 § och 13 kap. 5 § samt i övrigt den 1 januari 2012.

2. Den första tillsynsperioden enligt 5 kap. 1 § börjar den 1 januari 2012.
3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för nättariffer som avser tid före

den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

9 Senaste lydelse 2006:926. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

10 Senaste lydelse 2005:1110.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.